Uredba o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije

Prilog

IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ KONTROLI RADA PRIVREMENOG ZASTUPNIKA KAPITALA

__________________________________________________________________________________

(ime i prezime)

u subjektu privatizacije__________________________________________________________________,

(poslovno ime)

dana ____________________ godine

OPŠTI PODACI

Poslovno ime:

Matični broj:

Veličina subjekta privatizacije:

Adresa i telefon:

Registrovana delatnost (APR):

Podaci o kapitalu (APR):

Podaci o akcionarima iz CRHOV/udeličarima iz APR:

Datum, model i metod prodaje:

Početna cena:

Kupac:

Ugovor zaključen:

Prodajna cena:

Investicija:

Izvršena investicija (da/ne):

Iznos:

Datum Rešenja o sticanju sopstvenih akcija/udela:

Stanje na dan kontrole:

Datum raskida Ugovora:

Osnov za raskid:

Odluka/ Rešenje o prenosu kapitala nakon raskida

akta o prenosu sopstvenih akcija/udela

Prethodni zastupnici kapitala (ime i prezime i datum imenovanja):

Privremeni zastupnik kapitala (ime i prezime i datum imenovanja):

Nadzorni odbor ( ime i datum imenovanja):

Izvršni odbor/Odbor direktora (ime i datum imenovanja):

Generalni direktor (ime i datum imenovanja):

Predsednik skupštine (ime i datum imenovanja):

Zakonski zastupnik (ime i datum imenovanja):

Funkcija:

Registar privrednih subjekata

Zabeležba odluke o imenovanju PZK:

Upis i promena lica ovlašćenog za zastupanje:

Upis i promena članova organa upravljanja:

Izvršena promena strukture kapitala:

Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti

Upis akcija:

Nominalna vrednost:

Listiranje na Beogradskoj berzi:

Vrednost akcije na dan kontrole:

Ostalo:

Datum kontrole:

Kontrolu izvršili:

Kontroli prisustvovali:

Tačka 1: Skupština

Datum održavanja skupštine:

Imenovani organi upravljanja:

Ostalo:

Tačka 2: Organi upravljanja

Broj članova Nadzornog odbora:

Broj članova Odbora direktora:

Dostava predloga kandidata i njihovih biografija (dostavljeno/nije dostavljeno):

Ostalo:

Tačka 3: Aktivnosti PZK u vezi sa raskidom ugovora

Institucije i organi koji su obavešteni o raskidu Ugovora o prodaji, imenovanju PZK i imenovanju novih organa društva

Ostalo:

Tačka 4: Promena zastupnika kapitala

Izvršena primopredaja:

Izvršen vanredni popis:

Izveštaj o postupanju prethodnog zastupnika kapitala (dostavljeno/nije dostavljeno):

Preduzete mere i radnje koje nisu preduzete od strane prethodnog zastupnika kapitala (iz izveštaja o postupanju prethodnog zastupnika kapitala):

Ostalo:

Tačka 5: Dostava dokumentacije nakon imenovanja (dostavljeno/nije dostavljeno)

Izveštaj o stanju u subjektu privatizacije na dan imenovanja privremenog zastupnika kapitala, u roku od 14 dana od dana imenovanja:

Izveštaj i podaci o izvršenom popisu celokupne imovine subjekta privatizacije u roku od 45 dana od dana imenovanja

Izveštaj o ekonomskofinansijskom stanju subjekta privatizacije u roku od 45 dana od dana imenovanja

Predlog mera u vezi sa daljom privatizacijom subjekta privatizacije u roku od 45 dana od dana imenovanja;

Mesečni izveštaj o stanju imovine i poslovanju subjekta privatizacije, najkasnije do 20-og u mesecu za prethodni mesec, i to popunjavanjem elektronske forme predmetnog izveštaja koji je imlementiran u internet aplikaciji Ministarstva privrede

Dostavljeni drugi podaci i izveštaji na zahtev Ministarstva privrede:

Ostalo:

Tačka 6: Zaštita imovine subjekta privatizacije

Podnete prijave nadležnim organima i organizacijama (tužilaštvu, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu finansijaPoreskoj upravi, Upravi za sprečavanje pranja novca i dr.) i tužbe nadležnom sudu radi zaštite imovine i interesa subjekta privatizacije

Tačka 7: Raspolaganje imovinom (prema pregledu imovine koju PZK dostavlja kao sastavni deo Izveštaja o ekonomskofinansijskom stanju)

7.1. Imovinskopravna dokumentacija za svu nepokretnu imovinu, ne starija od 15 dana, a koju subjekt privatizacije koristi kao imalac prava svojine, prava korišćenja ili prava državine; sa pregledom eventualno evidentiranih neizvršnih isprava, odnosno dn. brojeva i promena evidentiranih u predmetnim javnim ispravama, koja sadrži podatke o eventualnim teretima ili nepostojanju istih (prepise/izvode listova nepokretnosti)

