Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se dr Milan Petrović za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2594/2008

U Beogradu, 10. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se prof. dr Mirjana Milošević za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2599/2008

U Beogradu, 10. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Momčilo Mitreski za pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za pravne, opšte i normativne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2596/2008

U Beogradu, 10. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Zoran Mićović za direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2595/2008

U Beogradu, 10. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

TRGOVINE I USLUGA

I

Postavlja se Dušan Protić za pomoćnika ministra trgovine i usluga – Sektor za upravno-pravne poslove i internu kontrolu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2581/2008

U Beogradu, 10. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Dušan Protić dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za pravne i opšte poslove, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2606/2008

U Beogradu, 10. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se prof. dr Mirjana Milošević dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za analitiku i agrarnu politiku, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2614/2008

U Beogradu, 10. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Miroslav Marinković dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2607/2008

U Beogradu, 10. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 9. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Razrešava se Momčilo Gajić dužnosti pomoćnika Generalnog sekretara Vlade, zbog postavljenja na položaj pomoćnika Generalnog sekretara Vlade – Sektor za poslove protokola.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2604/2008

U Beogradu, 10. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 9. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA

GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Postavlja se Momčilo Gajić na položaj pomoćnika Generalnog sekretara Vlade – Sektor za poslove protokola, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2604/2008-1

U Beogradu, 10. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 61/06-prečišćen tekst),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA PRIVREDU I FINANSIJE

I

U Odbor za privredu i finansije imenuju se:

1) za predsednika:

– Diana Dragutinović, ministar finansija;

2) za zamenika predsednika:

– Milutin Mrkonjić, ministar za infrastrukturu;

3) za članove:

1. Dragan Šutanovac, ministar odbrane;

2. Nebojša Ćirić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

3. Jasna Matić, ministar za telekomunikacije i informaciono društvo;

4. Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade – zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova;

5. Saša Dragin, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

6. Slobodan Milosavljević, ministar trgovine i usluga;

7. Oliver Dulić, ministar životne sredine i prostornog planiranja;

8. Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike;

9. Verica Kalanović, ministar za Nacionalni investicioni plan;

10. Petar Škundrić, ministar rudarstva i energetike;

11. Božidar Đelić, potpredsednik Vlade i ministar za nauku i tehnološki razvoj;

12. Vladimir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2516/2008

U Beogradu, 10. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 61/06-prečišćen tekst),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA PRAVNI SISTEM I DRŽAVNE ORGANE

I

U Odbor za pravni sistem i državne organe imenuju se:

1) za predsednika:

– Snežana Malović, ministar pravde;

2) za zamenika predsednika:

– Milan Marković, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

3) za članove:

1. Vesna Kovač, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

2. Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade – zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova;

3. Goran Bogdanović, ministar za Kosovo i Metohiju;

4. Jasna Matić, ministar za telekomunikacije i informaciono društvo;

5. Dragan Šutanovac, ministar odbrane;

6. Gradimir Nenadović, zamenik direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2516/2008-1

U Beogradu, 10. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 61/06-prečišćen tekst),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA ODNOSE SA INOSTRANSTVOM

I

U Odbor za odnose sa inostranstvom imenuju se:

1) za predsednika:

– Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova;

2) za zamenika predsednika:

– Snežana Samardžić Marković, ministar omladine i sporta;

3) za članove:

1. Božidar Đelić, potpredsednik Vlade i ministar za nauku i tehnološki razvoj;

2. Dragan Šutanovac, ministar odbrane;

3. Jovan Krkobabić, potpredsednik Vlade;

4. Srđan Srećković, ministar za dijasporu;

5. Svetozar Čiplić, ministar za ljudska i manjinska prava;

6. Oliver Dulić, ministar životne sredine i prostornog planiranja;

7. Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade – zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova;

8. Vladimir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

9. Nebojša Bradić, ministar kulture;

10. Snežana Malović, ministar pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2516/2008-2

U Beogradu, 10. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 61/06-prečišćen tekst),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA STAMBENE KOMISIJE

I

U Stambenu komisiju imenuju se:

1) za predsednika:

– Verica Kalanović, ministar za Nacionalni investicioni plan;

2) za zamenika predsednika:

– Sulejman Ugljanin, ministar bez portfelja;

3) za članove:

1. Milutin Mrkonjić, ministar za infrastrukturu;

2. Saša Dragin, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

3. Bogoljub Šijaković, ministar vera.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2516/2008-6

U Beogradu, 10. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 61/06-prečišćen tekst),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA

KOMISIJE ZA UTVRĐIVANjE ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

I

U Komisiju za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda imenuju se:

1) za predsednika:

– Milutin Mrkonjić, ministar za infrastrukturu;

2) za zamenika predsednika:

– Tomica Milosavljević, ministar zdravlja;

3) za članove:

1. Dejan Jovanović, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

2. Saša Dragin, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

3. Dragan Šutanovac, ministar odbrane;

4. Diana Dragutinović, ministar finansija;

5. Oliver Dulić, ministar životne sredine i prostornog planiranja;

6. Slobodan Milosavljević, ministar trgovine i usluga;

7. Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade – zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2516/2008-7

U Beogradu, 10. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA

I

Postavlja se Verica Noveski za pomoćnika ministra životne sredine i prostornog planiranja – Sektor za finansijsko upravljanje, ekonomske instrumente i opšte poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2627/2008

U Beogradu, 10. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Milan Stegić za pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za agrarnu operativu i finansijsko upravljanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2605/2008

U Beogradu, 10. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 9. stav 3. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 20/92 i 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se mr Mlađan Dinkić dužnosti predsednika Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2612/2008

U Beogradu, 10. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 9. stav 3. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 20/92 i 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O ODREĐIVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

I

Određuje se mr Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja, za predsednika Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2613/2008

U Beogradu, 10. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Aleksandar Vasiljević dužnosti direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2616/2008

U Beogradu, 10. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se dr Saša Orlović za direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2615/2008

U Beogradu, 10. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA UPRAVE ZA ZAŠTITU BILjA

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se prof. dr Stevan Maširević dužnosti direktora Uprave za zaštitu bilja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2620/2008

U Beogradu, 10. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE ZA ZAŠTITU BILjA

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Jan Boćanski za direktora Uprave za zaštitu bilja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2619/2008

U Beogradu, 10. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se Milan Stegić dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine – Sektor za finansije, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2628/2008

U Beogradu, 10. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA

I

Postavlja se Bojan Đurić za državnog sekretara u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2631/2008

U Beogradu, 10. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA

I

Postavlja se Nebojša Janjić za državnog sekretara u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2630/2008

U Beogradu, 10. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA

I

Postavlja se Nemanja Komazec za državnog sekretara u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2629/2008

U Beogradu, 10. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU VERA

I

Postavlja se Dragan Čurović za državnog sekretara u Ministarstvu vera.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2632/2008

U Beogradu, 10. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar