Uredba o izmeni Uredbe o načinu i uslovima određivanja ujednačenih cena pristupa distributivnom sistemu i uslovima otvaranja tržišta električne energije

Na osnovu člana 164. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, br. 57/11, 80/11-ispravka, 93/12 i 124/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENI UREDBE O NAČINU I USLOVIMA ODREĐIVANJA UJEDNAČENIH CENA PRISTUPA DISTRIBUTIVNOM SISTEMU I USLOVIMA OTVARANJA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Član 1.

U Uredbi o načinu i uslovima određivanja ujednačenih cena pristupa distributivnom sistemu i uslovima otvaranja tržišta električne energije („Službeni glasnik RS”, broj 113/13), u članu 4. reči: „do 30. juna 2014. godine” zamenjuju se rečima : „do 30. juna 2015. godine”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 26. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

O b r a z l o ž e nj e

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u odredbi člana 164. st.1. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, br. 57/11, 80/11 – ispravka, 93/12 i 124/12) kojom je između ostalog, propisano da Vlada u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti, propisuje mere o načinu i uslovima za obrazovanje i kontrolu cena, odnosno posebne uslove obavljanja energetskih delatnosti.

Odredbom čl. 42. st.1. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), ) propisano je da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Radi ublažavanja efekata otvaranja tržišta električne energije, Vlada RS je dana 20. decembra 2013. godine, donela Uredbu o načinu i uslovima određivanja ujednačenih cena pristupa distributivnom sistemu u uslovima otvaranja tržišta električne energije, s tim što je primena ove Uredbe ograničena odnosno prema članu 4. predmetne uredbe ista se primenjuje počev od 01. januara do 30. juna 2014. godine. Kako rok primene ističe 30. juna 2014. godine a i dalje postoji potreba za eliminisanjem razlika u ceni pristupa sistemu u odnosu na geografski položaj kupaca, odnosno mesto priključenja kupca, neophodno je da se produži rok primene predmetne uredbe do 30.juna 2015. godine odnosno da se nastavi obračun cene pristupa distributivnom sistemu svim kupcima koji nemaju pravo na javno snabdevanje, prema jedinstvenim tarifnim stavovima na području Republike Srbije .

3. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. uređuje se da u Uredbi o načinu i uslovima određivanja ujednačenih cena pristupa distributivnom sistemu i uslovima otvaranja tržišta električne energije („Službeni glasnik RS”, broj 113/13) u članu 4. reči: „do 30. juna 2014. godine” zamenjuju se rečima : „do 30. juna 2015. godine”.

Članom 2. je predviđeno da uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4. OBEZBEĐENJE POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDTAVA

Za sprovođenje ove uredbe nisu potrebna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

5. PREGLED ODREDABA KOJE SE MENJAJU

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, a primenjivaće se od 1. januara do 30. juna 2014. godine. „DO 30. JUNA 2015. GODINE”.

Ostavite komentar