23. sednica Vlade Republike Srbije, 2. oktobar 2008. godine

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD

U MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se mr Saša Perišić za pomoćnika direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu rada i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3980/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za reformu sistema penzijskog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 134/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

SAVETA ZA REFORMU SISTEMA PENZIJSKOG OSIGURANjA

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za reformu sistema penzijskog osiguranja:

1. mr Božidar Đelić, predsednik;

2. dr Mirko Cvetković, član;

3. Rasim Ljajić, član;

4. Zoran M. Balinovac, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3983/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za reformu sistema penzijskog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 134/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA SAVETA ZA REFORMU SISTEMA PENZIJSKOG OSIGURANjA

I

U Savet za reformu sistema penzijskog osiguranja imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Jovan Krkobabić, potpredsednik Vlade;

2. za zamenika predsednika:

– Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike;

3. za članove:

1) dr Diana Dragutinović, ministar finansija;

2) Gradimir Nenadović, direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3983/2008-1

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se Ljiljana Radifković dužnosti pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4012/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se Zoran Milošević za pomoćnika ministra rada i socijalne politike – Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4010/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se Vladimir Garić dužnosti pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za rad.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4011/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se Radmila Bukumirić Katić za pomoćnika ministra rada i socijalne politike – Sektor za rad.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4009/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, POTPREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA PRAĆENjE SPROVOĐENjA PROJEKTA IZ OBLASTI HIV/AIDS-A

I TUBERKULOZE

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za praćenje sprovođenja projekta iz oblasti HIV/AIDS-a i tuberkuloze:

1. prof. dr Tomica Milosavljević, predsednik;

2. dr Predrag Đurić, potpredsednik;

3. prof. dr Gordana Radosavljević-Ašić, član;

4. dr Ivana Mišić, član;

5. Milka Kalaba, član;

6. Vinka Blažić, član;

7. Suzana Brener, član;

8. dr Miodrag Anđelković, član;

9. Dragomir Acković, član;

10. Jovanka Arsić, član;

11. Ljubodrag Petrović, član;

12. Karlo Boras, član;

13. dr Dragan Ilić, član;

14. Goran Radisavljević, član;

15. Jarmila Bujak-Ašić, član;

16. Igor Kamberović, član;

17. Dragan Šormaz, član;

18. Fodor Jožef, član;

19. Dubravka Malohodžić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4008/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, POTPREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA PRAĆENjE SPROVOĐENjA PROJEKTA IZ OBLASTI HIV/AIDS-A I TUBERKULOZE

I

U Savet za praćenje sprovođenja projekta iz oblasti HIV/AIDS-a i tuberkuloze imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Ivana Mišić, Ministarstvo zdravlja;

2. za potpredsednika:

– dr Predrag Đurić, Zavod za javno zdravlje, Novi Sad;

3. za članove:

1) dr Rajko Bulatović, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku, Novi Sad;

2) prof. dr Slobodan Pavlović, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku, Novi Sad;

3) Nataša Gudović, Ministarstvo zdravlja;

4) Milka Kalaba, Ministarstvo rada i socijalne politike;

5) Stevan Popović, Ministarstvo rada i socijalne politike;

6) Vinka Blažić, Ministarstvo prosvete;

7) Jasenka Protić, Ministarstvo prosvete;

8) Suzana Brener, Ministarstvo pravde;

9) dr Miodrag Anđelković, Kazneno-popravni dom – bolnica u Beogradu;

10) Mirjana Arsić, Ministarstvo omladine i sporta;

11) Marija Nedeljković, Ministarstvo omladine i sporta;

12) prim. dr sci. med. Tanja Knežević, Institut za javno zdravlje Srbije „dr Milan Jovanović Batut”, Beograd;

13) dr Svetlana Ilić, Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad;

14) prof. dr Đorđe Jevtović, Klinički centar Srbije, Beograd;

15) prof. dr Snežana Brkić, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad;

16) prof. dr Žarko Ranković, Klinički centar Niš;

17) prof. dr Zoran Todorović, Klinički centar Kragujevac;

18) dr Jelena Brković-Kavarić, Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, Beograd;

19) prof. dr Gordana Radosavljević-Ašić, Institut za plućne bolesti Kliničkog centra Srbije, Beograd;

20) Vladimir Marković, Arhiepiskopija beogradsko-karlovačka;

21) Marija Čukić, Crveni krst Srbije;

22) Aleksandar Milovanović, TANJUG;

23) Karlo Boras, Omladina JAZAS-a;

24) dr Dragan Ilić, Organizacija JAZAS;

25) Goran Radisavljević, Organizacija Timočki omladinski centar;

26) Daliborka Batrnek-Antonić, Ekumenska humanitarna organizacija;

27) Uroš Radulović, Organizacija AID+;

28) Bratislav Prokić, Organizacija KJU KLUB;

29) Sandra Mančić, Organizacija SUNCE;

30) Dubravka Malohodžić, Organizacija PAO2, Pančevo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4008/2008-1

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešava se Branislava Alendar dužnosti pomoćnika ministra za Kosovo i Metohiju – Sektor za međunarodnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4029/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Kruna Petković za pomoćnika ministra za Kosovo i Metohiju – Sektor za međunarodnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4030/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o Kancelariji za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 71/08), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA KANCELARIJE

ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLjNO RAZVIJENIH PODRUČJA

I

Razrešava se Šemsudin Kučević dužnosti direktora Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4042/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 9. stav 1. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa Odlukom predsednika Vlade broj 02-01-11/2008-01 od 17. jula 2008. godine („Službeni glasnik RS”, broj 69/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

I

Određuje se Sulejman Ugljanin, ministar bez portfelja, da vodi Kancelariju za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja.

II

Sulejman Ugljanin, ministar bez portfelja, pri vođenju Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja ima ista ovlašćenja kao i ministar pri vođenju ministarstva.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4042/2008-1

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA

I

Razrešava se Nebojša Janjić dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4061/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA

I

Postavlja se prof. dr Ivica Radović za državnog sekretara u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4058/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se Jelena Cvetković dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine – Sektor za evropsku integraciju i međunarodnu saradnju u oblasti zaštite životne sredine, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4064/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA

I

Postavlja se Jelena Cvetković za pomoćnika ministra životne sredine i prostornog planiranja – Sektor za evropsku integraciju, međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4065/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA

I

Razrešava se Radislav Momirov dužnosti pomoćnika ministra životne sredine i prostornog planiranja – Sektor za zaštitu prirodnih resursa, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4055/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA

I

Postavlja se Radislav Momirov za pomoćnika ministra životne sredine i prostornog planiranja – Sektor za zaštitu prirode.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4056/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA

I

Postavlja se Nebojša Janjić za pomoćnika ministra životne sredine i prostornog planiranja – Sektor za urbanizam, prostorno planiranje i stanovanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4062/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA

I

Postavlja se dr Danica Baćanović za pomoćnika ministra životne sredine i prostornog planiranja – Sektor za zaštitu prirodnih resursa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4057/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA

I

Razrešava se Verica Noveski dužnosti pomoćnika ministra životne sredine i prostornog planiranja – Sektor za finansijsko upravljanje, ekonomske instrumente i opšte poslove, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4053/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA

ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA

I

Postavlja se Verica Noveski za sekretara Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4054/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA INFRASTRUKTURU

I

Razrešava se Aleksandra Damnjanović Petrović dužnosti pomoćnika ministra za infrastrukturu – Sektor za građevinarstvo i investicione projekte, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4066/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA

I

Postavlja se Aleksandra Damnjanović Petrović za pomoćnika ministra životne sredine i prostornog planiranja – Sektor za građevinarstvo, investicije i građevinsko zemljište.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4067/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA INFRASTRUKTURU

I

Razrešava se prof. dr Miodrag Ralević dužnosti pomoćnika ministra za infrastrukturu – Sektor za urbanističko i prostorno planiranje i stanovanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4063/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se Momčilo Živković dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4059/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA AGENCIJE

ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA

I

Postavlja se Momčilo Živković za direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4060/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS,” br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se Aleksandar Vesić dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine – Sektor za planiranje i upravljanje, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra životne sredine i prostornog planiranja – Sektor za planiranje i upravljanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4080/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS,” br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se Ljiljana Stanojević dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine – Sektor za kontrolu i nadzor, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra životne sredine i prostornog planiranja – Sektor za kontrolu i nadzor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4078/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS,” br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA

I

Postavlja se Aleksandar Vesić na položaj pomoćnika ministra životne sredine i prostornog planiranja – Sektor za planiranje i upravljanje, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4081/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS,” br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA

I

Postavlja se Ljiljana Stanojević na položaj pomoćnika ministra životne sredine i prostornog planiranja – Sektor za kontrolu i nadzor, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4079/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U NIŠU

I

Draganu Foliću prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Nišu sa 17. septembrom 2008. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4052/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti kulture i prosvete („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 12/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

SRPSKOG DELA MEŠOVITE SRPSKO-HRVATSKE KOMISIJE

ZA POVRAĆAJ KULTURNIH DOBARA

I

Razrešavaju se dužnosti u srpskom delu Mešovite srpsko-hrvatske komisije za povraćaj kulturnih dobara:

1. dr Miomir Korać, predsednik;

2. Vera Pavlović, član;

3. Sanja Grujičić Cupać, član;

II

U srpski deo Mešovite srpsko-hrvatske komisije za povraćaj kulturnih dobara imenuju se:

1. za predsednika:

– Dušica Živković, pomoćnik ministra kulture;

2. za članove:

1) Marko Omčikus, konzervator u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture;

2) Danijela Filipović, diplomirani etnolog, Ministarstvo kulture.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4073/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se Dušan Mrakić za državnog sekretara u Ministarstvu rudarstva i energetike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3454/2008-1

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se mr Radivoje Milanović za državnog sekretara u Ministarstvu rudarstva i energetike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3454/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 6. stav 2. Odluke o osnivanju organizacije za zaštitu prirodnih dobara („Službeni glasnik RS”, broj 88/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Zavoda za zaštitu prirode Srbije:

1. prof. dr Dmitar Lakušić, predsednik;

2. prim. dr Miroslav Tanasković, član;

3. Vukan Simonović, član;

4. Erna Šekovac, član;

5. dr Lidija Amidžić, član;

6. Nedeljko Kovačević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4103/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 6. stav 2. Odluke o osnivanju organizacije za zaštitu prirodnih dobara („Službeni glasnik RS”, broj 88/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE

I

U Upravni odbor Zavoda za zaštitu prirode Srbije imenuju se:

1. za predsednika:

– Zorica Isoski, zamenik direktora Victoria consulting d.o.o;

2. za članove:

1) dr Predrag Jakšić, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu;

2) dr Branimir Jovančićević, redovni profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

3) Milica Zucović, JP „Železnice Srbije”, Kraljevo;

4) Jadranka Delić, Zavod za zaštitu prirode Srbije;

5) Dejana Lukić, Zavod za zaštitu prirode Srbije;

6) Ana Turčinović, Zavod za zaštitu prirode Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4104/2008

U Beogradu, 2. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar