Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima (tabela usklađenosti)

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

2. Naziv propisa:

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima

Draft law on amending the Law on Trademarks

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa:

Član 75. Sporazuma i član 38. Prelaznog sporazuma.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma:

Rok od 4 godine.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma:

Potpuna.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma.

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju:

Nema

4. Usklađenost nacrta zakona, drugog propisa i opšteg akta sa acquis communautaire-om

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

32008L0095 Direktiva 2008/95/EZ Evropskog parlamenta i saveta od 22. oktobra 2008. godine o usklađivanju zakona država članica u oblasti žigovaDIRECTIVE 2008/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks Delimično usklađen 32004L0048 Direktiva 2004/48/EZ Evropskog parlamenta i saveta od 29. aprila 2004. o sprovođenju prava intelektualne svojineDirective 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights Delimično usklađen

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost odnosno neusklađenost

S obzirom na jednostranu primenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju od strane Republike Srbije, još uvek nije uspostavljen dijalog između predstavnika Republike Srbije i Evropske komisije, te stoga smatramo da ocenu o potpunoj usklađenosti sa acquies communautaire-om ne bi bilo opravdano dati u ovom trenutku.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Usklađivanje je proces koji će trajati tokom primene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a potpuna usklađenost će biti postignuta u roku koji je Sporazumom definisan, tj. 5 godina od dana stupanja na snagu Sporazuma.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Napred navedeni izvori prava EU prevedeni su na srpski jezik.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima je preveden ne engleski jezik.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima nisu učestvovali konsultanti, ali je u delu zakona kojim se menjaju i dopunjuju odredbe koje se odnose na građanskopravnu zaštitu uzeto u obzir pravno mišljenje eksperata Max Planck instituta za intelektualnu svojinu i pravo konkuretcije, iz Minhena.

Ostavite komentar