Kadrovska rešenja

Na osnovu tač. 3. i 4. Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu harmonizacije zakona i prelaznih i zavrшnih odredaba («Službeni glasnik RS», broj 50/05),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREGOVARAČKE POZICIJE ZA PREGOVORE O SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU U DELU HARMONIZACIJE ZAKONA I PRELAZNIH I ZAVRŠNIH ODREDABA

I

U Radnu grupu za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu harmonizacije zakona i prelaznih i zavrшnih odredaba imenuju se:

1. za predsednika:

– Jelena Popović, načelnik Odeljenja za koordinaciju procesa usklađivanja propisa sa propisima Evropske unije, Kancelarija za pridrživanje Evropskoj uniji;

2. za zamenika predsednika:

– Duшko Lopandić, pomoćnik ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom;

3. za članove:

1) Mirjana Trifunović, rukovodilac Grupe za evropske integracije i uporedno pravo, Republički sekretarijat za zakonodavstvo;

2) Aleksandra Popović, pomoćnik ministra pravde;

3) Vladimir Vukojević, pomoćnik ministra finansija;

4) Gordana Stanić, pomoćnik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

5) Gordana Lukić, pomoćnik ministra trgovine, turizma i usluga;

6) Olivera Vitorović, savetnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji;

7) Sanja Mrvaljević, stručni saradnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji;

8) Nebojшa Lazarević, stručni saradnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji;

9) Nikola Jovanović, stručni saradnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji.

II

Ovo reшenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3571/2005

U Beogradu, 23. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koшtunica

2401405.059/2/2

Na osnovu tač. 3. i 4. Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu preambule i političke saradnje («Službeni glasnik RS», broj 50/05),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREGOVARAČKE POZICIJE ZA PREGOVORE O SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU

U DELU PREAMBULE I POLITIČKE SARADNjE

I

U Radnu grupu za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu preambule i političke saradnje imenuju se:

1. za predsednika:

– Slobodan Samardžić, savetnik za politička pitanja predsednika Vlade Republike Srbije;

2. za zamenika predsednika:

– Srđan Majstorović, saradnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji;

3. za članove:

1) Vesna Ilić-Prelić, zamenik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

2) Duшko Lopandić, pomoćnik ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom;

3) Aleksandra Popović, pomoćnik ministra pravde;

4) Lidija Smiljanić, pomoćnik ministra finansija;

5) Gordana Lazarević, pomoćnik ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom;

6) dr Milica Delević-Đilas, specijalni savetnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji;

7) Vladimir Međak, stručni saradnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji;

8) Vladimir Todorić, stručni saradnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji;

9) Vladimir Ateljević, stručni saradnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji;

10) Bojan Živadinović, stručni saradnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji.

II

Ovo reшenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3579/2005

U Beogradu, 23. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koшtunica

2401405.059/6/6

Na osnovu tač. 3. i 4. Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovaračke pozicije o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu trgovinske liberalizacije industrijskih proizvoda («Službeni glasnik RS», broj 50/05),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREGOVARAČKE POZICIJE O SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU U DELU TRGOVINSKE LIBERALIZACIJE INDUSTRIJSKIH PROIZVODA

I

U Radnu grupu za pripremu pregovoračke pozicije o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu trgovinske liberalizacije industrijskih proizvoda imenuju se:

1. za predsednika:

– Duшko Lopandić, pomoćnik ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom;

2. za zamenika predsednika:

– Vesna Hreljac-Ivanović, pomoćnik ministra finansija;

3. za članove:

1) Goran Živkov, pomoćnik ministra poljoprivrede, шumarstva i vodoprivrede;

2) Milan Josipović, pomoćnik ministra privrede;

3) Gordana Lukić, pomoćnik ministra trgovine, turizma i usluga;

4) Ema Jovanović, pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku;

5) Radomir Bubanja, načelnik, Ministarstvo trgovine, turizma i usluga;

6) Slobodan Vučković, шef Odseka statistike spoljne trgovine, Republički zavod za statistiku;

7) Tatjana Dinkić, načelnik, Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom;

8) Vladimir Međak, stručni saradnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji;

9) Nikola Jovanović, stručni saradnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji;

10) Mirjana Šakić, stručni saradnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji;

11) Srđan Lazović, stručni saradnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji.

II

Ovo reшenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3505/2005

U Beogradu, 23. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koшtunica

2401405.059/7/7

Na osnovu tač. 3. i 4. Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu poljoprivrede («Službeni glasnik RS», broj 50/05),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREGOVARAČKE POZICIJE ZA PREGOVORE O SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU U DELU POLjOPRIVREDE

I

U Radnu grupu za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu poljoprivrede imenuju se:

1. za predsednika:

– Goran Živkov, pomoćnik ministra poljoprivrede, шumarstva i vodoprivrede;

2. za zamenika predsednika:

– Marko Paunović, savetnik u kabinetu potpredsednika Vlade Republike Srbije;

3. za članove:

1) Jelena Popović, načelnik Odeljenja za koordinaciju procesa usklađivanja propisa sa propisima Evropske unije, Kancelarija za pridrživanje Evropskoj uniji;

2) Duшko Lopandić, pomoćnik ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom;

3) Vesna Hreljac-Ivanović, pomoćnik ministra finansija;

4) Ljubiшa Jovanović, pomoćnik ministra privrede;

5) Gordana Lukić, pomoćnik ministra trgovine, turizma i usluga;

6) Dejan Krnjaić, direktor Uprave za veterinu-Ministarstvo poljoprivrede, шumarstva i vodoprivrede;

7) Mirjana Koprivica, načelnik, Uprava za zaшtitu bilja-Ministarstvo poljoprivrede, шumarstva i vodoprivrede;

8) Milanka Davidović, načelnik, Ministarstvo poljoprivrede, шumarstva i vodoprivrede;

9) Danijela Bardić, stručni saradnik, Ministarstvo poljoprivrede, шumarstva i vodoprivrede;

10) Miloш Milovanović, stručni saradnik, Ministarstvo poljoprivrede, шumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo reшenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3683/2005

U Beogradu, 23. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koшtunica

2401405.059/22/22

Na osnovu tač. 3. i 4. Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu određivanja optimalnog tempa liberalizacije pružanja usluga preduzeća iz Evropske unije na naшem tržiшtu («Službeni glasnik RS», broj 50/05),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREGOVARAČKE POZICIJE ZA PREGOVORE O SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU U DELU ODREĐIVANjA OPTIMALNOG TEMPA LIBERALIZACIJE PRUŽANjA USLUGA PREDUZEĆA IZ EVROPSKE UNIJE NA NAŠEM TRŽIŠTU

I

U Radnu grupu za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu određivanja optimalnog tempa liberalizacije pružanja usluga preduzeća iz Evropske unije na naшem tržiшtu imenuju se:

1. za predsednika:

– Nataшa Kovačević, pomoćnik ministra finansija;

2. za zamenika predsednika:

– Goran Anđelić, pomoćnik ministra finansija;

3. za članove:

1) Dejan Simić, viceguverner Narodne banke Srbije;

2) Goran Živkov, pomoćnik ministra poljoprivrede, шumarstva i vodoprivrede;

3) Milanka Davidović, načelnik, Ministarstvo poljoprivrede, шumarstva i vodoprivrede;

4) dr Dragan Janjić, pomoćnik ministra privrede;

5) Duшko Lopandić, pomoćnik ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom;

6) Gordana Lukić, pomoćnik ministra trgovine, turizma i usluga;

7) Željko Stojanović, načelnik Odeljenja za evropske integracije, Ministarstvo trgovine, turizma i usluga;

8) Ivan Antonijević, načelnik Odeljenja za analize ekonomskih aspekata pridruživanja EU, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji;

9) Dragana Radojičić, samostalni stručni saradnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji;

10) Srđan Lazović, stručni saradnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji;

11) dr Vasilije Antić, pomoćnik ministra zdravlja;

12) Suzana Šulejić, pomoćnik ministra unutraшnjih poslova;

13) Dragana Gliшić, pomoćnik načelnika Resora finansija, kadrova, zajedničkih poslova, Ministarstvo unutraшnjih poslova;

14) dr Ivan Videnović, pomoćnik ministra nauke i zaшtite životne sredine;

15) Miodrag Božović, pomoćnik ministra za dijasporu;

16) Nevena Vitoшević-Đeklić, zamenik ministra vera;

17) Bratislav Đokić, pomoćnik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

II

Ovo reшenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3816/2005

U Beogradu, 23. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koшtunica

2401405.062/6/6

Na osnovu tač. 3. i 4. Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu liberalizacije kretanja kapitala i ugovaranje finansijskog protokola koji će pratiti Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju («Službeni glasnik RS», broj 50/05),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREGOVARAČKE POZICIJE ZA PREGOVORE O SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU U DELU LIBERALIZACIJE KRETANjA KAPITALA I UGOVARANjE FINANSIJSKOG PROTOKOLA KOJI ĆE PRATITI SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU

I

U Radnu grupu za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu liberalizacije kretanja kapitala i ugovaranje finansijskog protokola koji će pratiti Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju imenuju se:

1. za predsednika:

– Goran Anđelić, pomoćnik ministra finansija;

2. za zamenika predsednika:

– Jelena Kralj, savetnik u Sektoru za finansijski sistem, Ministarstvo finansija;

3. za članove:

1) Ana Gligorijević, viceguverner Narodne banke Srbije;

2) Živa Žebeljan, pomoćnik ministra poljoprivrede, шumarstva i vodoprivrede;

3) Mira Prokopijević, pomoćnik ministra privrede;

4) Gordana Lazarević, pomoćnik ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom;

5) Gordana Lukić, pomoćnik ministra trgovine, turizma i usluga;

6) Željko Stojanović, načelnik Odeljenja za evropske integracije, Ministarstvo trgovine, turizma i usluga;

7) Ivan Antonijević, načelnik Odeljenja za analize ekonomskih aspekata pridruživanja EU, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji;

8) Dragana Radojičić, samostalni stručni saradnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji;

9) Srđan Lazović, stručni saradnik, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji;

10) dr Aleksandar Živanović, pomoćnik ministra zdravlja;

11) Suzana Šulejić, pomoćnik ministra unutraшnjih poslova;

12) Dragana Gliшić, pomoćnik načelnika Resora finansija, kadrova, zajedničkih poslova, Ministarstvo unutraшnjih poslova;

13) dr Miroslav Nikčević, direktor Uprave za zaшtitu životne sredine-Ministarstvo nauke i zaшtite životne sredine;

14) Vukman Krivokuća, pomoćnik ministra za dijasporu.

II

Ovo reшenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3817/2005

U Beogradu, 23. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koшtunica

2401405.062/7/7

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA DIREKTORA AGENCIJE

ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

I

Postavlja se mr Bojan Kovačić za zamenika direktora Agencije za energetsku efikasnost.

II

Ovo reшenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3847/2005

U Beogradu, 23. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koшtunica

2401405.062/8/8

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Odbora za nadzor i sprovođenje Akcionog plana za restrukturiranje i privatizaciju RTB Bor («Službeni glasnik RS», broj 52/05),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA NADZOR

I SPROVOĐENjE AKCIONOG PLANA ZA RESTRUKTURIRANjE

I PRIVATIZACIJU RTB BOR

I

U Odbor za nadzor i sprovođenje Akcionog plana za restrukturiranje i privatizaciju RTB Bor imenuju se:

1. za predsednika:

– Radomir Numov, ministar rudarstva i energetike;

2. za članove:

1) dr Predrag Bubalo, ministar privrede;

2) mr Mlađan Dinkić, ministar finansija;

3) dr Aleksandar Popović, ministar nauke i zaшtite životne sredine;

4) Slobodan Lalović, ministar rada, zapoшljavanja i socijalne politike;

5) Miodrag Đorđević, direktor Agencije za privatizaciju.

II

Ovo reшenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3880/2005

U Beogradu, 23. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koшtunica

2401405.062/9/9

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije («Službeni glasnik RS», br. 5/91 i 45/93),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRŽAVNOG KAPITALA

U SKUPŠTINU «POLITIKA» AD

I

Imenuje se Aleksandar Simić, savetnik predsednika Vlade Republike Srbije za pravna pitanja, kao predstavnik državnog kapitala u Skupшtinu «Politika» AD.

II

Ovo reшenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

08 broj 119-4000/2005

U Beogradu, 23. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koшtunica

2401405.062/10/10

Ostavite komentar