Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima («Službeni glasnik SRS», broj 44/89 i «Službeni glasnik RS», br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U BAČKOJ TOPOLI

I

Andrei Vilagoš-Marijić, prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Bačkoj Topoli sa 25. avgustom 2005. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5208/2005

U Beogradu, 25. avgusta 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.081/1/1

Na osnovu člana 98. Zakona o prekršajima («Službeni glasnik SRS», broj 44/89 i «Službeni glasnik RS», br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U PETROVCU NA MLAVI

I

Imenuje se Predrag Mirčevski za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Petrovcu na Mlavi, za područje Veća za prekršaje u Smederevu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5215/2005

U Beogradu, 25. avgusta 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.081/2/2

Na osnovu člana 98. Zakona o prekršajima («Službeni glasnik SRS», broj 44/89 i «Službeni glasnik RS», br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

GRADSKOG SUDIJE ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

I

Gordani Murganić, prestaje dužnost sudije Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda sa 8. avgustom 2005. godine, zbog isteka vremena na koje je imenovana.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5230/2005

U Beogradu, 25. avgusta 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.081/5/5

Na osnovu člana 3. stav 3. Uredbe o obrazovanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji («Službeni glasnik SRS», br. 25/04 i 56/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA SEKRETARA KANCELARIJE ZA

PRIDRUŽIVANjE EVROPSKOJ UNIJI

I

Postavlja se Srđan Majstorović za zamenika sekretara Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5250/2005

U Beogradu, 25. avgusta 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.081/6/6

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o osnivanju javnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet nafte i prirodnog gasa («Službeni glasnik RS», broj 37/91),

Vlada donosi

R EŠ E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA ISTRAŽIVANjE, PROIZVODNjU, PRERADU I PROMET NAFTE I PRIRODNOG GASA «NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE»

I

Razrešava se Milan Božić dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet nafte i prirodnog gasa «Naftna industrija Srbije».

II

Imenuje se Sanja Čeković za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet nafte i prirodnog gasa «Naftna industrija Srbije».

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5283/2005

U Beogradu, 25. avgusta 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.081/11/11

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o sportu («Službeni glasnik RS», broj 52/96),

Vlada donosi

R EŠ E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA SPORT

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Republičkog zavoda za sport:

1. dr Nebojša Čović, predsednik;

2. Radoslav Stefanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5285/2005

U Beogradu, 25. avgusta 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK,

Miroljub Labus

2401405.081/11/11

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti («Službeni glasnik RS», broj 52/93),

Vlada donosi

R EŠ E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METALURGIJU U BEOGRADU

I

Razrešava se Jasna Oro dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5286/2005

U Beogradu, 25. avgusta 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK,

Miroljub Labus

2401405.081/12/12

Na osnovu člana 98. stav 1, člana 104. stav 6. i člana 108. Zakona o prekršajima («Službeni glasnik SRS», broj 44/89 i «Službeni glasnik RS», br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI STAREŠINE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U VRŠCU

I

Lućijanu Berlovan, prestaje dužnost starešine Opštinskog organa za prekršaje u Vršcu sa 25. avgustom 2005. godine, zbog nesavesnog vršenja dužnosti.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5296/2005

U Beogradu, 25. avgusta 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.081/8/9

Na osnovu člana 6. stav 2. Zakona o Akcijskom fondu («Službeni glasnik RS», br. 38/01 i 45/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA AKCIJSKOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se dr Nebojša Čović dužnosti predsednika Akcijskog fonda Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5293/2005

U Beogradu, 25. avgusta 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.081/17/17

Ostavite komentar