13. sednica Vlade Republike Srbije, 4. septembar 2008. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE

I

Postavlja se Ana Vučetić za pomoćnika ministra kulture – Sektor za savremeno stvaralaštvo, kulturnu industriju i kulturne odnose.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3503/2008

U Beogradu, 4. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glask RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE

I

Postavlja se Dušica Živković za pomoćnika ministra kulture – Sektor za zaštitu kulturne baštine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3502/2008

U Beogradu, 4. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 2. Odluke o osnivanju Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine („Službeni glasnik RS”, broj 50/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNjU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONjENjE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENjA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINjENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nacionalnom savetu za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine:

1. Rasim Ljajić, predsednik;

2. Dragan Jočić, član;

3. Mirjana Orašanin, zamenik člana;

4. Snežana Malović, član;

5. Igor Jovičić, član;

6. Dragan Radulović, zamenik člana;

7. Radojko Bogojević, član;

8. Sanja Milinković, zamenik člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3524/2008

U Beogradu, 4. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 2. Odluke o osnivanju Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine („Službeni glasnik RS”, broj 50/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNjU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONjENjE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENjA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINjENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

I

U Nacionalni savet za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine imenuju se:

1) za predsednika:

– Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike;

2) za članove i zamenike članova:

– Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade – zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova, član;

– Milorad Todorović, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova, zamenik člana;

– Snežana Malović, ministar pravde, član;

– Gordana Pualić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, zamenik člana;

– Igor Jovičić, državni sekretar u Ministarstvu odbrane, član;

– Dragan Radulović, sekretar Ministarstva odbrane, zamenik člana;

– Radojko Bogojević, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova, član;

– Sanja Milinković, načelnik Službe za međunarodno-pravne poslove Ministarstva spoljnih poslova, zamenik člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3524/2008-1

U Beogradu, 4. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Postavlja se Vojkan K. Simić za pomoćnika ministra pravde – Sektor za normativne poslove i međunarodnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3528/2008

U Beogradu, 4. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IZMENI REŠENjA O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

U Rešenju Vlade o postavljenju pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava 24 broj: 119-2720/2008 od 17. jula 2008. godine („Službeni glasnik RS”, broj 70/08), tačka I menja se i glasi:

„Postavlja se dr Slavoljub Carić, zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, za pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava – Sektor za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava.”

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2720/2008-1

U Beogradu, 4. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA

I

Postavlja se Zagorka Petrović Zlatanović za pomoćnika ministra omladine i sporta – Sektor za upravljanje projektima.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3545/2008

U Beogradu, 4. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Razrešava se Dragan Milošević dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3544/2008

U Beogradu, 4. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RC”, br. 61/06-tekst i 69/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, POTPREDSEDNIKA I ČLANOVA

SAVETA ZA REFORMU DRŽAVNE UPRAVE

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za reformu državne uprave:

1. Vojislav Koštunica, predsednik;

2. Milan Marković, potpredsednik;

3. Božidar Đelić, član;

4. Mirko Cvetković, član;

5. Dušan Petrović, član;

6. Mlađan Dinkić, član;

7. Velimir Ilić, član;

8. Zoran Lončar, član;

9. Zoran M. Balinovac, član;

10. Jasmina Damjanović, član.II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3554/2008

U Beogradu, 4. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RC”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, POTPREDSEDNIKA I ČLANOVA

SAVETA ZA REFORMU DRŽAVNE UPRAVE

I

U Savet za reformu državne uprave imenuju se:

1) za predsednika:

– Mirko Cvetković, predsednik Vlade;

2) za potpredsednike:

1. Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade – zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova;

2. Mlađan Dinkić, potpredsednik Vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja;

3) za članove:

1. Diana Dragutinović, ministar finansija;

2. Snežana Malović, ministar pravde;

3. Milan Marković, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

4. Žarko Obradović, ministar prosvete;

5. Jasna Matić, ministar za telekomunikacije i informaciono društvo;

6. Gradimir Nenadović, direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo;

7. Jasmina Damjanović, direktor Službe za upravljanje kadrovima;

8. Tanja Miščević, direktor Kancelarije za evropske integracije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3555/2008

U Beogradu, 4. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 6. stav 2. Odluke o osnivanju organizacije za zaštitu prirodnih dobara („Službeni glasnik RS”, broj 88/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE

I

Razrešava se dr Lidija Amidžić dužnosti direktora Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3563/2008

U Beogradu, 4. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 6. stav 2. Odluke o osnivanju organizacije za zaštitu prirodnih dobara („Službeni glasnik RS”, broj 88/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE

I

Imenuje se dr Nenad Stavretović za direktora Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3563/2008-1

U Beogradu, 4. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar