86. sednica Vlade Republike Srbije, 28. jul 2005. godine

Na osnovu člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama («Službeni glasnik RS», br. 42/91 i 71/94) i člana 17. stav 2. Statuta Pravosudnog centra za obuku i stručno usavršavanje Beograd,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA PRAVOSUDNOG CENTRA ZA OBUKU I STRUČNO USAVRŠAVANjE BEOGRAD

I

Imenuje se Snežana Netković, rukovodilac Grupe za nadzor i internu kontrolu-glavni kontrolor u Ministarstvu pravde, za člana Nadzornog odbora Pravosudnog centra za obuku i stručno usavršavanje Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4736/2005

U Beogradu, 28. jula 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.077

Na osnovu tač. 3. i 4. Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu određivanja optimalnog tempa liberalizacije pružanja usluga preduzeća iz Evropske unije na našem tržištu («Službeni glasnik RS», broj 50/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREGOVARAČKE POZICIJE ZA PREGOVORE O SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU U DELU ODREĐIVANjA OPTIMALNOG TEMPA LIBERALIZACIJE PRUŽANjA USLUGA PREDUZEĆA IZ EVROPSKE UNIJE NA NAŠEM TRŽIŠTU

I

Razrešavaju se dužnosti u Radnoj grupi za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu određivanja optimalnog tempa liberalizacije pružanja usluga preduzeća iz Evropske unije na našem tržištu:

1. Nataša Kovačević, predsednik;

2. Goran Anđelić, zamenik predsednika.

II

U Radnu grupu za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu određivanja optimalnog tempa liberalizacije pružanja usluga preduzeća iz Evropske unije na našem tržištu imenuju se:

1. za predsednika:

– Goran Anđelić, pomoćnik ministra finansija;

2. za zamenika predsednika:

– Jelena Kralj, savetnik, Ministarstvo finansija-Sektor za finansijski sistem.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4794/2005

U Beogradu, 28. jula 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.077/2/2

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Razrešava se mr Dragomir Vasiljević dužnosti pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za telekomunikacije.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4832/2005

U Beogradu, 28. jula 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.077/3/3

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju inicijativnog Odbora za organizaciju Šeste ministarske konferencije «Životna sredina za Evropu-Beograd, 2007» («Službeni glasnik RS», broj 4/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA INICIJATIVNOG ODBORA ZA ORGANIZACIJU ŠESTE MINISTARSKE KONFERENCIJE «ŽIVOTNA SREDINA ZA EVROPU-BEOGRAD, 2007»

I

Razrešava se Aleksandar Vesić dužnosti člana inicijativnog Odbora za organizaciju Šeste ministarske konferencije «Životna sredina za Evropu – Beograd, 2007».

II

Imenuje se Budimir Tanjević, pomoćnik direktora Uprave za zaštitu životne sredine-Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine, za člana inicijativnog Odbora za organizaciju Šeste ministarske konferencije «Životna sredina za Evropu – Beograd, 2007».

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4815/2005

U Beogradu, 28. jula 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.077/5/5

Na osnovu čl. 98. i 104. stav 1. Zakona o prekršajima («Službeni glasnik SRS», broj 44/89 i «Službeni glasnik RS», br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU SUDIJA I STAREŠINA OPŠTINSKIH ORGANA ZA PREKRŠAJE

I

Imenuju se za sudije i starešine opštinskih organa za prekršaje:

– Za područje Veća za prekršaje u Beogradu imenuju se:

1. Slobodanka Rakić, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda; 2. Stojanka Stijačić-Petrović, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda.

– Za područje Veća za prekršaje u Valjevu imenuju se:

1. Slavica Todić, za sudiju i starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Bogatiću;

2. Dušanka Popović, za sudiju i starešinu Opštinskog organa za prekršaja u Vladimircima.

– Za područje Veća za prekršaje u Kraljevu imenuju se:

1. Svetlana Nedeljković, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kraljevu;

2. Nada Jevtić, za sudiju i starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Trsteniku.

– Za područje Veća za prekršaje u Leskovcu imenuje se:

1. Ismeta Arifi, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Preševu.

– Za područje Veća za prekršaje u Prištini imenuje se:

1. Vesna Vukašinović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kosovskoj Mitrovici.

– Za područje Veća za prekršaje u Novom Sadu imenuje se:

1. Olga Antić, za sudiju i starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Srbobranu.

– Za područje Veća za prekršaje u Užicu imenuje se:

1. Zorica Pešterac-Šopalović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Čajetini.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4799/2005

U Beogradu, 28. jula 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.077/6/6

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», broj 55/05) i člana 16. stav 1. Zakona o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije («Službeni glasnik RS», broj 61/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O ODREĐIVANjU PREDSTAVNIKA VLADE KOJI OBAVLjAJU POSLOVE SKUPŠTINE AGENCIJE ZA OSIGURANjE I FINANSIRANjE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE

I

Za obavljanje poslova Skupštine Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije u ime Vlade, ovlašćuju se:

1) Dragan Vučetić, dipl. ekonomista;

2) Velimir Gavrilović, dipl. ekonomista;

3) Milovan Vasić, dipl. inž.;

4) Zdenka Miljković, dipl. inž.;

5) Zoran Radoman, dipl. ekonomista.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4801/2005

U Beogradu, 28. jula 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.077/7/7

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», broj 55/05) i člana 16. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita («Službeni glasnik RS», broj 61/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANjE DEPOZITA

I

U Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita imenuju se:

1. za predsednika:

– Vesna Džinić, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija;

2. za članove:

1) Vesna Arsić, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija;

2) Mira Erić-Jović, na predlog Narodne banke Srbije;

3) Emica Zdravković, na predlog reprezetativnog udruženja banaka.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4802/2005

U Beogradu, 28. jula 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.077/8/8

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o javnom pravobranilaštvu («Službeni glasnik RS», broj 43/91),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA REPUBLIČKOG

JAVNOG PRAVOBRANIOCA

I

Postavlja se Milutin Milanović za zamenika Republičkog javnog pravobranioca u Odeljenju Republičkog javnog pravobranilaštva u Kragujevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4850/2005

U Beogradu, 28. jula 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.077/9/9

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o javnom pravobranilaštvu («Službeni glasnik RS», broj 43/91),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA REPUBLIČKOG

JAVNOG PRAVOBRANIOCA

I

Razrešava se Suzana Grujović dužnosti zamenika Republičkog javnog pravobranioca u Odeljenju Republičkog javnog pravobranilaštva u Kragujevcu, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4851/2005

U Beogradu, 28. jula 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.077/10/10

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», broj 55/05) i člana 400a. stav 1. Zakona o preduzećima («Službeni list SRJ», br. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 i 36/02 i «Službeni glasnik RS», broj 125/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINU I UPRAVNI ODBOR HOLDING KOMPANIJE

«FOND INEKS – INTEREKSPORT» A.D., BEOGRAD

I

U Skupštinu Holding kompanije «Fond Ineks – Intereksport» a.d., Beograd, imenuju se kao predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Vesna Raca-Radisavljević, direktor preduzeća «Papiruss»;

2. Mirko Čikiriz, šef pravne službe i pravni zastupnik A.D. za osiguranje «Takovo» iz Kragujevca;

3. Goran Batak, savetnik u Ministarstvu privrede.

II

U Upravni odbor Holding kompanije «Fond Ineks – Intereksport» a.d., Beograd, imenuju se kao predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Slađana Bulajić-Jokić, finansijski direktor u JP «Aerodrom», Beograd;

2. Momčilo Jovanović, direktor JP Zavod za izgradnju grada;

3. Dušan Vučković, savetnik u Ministarstvu privrede.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4893/2005

U Beogradu, 28. jula 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.077/12/12

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VIŠE

POSLOVNE ŠKOLE U BLACU

I

Razrešava se prof. dr Ružica Stanković dužnosti direktora Više poslovne škole u Blacu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4906/2005

U Beogradu, 28. jula 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.077/17/17

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VIŠE

POSLOVNE ŠKOLE U BLACU

I

Imenuje se prof. dr Ružica Stanković za direktora Više poslovne škole u Blacu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4906/2005-1

U Beogradu, 28. jula 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.077/18/18

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VIŠE

GRAĐEVINSKO-GEODETSKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Razrešava se prof. dr Aleksandra Kostić-Milanović dužnosti direktora Više građevinsko-geodetske škole u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4903/2005

U Beogradu, 28. jula 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.077/19/19

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VIŠE

GRAĐEVINSKO-GEODETSKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Imenuje se prof. dr Aleksandra Kostić-Milanović za direktora Više građevinsko-geodetske škole u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4903/2005-1

U Beogradu, 28. jula 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.077/20/20

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VIŠE

TEHNOLOŠKE ŠKOLE U ŠAPCU

I

Razrešava se dr Svetislav Lazarev dužnosti direktora Više tehnološke škole u Šapcu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4905/2005

U Beogradu, 28. jula 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.077/21/21

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

VIŠE TEHNOLOŠKE ŠKOLE U ŠAPCU

I

Imenuje se mr Nebojša Rodić za vršioca dužnosti direktora Više tehnološke škole u Šapcu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4905/2005-1

U Beogradu, 28. jula 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.077/22/22

Na osnovu člana 82. stav 1. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

BEOGRADSKE POSLOVNE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Beogradske poslovne škole u Beogradu članovi:

1. prof. dr Ilija Rosić;

2. prof. dr Milenko Radoman;

3. Predrag Milošević;

4. Milan Janković.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4904/2005

U Beogradu, 28. jula 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.077/24/24

Na osnovu člana 82. stav 1. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

BEOGRADSKE POSLOVNE ŠKOLE U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Beogradske poslovne škole u Beogradu imenuju se za članove:

1. dr Dragan Marković, Institut za fiziku;

2. mr Zoran Nikolić, Fizički fakultet;

3. dr Dragan Mitraković, Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu;

4. Zora Anđelković, Strategic Marketing Reserach.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4904/2005-1

U Beogradu, 28. jula 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.077/25/25

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA RAŠKOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U KRALjEVU

I

Razrešava se dr Vladan Karamarković dužnosti načelnika Raškog okruga sa sedištem u Kraljevu, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4925/2005

U Beogradu, 28. jula 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.077/26/26

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA KOLUBARSKOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U VALjEVU

I

Razrešava se Radomir Stevanović dužnosti načelnika Kolubarskog okruga sa sedištem u Valjevu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4924/2005

U Beogradu, 28. jula 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.077/27/27

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA KOLUBARSKOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U VALjEVU

I

Postavlja se Goran Lučić za načelnika Kolubarskog okruga sa sedištem u Valjevu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4923/2005

U Beogradu, 28. jula 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.077/28/28

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99), a u vezi sa članom 42. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS», broj 66/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Razrešava se Vesna Džinić dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za trezor, sa 31. julom 2005. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4928/2005

U Beogradu, 28. jula 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.077/30/30

Na osnovu člana 43. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS», broj 66/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNA PLAĆANjA

I

Razrešava se Živko Nešić dužnosti direktora Uprave za javna plaćanja, sa 31. julom 2005. godine, zbog prestanka sa radom Uprave za javna plaćanja.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4928/2005-1

U Beogradu, 28. jula 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.077/31/31

Na osnovu člana 73b stav 2. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS», br. 9/02, 87/02 i 66/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR

I

Postavlja se Vesna Džinić za direktora Uprave za trezor, sa 1. avgustom 2005. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4928/2005-2

U Beogradu, 28. jula 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.077/32/32

Ostavite komentar