64. sednica Vlade Republike Srbije, 24. mart 2005. godine

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE

I

Postavlja se Ljubiša Jovanović za pomoćnika ministra privrede – Sektor za privredni sistem.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1671/2005

U Beogradu, 24. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.029

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja («Službeni glasnik RS», br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«BLACE» SA SEDIŠTEM U BLACU

I

Razrešava se Mladen Popović dužnosti direktora Veterinarske stanice «Blace» sa sedištem u Blacu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1661/2005

U Beogradu, 24. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.029/2/2

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja («Službeni glasnik RS», br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«BLACE» SA SEDIŠTEM U BLACU

I

Imenuje se Mališa Radosavljević za direktora Veterinarske stanice «Blace» sa sedištem u Blacu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1661/2005-1

U Beogradu, 24. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.029/3/3

Na osnovu člana 52a stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja («Službeni glasnik RS», br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA

«NIŠ» SA SEDIŠTEM U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti članovi Upravnog odbora Veterinarskog specijalističkog instituta «Niš» sa sedištem u Nišu:

1. Slobodan Lazarević;

2. Sveta Mančić.

II

U Upravni odbor Veterinarskog specijalističkog instituta imenuju se za članove:

1. Goran Stojanović, dipl. veterinar;

2. Dejan Videnović, dipl. veterinar.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1660/2005

U Beogradu, 24. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.029/5/5

Na osnovu člana 52a stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja («Službeni glasnik RS», br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE STANICE

«KRUŠEVAC» SA SEDIŠTEM U KRUŠEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarske stanice «Kruševac» sa sedištem u Kruševcu:

1. Veselin Jovanović, predsednik;

2. Milan Savković, član;

3. Slavoljub Panić, član;

4. Bratislav Gajić, član;

5. Milan Milosavljević, član.

II

U Upravni odbor Veterinarske stanice «Kruševac» sa sedištem u Kruševcu imenuju se:

1. za predsednika

– dr BRANISLAV ANDRIĆ, lekar specijalista nefrologije;

2. za članove:

1) Zoran Radivojević, dipl. veterinar;

2) Boban Mirčetić, dipl. veterinar;

3) Biljana Karajović, dipl. agroekonomista;

4) Dragan Miljković, poljoprivrednik.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1663/2005

U Beogradu, 24. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.029/6/6

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE I SPORTA

I

Razrešava se prof. dr Snežana Pantelić-Vujanić dužnosti pomoćnika ministra prosvete i sporta – Sektor za visoko i više obrazovanje, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1700/2005

U Beogradu, 24. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.029/8/8

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službeni glasnik RS», br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA

UPRAVNOG ODBORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA ZEMUN-BEOGRAD

I

Razrešava se dr Milenko Budimčić dužnosti člana Upravnog odbora Kliničko-bolničkog centra Zemun-Beograd.

II

Imenuje se dr Gordan Atanasijević, šef Odeljenja opšte hirurgije, za člana Upravnog odbora Kliničko-bolničkog centra Zemun-Beograd, iz reda zaposlenih.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1713/2005

U Beogradu, 24. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.029/14/14

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa («Službeni glasnik RS», br. 25/00 i 25/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA ISTRAŽIVANJE, PROIZVODNJU, PRERADU I PROMET NAFTE I PRIRODNOG GASA «NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE»

I

Razrešava se Željko Popović dužnosti vršioca dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet nafte i prirodnog gasa «Naftna industrija Srbije».

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1714/2005

U Beogradu, 24. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.029/15/15

Na osnovu člana 14. stav 3. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa («Službeni glasnik RS», br. 25/00 i 25/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA ISTRAŽIVANJE, PROIZVODNJU, PRERADU I PROMET NAFTE I PRIRODNOG GASA «NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE»

I

Imenuje se Željko Popović za vršioca dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet nafte i prirodnog gasa «Naftna industrija Srbije».

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1714/2005-1

U Beogradu, 24. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.029/17/17

Ostavite komentar