Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

JEDINSTVENI KODEKS ŠIFARA

Red.br. Naziv obeležja Podatak Šifra 1 2 3 4 1 Vrsta prijave Prijava 1 Odjava 2 Promena 3 Prijava-Odjava Odjava po službenoj dužnosti 45 2 Pol Muški 1 Ženski 2 3 Opština Prema Odluci o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni list SRJ”, br. 9/98 i 25/00, „Službeni glasnik RS”, broj 15/10), Poglavlje 12. Šifarnik opština u SRJ 4 Mesto (Naselje) Prema Sistemskom spisku naselja na osnovu Zakona o Registru prostornih jedinica („Službeni glasnik SRS”, broj 18/89, „Službeni glasnik RS”, br. 53/93-dr.zakon, 67/93-dr.zakon, 48/94-dr.zakon) i metodologije za vođenje evidencije, prikupljanje, obradu i korišćenje podataka o prostornim jedinicama – Republički zavod za statistiku 5 Državljanstvo Prema Odluci o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni list SRJ”, br. 9/98 i 25/00, „Službeni glasnik RS”, broj 15/10), Poglavlje 11. Šifarnik država 6 Zanimanje Prema Odluci o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Sl.list SRJ“, br. 9/98 i 25/00, „Sl.glasnik RS“, br15/10), Poglavlje 1. Šifarnik zanimanja i stručne spreme 7 Stepen stručne spreme Prema Odluci o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni list SRJ”, br. 9/98 i 25/00, „Službeni glasnik RS”, broj 15/10), Poglavlje 3. Šifarnik stepena stručne spreme 8 Osnov osiguranja 1. Za osiguranike zaposlene lica u radnom odnosu, odnosno zaposleni u privrednom društvu, kod preduzetnika, drugom pravnom licu, državnom organu, organu jedinice lokalne samoupravei civilna lica zaposlena u Vojsci, vojnim jedinicama ili vojnim ustanovama 101 lica zaposlena kod fizičkog lica(koji nemaju PIB) 102 domaći državljani koji su, na teritoriji Republike Srbije, zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava ili kod stranih pravnih ili fizičkih lica ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, odnosno ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom 104 strani državljani i lica bez državljanstva koji su na teritoriji Republike Srbije zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava ili kod stranih pravnih lica ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, odnosno ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom 105 strani državljani i lica bez državljanstva koji su na teritoriji Republike Srbije zaposleni kod stranih fizičkih lica ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, odnosno ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom 106 lica koja obavljaju poslove van prostorija poslodavca 108 lica u radnom odnosu, odnosno zaposleni koji su upućeni na rad u inostranstvo, odnosno zaposleni u privrednom društvu ili drugom pravnom licu koji obavlja delatnost ili usluge u inostranstvu, ako nisu obavezno osigurana po propisima te zemlje ili ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno 109 Izabrana, imenovana ili postavljena lica ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu, naknadu zarade, odnosno platu 110 domaći državljani zaposleni u inostranstvu ako za to vreme nisu obavezno osigurani kod stranog nosioca osiguranja ili ako prava iz obaveznog socijalnog osiguranja po propisima te države ne mogu ostvariti ili koristiti van njene teritorije 111 državljani Republike Srbije zaposleni u domaćinstvima državaljana Republike Srbije koji su u radnom odnosu u inostranstvu kod organizacije čije je sedište na teritoriji Republike Srbije 112 lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove ako nisu osigurani po drugom osnovu 113 lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske odnosno studentske zadruge, a imaju navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života ako nisu na školovanju 114 lica koja ostvaruju novčanu naknadu po propisima o zapošljavanjulice koje po prestanku radnog odnosa ostvaruje pravo na naknadu zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti 115116 zaposleni roditelj, usvojitelj, hranitelj odnosno staratelj koji odsustvuje sa rada dok dete ne navrši tri godine života, dok miruju prava i obaveze po osnovu rada, u skladu sa propisima o radu 117 uključenje u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje – za lica koja nisu obavezno osigurana u smislu zakona 119 uključenje u obavezno zdravstveno osiguranje – za lica koja nisu obavezno osigurana u smislu zakonalica koja nisu državljani Republike Srbije, a obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske zadrugeKorisnik novčane naknade po Sporazumu o socijalnom osiguranju sa BiH kojima je prestalo osiguranje u Republici Srbiji, a žive u BiHprofesionalna vojna licalica, korisnici privremene naknade po posebnom aktu Vlade lica koja poslove direktora obavljaju po ugovoru o pravima i obavezama direktora(čl. 48. Zakona o radu) 120121122123124125 2. Obavljanje samostalne delatnosti advokatske 201 zanatske 202 umetničke 203 ugostiteljske 204 trgovinske 205 osnivač odnosno član privrednog društva koji u njemu radi 206 osnivač odnosno član privrednog društva koji je zasnovao radni odnos u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član 207 slične zanatskoj 208 prevoza 209 druge delatnost u kulturi 210 novinarske 211 stomatološke 212 lekarske 213 apotekarske 214 prevodilačke 215 sportske 216 manekenske 217 finansijske 218 sveštenika 219 verskih službenika 220 lica koja obavljaju poslove po ugovoru sa određenim rokom trajanja 221 lica koja obavljaju poslove po ugovoru bez ugovorenog roka trajanja 222 po prestanku obavljanja samostalne delatnosti dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o zapošljavanju 224 3. Obavljanje poljoprivredne delatnosti nosilac poljoprivrednog domaćinstva mlađi od 18 godina starosti 301 nosilac poljoprivrednog domaćinstva stariji od 18 godina starosti 302 član domaćinstva poljoprivrednika 303 član mešovitog domaćinstva 304 nosilac poljoprivrednog gazdinstva mlađi od 18 godina starosti 305 nosilac poljoprivrednog gazdinstva stariji od 18 godina starosti 306 član poljoprivrednog gazdinstva 307 lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu na osnovu ugovora o davanju u zakup poljoprivrednog zemljištazdravstveno osiguranje poljoprivrednika koji su stariji od 18 godina života i koji obavljaju poljoprivrednu delatnost kao jedino ili osnovno zanimanjenosilac poljoprivrednog domaćinstva stariji od 18 godina života, čiji je datum priznavanja svojstva osiguranika manji od dana podnošenja prijavečlan domaćinstva poljoprivrednika, čiji je datum priznavanja svojstva osiguranika manji od dana podnošenja prijavečlan mešovitog domaćinstva, čiji je datum priznavanja svojstva osiguranika manji od dana podnošenja prijavenosilac poljoprivrednog gazdinstva stariji od 18 godina života, čiji je datum priznavanja svojstva osiguranika manji od dana podnošenja prijavečlan poljoprivrednog gazdinstva, čiji je datum priznavanja svojstva osiguranika manji od dana podnošenja prijave 308309 312313314316317 4. Osnov za zdravstveno osiguranje 4.1. Korišćenje penzije korišćenje penzije – za korisnike penzija po domaćim propisima 401 državljani Republike Srbije koji primaju penziju ili invalidninu isključivo od inostranog nosioca osiguranja dok borave ili imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, odnosno koji primaju penziju od države sa kojom ne postoji bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju ili ako prava iz zdravstvenog osiguranja po propisima države isplatioca penzije, za sebe ili članove svoje porodice, ne mogu koristiti ili ostvariti van teritorije te države-za korisnike penzije i članove njihovih porodica 402 4.2. Zdravstveno osiguranje na osnovu člana 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju deca do navršenih 18 godina života, školska deca i studenti do kraja propisanog školovanja a najkasnije do navršenih 26 godina života 411 žene u vezi sa planiranjem porodice kao i u toku trudnoće i materinstva do 12 meseci nakon porođaja 412 lica starija od 65 godina života 413 osobe sa invaliditetom, po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i mentalno nedovoljno razvijena lica 414 nezaposlena lica i druge kategorije socijalno ugroženih lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda koji je propisan kao cenzus za sticanje svojstva osiguranog lica 415 materijalno neobezbeđena lica koja primaju novčanu socijalnu pomoć, odnosno koji su korisnici porodične invalidnine po propisima o socijalnoj zaštiti odnosno po propisima o zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata 416 korisnici stalnih novčanih pomoći kao i pomoći za smeštaj u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice po propisima o socijalnoj zaštiti 417 korisnici pomoći – članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka 418 lica u vezi sa lečenjem od HIV infekcije ili drugih zaraznih bolesti koje su utvrđene zakonom o zaštiti od zaraznih bolesti, malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epislepsije, multipleks skleroze, lica u terminalnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije, cistične fibroze, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti; obolela od retkih bolesti, kao i lica obuhvaćena zdravstvenom zaštitom u vezi sa davanjem tkiva i organa 419 monasi i monahinje 420 lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište odnosno boravište u Republici Srbijižrtve nasilja u porodicižrtve trgovine ljudimalica kojima je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših Republika SFRJ ako ispunjavaju uslov u pogledu mesečnog prihoda u skladu sa zakonom i ako imaju boravište na teritorije Republike Srbije i nisu osigurani po drugom osnovu 421422423431 4.3 Zdravstveno osiguranje po posebnim propisima raseljena lica sa Kosova i Metohije 432 vojni i civilni invalidi u skladu sa propisima koji uređuju prava boraca, vojnih invalida, porodica palih boraca i civilnih invalida rata 434 4.4. Osiguranje za slučaj povredena radu i profesionalne bolesti učenici i studenti koji se, u skladu sa zakonom, nalaze na obaveznom proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili praktičnoj nastavi 441 lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju određene poslove za koje ne primaju zaradu, odnosno ugovorenu naknadu (na osnovu ugovora o volonterskom radu) 442 lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske, odnosno studentske zadruge do navršenih 26 godina života, ako su na školovanju 444 lica koja se nalaze na dodatnom obrazovanju i obuci po uputu organizacije nadležne za zapošljavanje 445 lica koja učestvuju u organizovanim javnim radovima od opšteg značaja 446 lica koja učestvuju u akcijama spasavanja ili u zaštiti i spasavanju prilikom elementarnih nepogoda i drugih nesreća 447 lica angažovana u vatrogasnim službama za gašenje požara i na obuci za gašenje požara; 448 lica koja se nalaze na osposobljavanju i obučavanju za odbranu i druge vidove obuke za potrebe odbrane zemlje 449 lica koja su angažovana na obezbeđivanju javnih skupova, kulturnih i sportskih događaja i drugih javnih okupljanja građana 450 lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora dok rade u privrednoj jedinici zavoda za izdržavanje kazne zatvora (radionica, radilište i sl.) i na drugom mestu rada 451 4.5. Osiguranje po međunarodnim ugovorima i osiguranje za strane stručnjake i lica na školovanju 9 Staž osiguranja sa uvećanim trajanjem obavljanje poslova po osnovu posebnih ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazuma o međunarodnoj tehničkoj saradnji – za strane državljane koji na osnovu njih na teritoriji Republike Srbije rade kod domaćih organizacija, odnosno privatnih poslodavaca 461 školovanje ili stručno usavršavanje – za strane državljane za vreme školovanja ili stručnog usavršavanja na teritoriji Republike Srbije12/14 meseci12/15 meseci12/16 meseci12/18 meseci 4621234 10 Vrsta zaposlenja Neodređeno vreme 1 Određeno vreme 2 11 Zaposlenje kod više poslodavaca Da 1 Ne 2 12 Osnov prestanka-prekida osiguranja Stečaj i likvidacija poslodavca 1 Ostali slučajevi prestanaka rada poslodavca 2 Smrt 3 Ostvarivanje prava na starosnu ili porodičnu penziju 4 Ako je došlo do gubitka radne sposobnosti koji je utvrđen na zakonom propisan način – invalidska penzija 5 Istekom roka za koji je radni odnos zasnovan 6 Sporazumom između zaposlenog i poslodavca 7 Ako zaposleni učini krivično delo na radu ili u vezi sa radom 8 Ako zaposleni svojom krivicom učini povredu radne obaveze utvrđene opštim aktom ili ugovorom o radu 9 Ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti, za obavljanje poslova na kojima radi 10 Ako zaposleni ne poštuje radnu disciplinu propisanu aktom poslodavca, odnosno ako je njegovo ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca 11 Ako se zaposleni ne vrati na rad kod poslodavca u roku od 15 dana od dana isteka roka za neplaćeno odsustvo ili mirovanje radnog odnosa u skladu sa propisima o radu 12 Ako zaposleni zloupotrebi pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad 13 Ako zaposleni odbije zaključenje aneksa ugovora o radu u smislu člana 171. stav 1. tač. 1. do 4. Zakona o radu (premeštaj na drugi odgovarajući posao, u drugo mesto rada, kod drugog poslodavca ,prekvalifikacija i dokvalifikacija….) 14 Ako zaposleni odbije zaključenje aneksa ugovora o radu u vezi sa članom 33. stav.1. tačka 10. Zakona o radu (izmena ugovorene zarade) 15 Ako usled tehnoloških,ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla 16 Otkazom ugovora o radu od strane zaposlenog 17 Ako je po odredbama zakona, odnosno pravosnažnoj odluci suda ili drugog organa zabranjeno da obavlja određene poslove, a ne može da mu se obezbedi obavljanje drugih poslova 18 Ako zaposleni odsustvuje sa rada duže od 6 meseci zbog izdržavanja kazne zatvora 19 Ako zaposleni odsustvuje sa rada duže od 6 meseci zbog izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere 20 Prestanku funkcije izabranih,imenovanih i postavljenih lica, ukoliko nije ostvareno pravo na mirovanje radnog odnosa ili naknadu plate u skladu sa zakonom 21 Prenos osnivačkih prava vlasnika odnosano člana privrednog društva 22 Odsluženje vojnog roka 23 U drugim slučajevima utvrđenim zakonom 24 Prestanak rada preduzetnika, odnosno, osnivača privrednog društva 25 Prestanak osiguranja zbog brisanja neaktivnog privrednog društva iz registra privrednih društava 26 Prestanak obavljanja ugovorenih poslova 27 Prestanak osiguranja za lica uključena u obavezno osiguranje 28 Istupanje iz osiguranja poljoprivrednikaPrestanak svojstva osiguranika poljoprivrednika 2930 Prekid osiguranja po osnovu radnog odnosa zbog mirovanja 31 Prekid obavljanja samostalne delatnosti zbog bolovanja ili porodiljskog odsustva 32 Prekid obavljanja samostalne delatnosti iz drugih razloga 33 Prestanak osiguranja za slučaj nastanka povrede na radu ili profesionalne bolesti 34 Istek ugovora o volonterskom radu 35 Prestanak mirovanja prava i obaveza po osnovu rada zbog nege deteta do tri godine starosti u skladu sa propisima o radu 36 Prestanak prava na novčanu naknadu po propisima o zapošljavanju 37 Prestanak prava na naknadu zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, po prestanku radnog odnosa 38 Istekom ugovora o razmeni stručnjaka i međunarodno tehničkoj saradnji 39 Danom završetka školovanja 40 Danom odjave 41 Danom prestanka pružanja hitne medicinske pomoći 42 Danom promene osnova osiguranja 43 Danom prestanka prava na penziju odnosno novčanu naknadu po propisima PIOPrestanak osiguranja u slučaju smrti na osnovu informacije dobijene od nadležnog državnog organaProgramska odjava 444555 13 Nosilac osiguranja Da Ne 12 14 Srodstvo sa nosiocem osiguranja Dete Supružnik Roditelj Deda ili baba UnučeBrat ili sestra 1 2 3 4 5 6 15 Posebni podaci o osiguraniku slepom licu 1 obolelom od distrofije ili srodnih mišićnih ili neuromišićnih oboljenja 2 obolelom od paraplegije 3 obolelom od cerebralne i dečije paralize i multipleks skleroze 4 sa telesnim oštećenjem od najmanje 70% 5 ratnom vojnom invalidu od I-VI grupe 6 mirnodopskom vojnom invalidu od I-VI grupe 7 civilnom invalidu rata I-VI grupe 8 sa preostalom radnom sposobnošću 9 invalidu rada II kategorije 10 invalidu rada III kategorije 11 gluvim licima 12 nagluvim licima 13 slabovidim licima 14 LMO licima 15 VO licima 16 TIL 17 16 Korisnik prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Penzija 1 Novčana naknada za telesno oštećenje 2 Novčana naknada za pomoć i negu drugog lica 3 Novčana naknada iz invalidskog osiguranja 4 Ako osiguranik koristi više prava iz PIO, unosi sekombinacija navedenih šifara 17 Delatnost Prema Zakonu o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i Uredbi o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 104/09)

Ostavite komentar