Kadrovska pitanja

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica („Službeni glasnik RS“, broj 108/04),

Vlada Republike Srbije donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE

ZA KOORDINACIJU PROCESA TRAJNE INTEGRACIJE IZBEGLICA

I

U Komisiju za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica imenuju se:

– za predsednika:

DRAGIŠA DABETIĆ, komesar Komesarijata za izbeglice;

– za članove:

1. VESNA DžINIĆ, pomoćnik ministra finansija;

2. dr VLADIMIR A. MILIĆ, pomoćnik ministra za kapitalne investicije;

3. NIKOLA VUKOJEVIĆ, zamenik komesara Komesarijata za izbeglice;

4. BISERKA MARKOVIĆ, pomoćnik komesara Komesarijata za izbeglice;

5. SUZANA MIŠIĆ, pomoćnik komesara Komesarijata za izbeglice;

6. MILE NOVAKOVIĆ, specijalni savetnik, Ministarstvo za državnu upravu i loklanu samoupravu;

7. MARIJA VUJOŠEVIĆ, viši savetnik, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike;

8. SANDA ŠIMIĆ, Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7045/2004

U Beogradu, 28. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.101

Na osnovu člana 44a stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA MINISTRA

PROSVETE I SPORTA

I

Postavlja se MILOŠ JANKOVIĆ za zamenika ministra prosvete i sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7089/2004

U Beogradu, 28. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.101/2/2

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA STUDENTSKOG KULTURNOG

CENTRA U NIŠU

I

Razrešava se RADE RAJKOVIĆ dužnosti direktora Studentskog kulturnog centra u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7144/2004

U Beogradu, 28. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.101/4/4

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA STUDENTSKOG KULTURNOG

CENTRA U NIŠU

I

Imenuje se RADE RAJKOVIĆ za direktora Studentskog kulturnog centra u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7144/2004-1

U Beogradu, 28. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.101/5/5

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Razrešava se SLAĐANA JOVANOVIĆ dužnosti pomoćnika ministra pravde – Sektor za pravosuđe i prekršaje, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7171/2004

U Beogradu, 28. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.101/7/7

Na osnovu člana 47. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA PRAVDE

I

Razrešava se NEBOJŠA PERUNIČIĆ dužnosti sekretara Ministarstva pravde, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7168/2004

U Beogradu, 28. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.101/8/8

Na osnovu člana 47. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA PRAVDE

I

Postavlja se NADA PETKOVIĆ-RISTIVOJEVIĆ za sekretara Ministarstva pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7170/2004

U Beogradu, 28. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.101/9/9

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA «NIŠ» SA SEDIŠTEM U NIŠU

I

Razrešava se ZORAN RAIČEVIĆ dužnosti direktora Veterinarskog specijalističkog instituta «Niš» sa sedištem u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7207/2004

U Beogradu, 28. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.101/10/10

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA «NIŠ» SA SEDIŠTEM U NIŠU

I

Imenuje se MIODRAG PEŠIĆ za direktora Veterinarskog Specijalističkog instituta «Niš» sa sedištem u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7207/2004-1

U Beogradu, 28. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.101/11/11

Na osnovu člana 52a stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE STANICE «SVILAJNAC» SA SEDIŠTEM U SVILAJNCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarske stanice «Svilajnac» sa sedištem u Svilajncu:

1. JELENA OLIVERIĆ, član;

2. BUDIMIR ŠOŠIĆ, član;

3. PERA ĐURĐEVIĆ, član.

II

U Upravni odbor Veterinarske stanice «Svilajnac» sa sedištem u Svilajncu imenuju se:

– za članove:

1. MIŠKO RAKIĆ, dipl. veterinar;

2. ZORAN RISTIĆ, hemijski inženjer;

3. ALEKSANDAR ĐORĐEVIĆ, poljoprivrednik.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7206/2004

U Beogradu, 28. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.101/12/12

Na osnovu člana 52a stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA «NIŠ»

SA SEDIŠTEM U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarskog specijalističkog instituta «Niš» sa sedištem u Nišu:

1. SLAĐANA ANTANASIJEVIĆ, predsednik;

2. VESNA MALETIĆ, član;

3. MIODRAG JOVANOVIĆ, član;

4. SRĐAN ŠUŠULIĆ, član.

II

U Upravni odbor Veterinarskog specijalističkog instituta «Niš» sa sedištem u Nišu imenuju se:

– za predsednika

SLOBODAN ARSIĆ, dipl. veterinar;

– za članove:

1. SLOBODAN LAZAREVIĆ, dipl. veterinar specijalista;

2. mr NEBOJŠA MILOSAVLjEVIĆ, inž. tehnologije;

3. MILICA LjUBENOVIĆ, inž. hemije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7204/2004

U Beogradu, 28. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.101/13/13

Na osnovu člana 52a stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE STANICE «NIŠ»

SA SEDIŠTEM U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarske stanice «Niš» sa sedištem u Nišu:

1. RADISAV IGNjATOVIĆ, predsednik;

2. MILOVAN MOMČILOVIĆ, član;

3. DUŠAN RAKIĆ, član;

4. MARIJA LUKIĆ, član;

5. ŽIVOJIN JOVANOVIĆ, član.

II

U Upravni odbor Veterinarske stanice «Niš» sa sedištem u Nišu imenuju se:

– za predsednika

DRAGANA STOŠIĆ, dipl. inž. tehnologije;

– za članove:

1. IVAN LOZO, diplomirani veterinar;

2. ZVONKO ZLATANOVIĆ, diplomirani veterinar;

3. TOMISLAV DOBRENOVIĆ, diplomirani pravnik;

4. LjILjANA KOSTIĆ, diplomirani pravnik.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7205/2004

U Beogradu, 28. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.101/14/14

Na osnovu člana 52a stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE STANICE «NEGOTIN»

SA SEDIŠTEM U NEGOTINU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarske stanice «Negotin» sa sedištem u Negotinu:

1. ŽIVOJIN TRUJKIĆ, predsednik;

2. NEBOJŠA ŽIVKOVIĆ, član;

3. BOŽIDAR ILIĆ, član;

4. SRĐAN MARKOVIĆ, član;

5. LjUBIŠA KAZIMIROVIĆ, član.

II

U Upravni odbor Veterinarske stanice «Negotin» sa sedištem u Negotinu imenuju se:

– za predsednika

MILAN NIKOLIĆ, dipl. pravnik;

– za članove:

1. DEJAN ŠUREJANOVIĆ, diplomirani veterinar;

2. MILADIN TODOROVIĆ, profesor mašinstva;

3. DESIMIR FLORIČELOVIĆ, diplomirani ekonomista;

4. VERA BOŽOVIĆ, obračunski radnik.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7203/2004

U Beogradu, 28. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.101/15/15

Na osnovu člana 96. stav 6. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 84/04),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE

I

U Upravni odbor Državne lutrije Srbije imenuju se:

– za predsednika:

ZVONKO OBRADOVIĆ, diplomirani pravnik.

– za članove:

1. ŽELjKO TOMIĆ, kulturolog;

2. mr BRANISLAV RISTIVOJEVIĆ, magistar pravnih nauka;

3. VLADAN ZAGRAĐANIM, diplomirani pravnik;

4. ĐORĐO PRSTOJEVIĆ, diplomirani ekonomista.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7202/2004

U Beogradu, 28. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.101/16/16

Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03,118/03 i 58/04), a u vezi čl. 3. i 3a Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95),

Vlada Republike Srbije donosi

R E Š E Nj E

O IZMENAMA REŠENjA O PREDUZIMANjU MERA

U DRUŠTVENOM PREDUZEĆU «PALIĆ» NA PALIĆU

I

Ovim rešenjem menja se Rešenje o preduzimanju mera u Društvenom preduzeću «Palić» na Paliću („Službeni glasnik RS“, broj 49/02).

II

Razrešavaju se dužnosti u Društvenom preduzeću «Palić» na Paliću:

1. PETAR KUNTIĆ, vršilac dužnosti direktora;

2. ZVONKO KUJUNDžIĆ, predsednik Odbora;

3. MIRKO OSTROGONAC, član Odbora.

III

U Društvenom preduzeću «Palić» na Paliću imenuju se:

-za vršioca dužnosti direktora:

SRETEN RADOVANOVIĆ, diplomirani ekonomista;

– za predsednika Odbora:

MARINKO IVANOVIĆ, dipl. inž. elektronike;

-za člana Odbora:

PETAR KUNTIĆ, dipl. inž. agronomije.

IV

Rešenje dostaviti licima iz tačke II i III ovog rešenja.

V

U ostalom delu Rešenje Vlade Republike Srbije ostaje nepromenjeno.

VI

Lica imenovana u tački II ovog rešenja razrešavaju se dužnosti, a lica imenovana u tački III preuzimaju dužnost 2. novembra 2004. godine.

VII

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7201/2004

U Beogradu, 28. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.101/17/17

Ostavite komentar