7.2. Ukoliko je vršeno raspolaganje imovinom subjekta privatizacije od dana imenovanja privremenog zastupnika kapitala, odnosno u periodu od prethodne kontrole:

7.2.1. Pregled hipoteka uspostavljenih na imovini subjekta privatizacije

7.2.2. Pregled ručnih zaloga uspostavljenih na imovini subjekta privatizacije

7.2.3. Pregled aktivnih ugovora o zakupu u kojima je subjekt privatizacije zakupac ili zakupodavac sa pregledom poslovnih prihoda/rashoda ostvarenih po tom osnovu

7.2.4. Pregled zaključenih sudskih i vansudskih poravnanja, sa poravnanjima u prilogu

7.2.5. Pregled prodatih nematerijalnih ulaganja

7.2.6. Pregled prodate nepokretne i pokretne imovine (osnovna sredstva) sa ugovorima o prodaji ili drugim osnovom prenosa imovine sa pripadajućim odlukama

7.2.7. Pregled prodatih finansijskih plasmana (akcije, udeli i dr.)

7.2.8. Pregled aktivnih kredita i zajmova sa naznačenim instrumentima obezbeđenja

7.2.9. Pregled datih garancija i jemstava

Tačka 8: Saglasnosti

1) sticanje, povećanje ili smanjenje učešća u kapitalu drugog subjekta privatizacije

Datum donošenja Odluke i kratak opis:

Ostalo:

2) smanjenje, odnosno povećanje kapitala subjekta privatizacije

Datum donošenja Odluke i kratak opis:

Ostalo:

3) zalaganje stvari, uspostavljanje hipoteke i u drugim slučajevima opterećivanje imovine

Datum donošenja Odluke i kratak opis:

Ostalo:

4) davanje ili uzimanje imovine u zakup

Datum donošenja Odluke i kratak opis:

Ostalo:

5) poravnanje sa dužnicima i poveriocima

Datum donošenja Odluke i kratak opis:

Ostalo:

6) sticanje imovine velike vrednosti

Datum donošenja Odluke i kratak opis:

Ostalo:

7) raspolaganje imovinom subjekta privatizacije

Datum donošenja Odluke i kratak opis:

Ostalo:

8) investiciono ulaganje u osnovna sredstva

Datum donošenja Odluke i kratak opis:

Ostalo:

9) uzimanje kredita, odnosno uzimanje ili davanje zajma

Datum donošenja Odluke i kratak opis:

Ostalo:

10) Izdavanje garancija ili jemstva

Datum donošenja Odluke i kratak opis :

Ostalo

11) Preuzimanje obaveza drugog pravnog ili fizičkog lica

Datum donošenja Odluke i kratak opis :

Ostalo

12) Statusne promene

Datum donošenja Odluke i kratak opis :

Ostalo

13) Isplata dividende akcionarima, odnosno dobiti članovima društva

Datum donošenja Odluke i kratak opis :

Ostalo

14) povećanje broja zaposlenih

Broj zaposlenih na dan raskida /prethodne kontrole:

Broj zaposlenih na dan kontrole:

Datum donošenja Odluke i kratak opis :

Broj zaposlenih sa kojima je zasnivan radni odnos na neodređeno vreme nakon raskida/prethodne kontrole:

Broj zaposlenih sa kojima je zasnivan radni odnos na određeno vreme nakon raskida/prethodne kontrole:

Ostalo:

REZIME

PODACI O POSLOVANJU

Tabela br. 1: Imovina i obaveze (podaci u 000 dinara)

Godina

Stalna imovina

Obrtna imovina

Ukupne obaveze

Tabela br. 2: Ukupni prihodi i ukupni rashodi (podaci u 000 dinara)

Godina

Ukupni prihodi

Ukupni rashodi

Rezultat poslovanja

Dobitak

Gubitak

Neto gubitak

Tabela br. 3: Poslovni prihodi i poslovni rashodi (podaci u 000 dinara)

Godina

Poslovni prihodi

Prihodi od prodaje

Poslovni rashodi

Poslovni rezultat

Dobitak

Gubitak

Tabela br. 4: Struktura obaveza na dan 7. mart 2016. godine

KONTO

UKUPNE OBAVEZE

Tabela 5: Pregled aktivnih kredita

Tabela 6: Pregled izdatih menica

Tabela 7: Pregled ugovora o zakupu

Tabela 8: Pregled upisanih opterećenja

Izveštaj sačinili:

_____________________________

_____________________________

PRILOZI:

Dokumentacija dostavljena u kontroli koja je održana dana _______________. godine:

Ostavite komentar