Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama

Draft Law on the Amendments to the Law on water

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum):

a) Odredba Sporazuma koja se odnosi na normativnu sadržinu propisa,

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), Naslov VIII – Politike saradnje, član 111. – Životna sredina.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma,

Članom 111. SSP nije određen poseban rok tako da je prelazni rok za usklađivanje opšti rok određen u član 72. Naslov VI Usklađivanje propisa, primena prava i pravila konkurencije.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma,

Propisom se delimično ispunjavaju obaveze iz navedene odredbe Sporazuma.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma,

Delimična ispunjavanje obaveza odnosno delimična usklađenost propisa sa propisima Evropske unije proizilazi iz činjenice da je za potpuno prenošenje obaveza u skladu sa Prvom revizijom NPAA planirano da će Republika Srbija najkasnije 2018. godine postići unutrašnju spremnost za potpuno prenošenje pravnih tekovina EU.

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama je planiran Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA) poglavlje 3.27 Životna sredina. Rok za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama je 2017. Godina.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Ugovor o funkcionisanju EU, Glava XX, Životna sredina, čl. 191. i 192, potpuno usklađen.

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2000/60/EZ o uspostavljanju okvira za delovanje Zajednice u oblasti politike voda Službeni list L 327, 22.12.2000, str. 1–73 (Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy OJ L 327, 22.12.2000, p. 1–73), 32000L0060, delimično usklađen.

Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2008/105/EZ od 16. decembra 2008. godine o standardima kvaliteta životne sredine u oblasti politike voda, koja dopunjava i ukida Direktive Saveta 82/176/EEZ, 83/513/EEZ, 84/156/EEZ, 84/491/EEZ, 86/280/EEZ i koja dopunjava Direktivu 2000/60/EZ Evropskog Parlamenta i Saveta, Službeni list L 348, 24.12.2008, str. 84-97, izmenjena Direktivom Evropskog parlamenta i Saveta 2013/39/EU od 12. avgusta 2013. godine koja dopunjava Direktive 2000/60/EK i 2008/105/EK u vezi prioritetnih supstanci u oblasti politike voda, Službeni list L 226, 24.08.2013, str. 1-17 (Directive 2008/105/EC of the European Palament and of the Council of 16 December 2008 on environmental quality standards in the field of water policy, amending and subsequently repealing Council Directives 82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC and amending Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council, OJ L 348, 24.12.2008, p. 84-97 as amended by Directive 2013/39/EU of the European Palament and of the Council of 12 August 2013 amending Directives 2000/60/EC and 2008/105/EC as regards priority substances in the field of water policy, OJ L 226, 24.08.2013, p. 1-17), 2008L0105, delimično usklađen.

Direktiva 2006/118/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 12. decembra 2006. godine o zaštiti podzemne vode od zagađivanja i pogoršavanja kvaliteta (Službeni glasnik OJ L 372, 27/12/2006, str.19-31) (Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the protection of groundwater against pollution and deterioration (Official Journal OJ L 372, 27/12/2006, P. 19-31)), 32006L0118, delimično usklađen.

Direktiva Saveta 91/271/EEZ od 21. maja 1991. koja se odnosi na prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, Službeni list L 135, 30.05.1991., str. 40-52 (Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban wastewater treatment, Official Journal L 135, 30.05.1991, p. 40-52, 31991L0271, delimično usklađen.

Direktiva Saveta 91/676/EEZ od 12. decembra 1991. koja se odnosi na zaštitu voda od zagađivanja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora, Službeni list L 375, 31.12.1991., str. 1 (Council Directive of 12 December 1991 concerning the protection of water against pollution caused by nitrates from agricultural sources (91/676/EEC) Official Journal OJ L 375, 31.12.1991, p.1.), 31991L0676, delimično usklađen.

Direktiva Saveta 98/83/EZ od 3. novembra 1998. godine o kvalitetu vode namenjene za ljudsku potrošnju, Službeni list L 330 , 05.12.1998., str. 32 (Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption, Official Journal L 330, 05.12.1998, p. 32), 31998L0083, delimično usklađen.

Direktiva 2006/7/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 15. februara 2006. godine o kvalitetu vode za kupanje kojom se ukida Direktiva 76/169/EEZ, Službeni list L 64, 04.03.2006., str. 37-51 (Directive 2006/7/EC of the European Parliament and of the Council of 15 February 2006 concerning the management of bathing water quality and repealing Directive 76/160/EEC, OJ L 64, 04.03.2006., p. 37-51), 32006L0007, delimično usklađen.

Direktiva 2007/60/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 23. oktobra 2007. o proceni i upravljanju rizicima od poplava (Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks), 32007L0060, delimično usklađen.

Direktiva Komisije 2009/90/EZ od 31. jula 2009. godine koja utvrđuje, prema Direktivi 2000/60/EK Evropskog Parlamenta i Saveta, tehničke specifikacije za hemijske analize i monitoring statusa vode Službeni list L 201, 1.8.2009, str. 36–38 (Commission Directive 2009/90/EC of 31 July 2009 laying down, pursuant to Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council, technical specifications for chemical analysis and monitoring of water status, OJ L 201, 1.8.2009, p. 36–3), 32009L0090, delimično usklađen.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama treba da doprinese usklađivanju nacionalnog zakonodavstva u oblasti voda sa osnovnim principima sadržanim u evropskim direktivama u ovoj oblasti. U postupku pridruživanja EU jedan od preduslova je usaglašenost nacionalnog zakonodavstva sa evropskim zakonodavstvom. U našoj zemlji je odnos prema vodi još uvek neodgovarajući, pošto se voda koristi neracionalno i vrlo često zagađuje, čime se dugoročno otežava primena principa održivog razvoja. Iz tih razloga i naša zemlja mora u narednom periodu promeniti svoj odnos prema vodi i ovu oblast urediti i uskladiti sa evropskim direktivama, pre svega sa Okvirnom direktivom o vodama i drugim direktivama EU koje uređuju oblast korišćenja voda, zaštite voda od zagađivanja i zaštite od štetnog dejstva voda. Kako Zakon o vodama nije u potpunosti usklađen sa direktivama EU u oblasti voda koje uređuju sektor zaštite voda ovim Predlogom zakona se, radi nastavka usklađivanja tog zakona sa tim direktivama, odnosno radi zaštite životne sredine od nepovoljnih uticaja ispuštanja otpadnih voda i radi smanjenja zagađivanja vode koje izazivaju ili podstiču nitrati iz poljoprivrednih izvora i sprečavanja daljeg takvog zagađivanja vrši dopuna Zakona o vodama sa odredbama kojima se dopunjuje obavezna sadržina Plana zaštite voda od zagađivanja, propisuje obaveza određivanja osetljivog područja i određuje organ nadležan za utvrđivanje kriterijuma za određivanje osetljivog područja i za određivanje osetljivog područja i njegovih granica, propisuje obaveza određivanja ranjivih područja i određuje organ nadležan za određivanje ranjivog područja i njegovih granica, sadržina akta o određivanju ranjivih područja, obaveza donošenja akcionih programa sa obaveznim merama, donošenje Pravila dobre poljoprivredne prakse u cilju postizanja opšteg nivoa zaštite od zagađenja nitratima poljoprivrednog porekla svih vodnih tela površinskih i podzemnih voda i organ nadležan za donošenje tih pravila.

Predložene izmene i dopune rađene su i na osnovu analiza usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa Okvirnom direktivom o vodama 2000/60/EZ, Direktivom o zaštiti podzemnih voda od zagađivanja 2006/118/EZ, Direktivom o standardima kvaliteta životne sredine u oblasti politike voda 2008/105/EZ, Direktivom Saveta 91/271/EEZ koja se odnosi na prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, Direktivom Saveta 98/83/EZ o kvalitetu vode namenjene za ljudsku potrošnju, Direktivom 2006/7/EZ Evropskog parlamenta i Saveta o kvalitetu vode za kupanje koje su sprovedene tokom 2014. godine sa stranim pravnim ekspertom a preko PLAC projekta – „Savetodavni centar za pitanja politike i legislative” (Policy and Legal Advice Centre – PLAC 3). Takođe, predložene izmene i dopune rađene su i na osnovu pravne analize usklađenosti nacionalnog zakonodavstva u oblasti zaštite voda od zagađivanja koja je sprovedena od strane pravnih eksperata u okviru ENVAP II projekta tokom 2014. godine.

Takođe, jedan od razloga za predlaganje ovih izmena i dopuna jeste proširenje pravnog osnova za donošenje podzakonskih propisa u delu Zakona o vodama koji se odnosi na zaštitu voda od zagađivanja, kako bi se obezbedila pravna baza za prenošenje odredaba relevantnih direktiva koje u pravni sistem Republike Srbije mogu biti transponovane i podzakonskim propisima. Izmene u članu 93. Zakona o vodama obezbeđuju uređenje oblasti zaštite voda od zagađivanja, ne samo u pogledu propisivanja graničnih vrednosti i rokova za njihovo dostizanje, već i u pogledu uređivanja načina i uslova za dostizanje i očuvanje poštovanja propisanih graničnih vrednosti, odnosno preciznijem uređenju ove oblasti i efikasnijoj implementaciji propisanih obaveza iz direktiva EU. Radi očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta životne sredine i zaštite ljudskog zdravlja, vrši se usklađivanje Zakona o vodama i sa Direktivom EU 98/83 koja se odnosi na kvalitet vode namenjene za ljudsku potrošnju i Direktivom EU 2006/7/EC koja se odnosi na kvalitet vode za kupanje iz kojih razloga se vrši izmena, odnosno dopuna članova Zakona o vodama koji uređuju te oblasti.

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima,

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

Delimična usklađenost propisa sa propisima Evropske unije proizilazi iz činjenice da su predložene izmene i dopune u skladu i sa Prvom revizijom NPAA kojom je planirano da će Republika Srbija najkasnije 2018. godine postići unutrašnju spremnost za prenošenje pravnih tekovina EU.

Donošenje ovog zakona stvara uslove za upravljanje vodama na način kojim se postiže dobar status voda, a čovekove potrebe za vodom zadovoljavaju uz poštovanje ograničenja koje postavlja očuvanje ravnoteže u prirodi. Zakon postavljen na ovim principima poštuje međunarodnu praksu i tendencije u oblasti korišćenja i zaštite voda i zaštite od štetnog dejstva voda.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije je planirano da do kraja 2018. godine bude ispunjena potpuna usklađenost propisa sa propisima Evropske unije, pri čemu je planirano da usklađivanje Zakona o vodama bude završeno 2017. godine a podzakonskih akata 2018. godine.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

Prethodno navedeni sekundarni izvori prava EU – Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2000/60/EZ o uspostavljanju okvira za delovanje Zajednice u oblasti politike voda – Okvirna direktiva o vodama, Direktiva 2008/105/EZ Evropskog Parlamenta i Saveta o standardima kvaliteta životne sredine u oblasti politike voda, Direktiva 2006/118/EZ Evropskog parlamenta i Saveta o zaštiti podzemne vode od zagađivanja i pogoršavanja kvaliteta, Direktiva Saveta 91/271/EEZ koja se odnosi na prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, Direktiva Saveta 91/676/EEZ koja se odnosi na zaštitu voda od zagađivanja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora, Direktiva Saveta 98/83/EZ o kvalitetu vode namenjene za ljudsku potrošnju, Direktiva 2006/7/EZ Evropskog parlamenta i Saveta o kvalitetu vode za kupanje, Direktiva 2007/60/EZ Evropskog parlamenta i Saveta o proceni i upravljanju rizicima od poplava i Direktiva 2009/90/EZ Komisije koja utvrđuje tehničke specifikacije za hemijske analize i monitoring statusa vode), prevedeni su na srpski jezik.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Prdlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama je nezvanično preveden na engleski jezik.

8. Saradnja sa Evropskom unijom i učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti.

U izradi Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama učestvovali su državni službenici iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republičke direkcije za vode, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Sektora za zaštitu životne sredine Odseka za zaštitu voda, Agencije za zaštitu životne sredine, zaposleni u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Republike Srbije i državni službenik Ministarstva zdravlja. U izradi propisa nisu učestvovali konsultanti. Analiza usklađenosti Predloga zakona sa relevantnim propisima Evropske unije bio je predmet konsultacije sa Evropskom unijom i mišljenje je pribavljeno od ECRAN eksperata (Environment and Climate Regional Accession Network).

Ostavite komentar