Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija ad Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Brus-Kopaonik-Raška-Novi Pazar-Tutin

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa–Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O DAVANjU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, ZA IZMIRIVANjE OBAVEZA JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI SAD PO OSNOVU UGOVORA O DUGOROČNOM KREDITU ZA IZGRADNjU RAZVODNOG GASOVODA ALEKSANDROVAC-BRUS-KOPAONIK-RAŠKA-NOVI PAZAR-TUTIN

DRAFT LAW OF GIVING GUARANTEES OF THE REPUBLIC OF SERBIA FOR THE SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD, FOR PAYMENT OF LIABILITIES OF THE PUBLIC COMPANY „SRBIJAGAS“ NOVI SAD ON LONG TERM LOAN AGREEMENT FOR THE CONSTRUCTION OF GAS DISTRIBUTION ALEKSANDROVAC-BRUS-KOPAONIK-RASKA-NOVI PAZAR-TUTIN

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane(„Službeni glasnik RS”, broj 83/08)(u daljem tekstu: Sporazum),odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

Nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

Ne postoje relevantni propisi Evropske unije sa kojima je potrebno uskladiti odredbe Predloga zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad, po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Brus-Kopaonik-Raška-Novi Pazar-Tutin.

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d)Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje relevantni propisi Evropske unije sa kojima je potrebno uskladiti odredbe Predloga zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad, po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Brus-Kopaonik-Raška-Novi Pazar-Tutin.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisai njihovo mišljenje o usklađenosti?

U izradi Predloga zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad, po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Brus-Kopaonik-Raška-Novi Pazar-Tutin, nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar