Predlog zakona o preuzimanju obaveza Javnog preduzeća „Srbijagasˮ Novi Sad prema privrednom društvu„Naftna industrija Srbijeˮ a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije

IZJAVA O USKLAĐENOSTI SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O PREUZIMANjU OBAVEZA JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGASˮ NOVI SAD PREMA PRIVREDNOM DRUŠTVU„NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJEˮ A.D. NOVI SAD I PRETVARANjU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE

DRAFT LAW ON TAKEOVER OF OBLIGATIONS OF PUBLIC COMPANY „SRBIJAGAS“ NOVI SAD TO THE ECONOMIC COMPANY „NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE“ A.D. NOVI SAD AND CONVERTING THESE OBLIGATIONS IN PUBLIC DEBT OF THE REPUBLIC OF SERBIA

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane(„Službeni glasnik RS”, broj 83/08)(u daljem tekstu: Sporazum),odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnosi na normativnu saržinu propisa

Nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Nema

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Nema

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Nema

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje relevantni propisi Evropske unije sa kojima je potrebno uskladiti odredbe Predloga zakona o preuzimanju obaveza javnog preduzeća „Srbijagasˮ Novi Sad prema privrednom društvu „Naftna industrija Srbijeˮ a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisai njihovo mišljenje o usklađenosti?

U izradi Predloga zakona o preuzimanju obaveza javnog preduzeća „Srbijagasˮ Novi Sad prema privrednom društvu „Naftna industrija Srbijeˮ a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar