Predlog zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Republički geodetski zavod

2. Naziv propisa

Predlog zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka

The draft law on the National Spatial Data Infrastructure

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa:

Sporazum i Prelazni sporazum ne sadrže odredbe koje se odnose na normativnu sadržinu Predloga zakona.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma:

Odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma nije određen poseban rok za usklađivanje.

Opšti rok za usklađivanje je šest godina.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma:

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije:

Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije predviđeno je donošenje Predloga zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka, poglavlje 3. Sposobnost preuzimanja obaveza iz članstva u EU, 3.27. Životna sredina, 3.27.2 Horizontalno zakonodavstvo.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Eevropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima:

DIREKTIVA 2007/2/ES EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA uspostavljanje infrastrukture prostornih informacija u Evropskoj zajednici (INSPIRE)

DIRECTIVE 2007/2/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) (Official Journal of the European Union L 108/1, 25.4.2007)

CELEX number: 32007L0002

Predlog zakona je potpuno usklađen sa navedenom direktivom.

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima,

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost:

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije:

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

DIREKTIVA 2007/2/ES EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA uspostavljanje infrastrukture prostornih informacija u Evropskoj zajednici (INSPIRE) prevedena je na srpski jezik.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Predlog zakona je preveden na engleski jezik.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Predlog zakona je bio predmet komunikacije sa Evropskom komisijom i usvojene su njihove preporuke.

Ostavite komentar