89. sednica Vlade Republike Srbije, 1. septembar 2005. godine

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Razrešava se mr Branislav Bošković dužnosti pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za železnički saobraćaj.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5339/2005

U Beogradu, 1. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.082

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za privredne registre («Službeni glasnik RS», broj 55/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

I

Razrešava se Aleksandar Panovski dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za privredne registre.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5381/2005

U Beogradu, 1. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.082/3/3

Na osnovu tačke 3. stav 3. Odluke o obrazovanju Komisije za granične prelaze u Republici Srbiji («Službeni glasnik RS», broj 56/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA

I ČLANOVA KOMISIJE ZA GRANIČNE PRELAZE

U REPUBLICI SRBIJI

I

U Komisiju za granične prelaze u Republici Srbiji imenuju se:

1. za predsednika:

– Rade Krunić, pomoćnik načelnika Uprave pogranične policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

2. za zamenika:

– Dragan Jerinić, direktor Uprave carina, Ministarstvo finansija;

3. za članove:

1) Đuro Racić, savetnik u Sektoru budžeta, Ministarstvo finansija;

2) Ivana Tomić, pomoćnik ministra za kapitalne investicije;

3) Dušan Čamagić, viši savetnik, Ministarstvo za kapitalne investicije;

4) Dragan Nešić, viši stručni saradnik, Ministarstvo za kapitalne investicije;

5) Miroslav Vujović, direktor Uprave za zaštitu bilja; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

6) Sandra Barić, načelnik granične inspekcije-Uprava za veterinu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

7) Ljiljana Stanojević, pomoćnik direktora za inspekcijske poslove-Uprava za zaštitu životne sredine, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine;

8) Jasna Simović, savetnik u Odeljenju za međunarodnu saradnju i evropske integracije Sektora za turizam, Ministarstvo trgovine, turizma i usluga;

9) Sava Stanković, načelnik službe za granice, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije i Crne Gore;

10) dr Zoran Nikolić, granični sanitarni inspektor, Ministarstvo zdravlja;

11) Dragan Luković, stručni saradnik u Sektoru za lokalnu samoupravu, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5412/2005

U Beogradu, 1. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.082/4/4

Ostavite komentar