Predlog zakona o informacionoj bezbednosti

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1.Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

2. Naziv propisa

Predlog zakona o informacionoj bezbednosti

Draft Law on Information Security

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

Naslov VII „Politike saradnje”, član 105. Informaciono društvo – Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Tri godine.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Ispunjava u potpunosti.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije

Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (2014-2018), Prilog A – Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije, 3.10. Informaciono društvo i mediji, 3.10.2. Informaciono društvo, Redni broj 28, Šifra plan. propisa: 2014-345. Plan zakonodavnog postupka: 2015/VI

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

Naslov V, Poglavlje I, član 67. i 73. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije. Predlog zakona o informacionoj bezbednosti je potpuno usklađen sa navedenim članovima.

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace /* JOIN/2013/01 final */ POTPUNO USKLAĐENO

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima

/

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

/

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

/

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

U oblasti koju zakon uređuje nije donet propis (direktiva) Evropske unije, usled čega nije bilo moguće sačinjavanje tabele usklađenosti. Prilikom izrade Predlog zakona o informacionoj bezbednosti, uvažena su rešenja iz Predloga direktive o mrežnoj i informacionoj bezbednosti (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council concerning measures to ensure a high common level of network and information security across the Union, COM(2013) 48 final, 2013/0027 (COD)). Takođe, poštovana su načela iz Strategije informacione bezbednosti Evropske unije (JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace /* JOIN/2013/01 final */ ,).  

S obzirom da je predlog gore navedene direktive još uvek u fazi pripreme i usaglašavanja na nivou EU, i da nije važeći akt, tabela usklađenosti nije izrađena.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

/

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Tekst Nacrta zakona o informacionoj bezbednosti poslat je Evropskoj komisiji, putem Kancelarije za evropske integracije, radi davanja ekspertize. Imajući u vidu da propis Evropske unije iz ove oblasti još uvek nije donet, predstavnici Evropske komisije obavestili su Kancelariju za evropske integracije da analiza usklađenosti Nacrta zakona o informacionoj bezbednosti pre donošenja direktive nije celishodna.

Ostavite komentar