Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

VETERINARSKE STANICE „KRUŠEVAC” SA SEDIŠTEM U KRUŠEVCU

I

Razrešava se Dragan Petrović dužnosti vršioca dužnosti direktora Veterinarske stanice „Kruševac” sa sedištem u Kruševcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5410/2007

U Beogradu, 7. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA mr Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE „KRUŠEVAC” SA SEDIŠTEM U KRUŠEVCU

I

Imenuje se Dragan Janjić za direktora Veterinarske stanice „Kruševac” sa sedištem u Kruševcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5410/2007-1

U Beogradu, 7. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA mr Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

„LjIG” SA SEDIŠTEM U LjIGU

I

Razrešava se Milivoje Marković dužnosti direktora Veterinarske stanice „Ljig” sa sedištem u Ljigu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5409/2007

U Beogradu, 7. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA mr Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

„LjIG” SA SEDIŠTEM U LjIGU

I

Imenuje se Zoran Medulović za direktora Veterinarske stanice „Ljig” sa sedištem u Ljigu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5409/2007-1

U Beogradu, 7. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA mr Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE „SREMSKA MITROVICA” SA SEDIŠTEM U SREMSKOJ MITROVICI

I

Razrešava se Siniša Skakun dužnosti direktora Veterinarske stanice „Sremska Mitrovica” sa sedištem u Sremskoj Mitrovici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5408/2007

U Beogradu, 7. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA mr Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE „SREMSKA MITROVICA” SA SEDIŠTEM

U SREMSKOJ MITROVICI

I

Imenuje se Milenko Perić za direktora Veterinarske stanice „Sremska Mitrovica” sa sedištem u Sremskoj Mitrovici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5408/2007-1

U Beogradu, 7. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA mr Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu tačke 2. stav 2. Odluke o uređenju Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, broj 78/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POTPREDSEDNIKA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

I

Razrešava se dr Nenad Popović dužnosti potpredsednika Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5435/2007

U Beogradu, 7. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA mr Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu tačke 2. stav 2. Odluke o uređenju Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, broj 78/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ZAMENIKA PREDSEDNIKA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

I

Imenuje se dr Nenad Popović za zamenika predsednika Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5435/2007-1

U Beogradu, 7. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA mr Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu tačke 2. stav 2. Odluke o uređenju Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, broj 78/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU POTPREDSEDNIKA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

I

Imenuje se Verica Kalanović za potpredsednika Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5435/2007-2

U Beogradu, 7. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA mr Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 150. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA ŽALBENE KOMISIJE VLADE

I

U Žalbenu komisiju Vlade imenuju se za članove:

1) ambasador Zdravko Bisić, direktor Direkcije za personalne i pravne poslove u Ministarstvu spoljnih poslova;

2) Aleksandar Veljković, načelnik Odeljenja za normativno-pravne i opšte pravne poslove u Sekretarijatu Ministarstva unutrašnjih poslova;

3) Slavica Petrović-Maksić, rukovodilac Grupe za normativne i upravne poslove u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

II

Predsednik i ostali članovi Žalbene komisije imenovani su rešenjima Vlade 24 broj: 119-3312/2006 od 1. juna 2006. godine, 24 broj: 119-3676/2006 od 15. juna 2006. godine i 24 broj: 119-4557/2006 od 20. jula 2006. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5406/2007

U Beogradu, 7. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA mr Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA INFRASTRUKTURU

I

Razrešava se Mihajlo Marković dužnosti pomoćnika ministra za infrastrukturu – Sektor za prilagođavanje politike i propisa sa Evropskom unijom, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5445/2007

U Beogradu, 7. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA mr Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA INFRASTRUKTURU

I

Postavlja se Zorica Đerić Stojičić za pomoćnika ministra za infrastrukturu – Sektor za prilagođavanje politike i propisa sa Evropskom unijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5445/2007-1

U Beogradu, 7. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA mr Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZA INFRASTRUKTURU

I

Postavlja se Mihajlo Marković za državnog sekretara u Ministarstvu za infrastrukturu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5445/2007-2

U Beogradu, 7. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA mr Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Jelena Rančić za pomoćnika ministra finansija – Sektor za fiskalne i makroekonomske analize i projekcije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5468/2007

U Beogradu, 7. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA mr Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA – KOORDINATORA

PORESKE UPRAVE – MINISTARSTVO FINANSIJA

I

Razrešava se Dejan Stojanović dužnosti pomoćnika direktora – koordinatora Poreske uprave – Ministarstvo finansija, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5467/2007

U Beogradu, 7. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA mr Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA PORESKE UPRAVE

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Dejan Stojanović za direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5467/2007-1

U Beogradu, 7. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA mr Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANjE

PRANjA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Aleksandar Vujičić za direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5466/2007

U Beogradu, 7. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA mr Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNOM ODBORU PREDUZEĆA ZA VRŠENjE LUČKIH USLUGA, PRETOVAR I SKLADIŠTENjE ŽITARICA I DRUGIH ROBA – LUKA„DUNAV BOGOJEVO” DOO

I

Razrešava se Slavenka Mijušković dužnosti predstavnika društvenog kapitala u Upravnom odboru Preduzeća za vršenje lučkih usluga, pretovar i skladištenje žitarica i drugih roba – luka „Dunav Bogojevo” d.o.o, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5447/2007-1

U Beogradu, 7. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA mr Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 8. stav 2. Uredbe o Saveznoj javnoj ustanovi Jugoslovenski registar brodova unutrašnje plovidbe („Službeni list SRJ”, broj 14/97) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA SAVEZNE JAVNE USTANOVE JUGOSLOVENSKI REGISTAR BRODOVA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE

I

Razrešava se Slavenka Mijušković dužnosti člana Saveta Savezne javne ustanove Jugoslovenski registar brodova unutrašnje plovidbe, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5447/2007

U Beogradu, 7. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA mr Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 104. st. 1, 3. i 6. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU STAREŠINA OPŠTINSKIH

ORGANA ZA PREKRŠAJE I PREDSEDNIKA VEĆA ZA PREKRŠAJE

I

Za starešine opštinskih organa za prekršaje:

– za područje Veća za prekršaje u Beogradu imenuju se:

1. Dušanka Todorović, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Mladenovcu;

2. Radmila Lukić-Đorđević, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Barajevu;

3. Olga Matić, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Obrenovcu,

– za područje Veća za prekršaje u Valjevu imenuju se:

1. Goran Antonić, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Koceljevi;

2. Stanica Krstić, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Osečini,

– za područje Veća za prekršaje u Zaječaru imenuje se:

Milisav Bakić, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Majdanpeku,

– za područje Veća za prekršaje u Kragujevcu imenuju se:

1. Biljana Stojanović, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Rači;

2. Marica Milovanović, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Topoli;

3. Milosav Nedeljković, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Lapovu,

– za područje Veća za prekršaje u Kraljevu imenuje se:

Slavica Radić, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Čačku,

2

– za područje Veća za prekršaje u Leskovcu imenuju se:

1. Snežana Stanković, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Lebanu;

2. Leposava Luković, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Surdulici,

– za područje Veća za prekršaje u Nišu imenuju se:

1. Bojana Vučić, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Beloj Palanci;

2. Bogoljub Pejčić, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Gadžinom Hanu;

3. Olivera Todorović, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Pirotu,

– za područje Veća za prekršaje u Novom Sadu imenuju se:

1. Snežana Zvekić, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Adi;

2. Jelena Gatarić, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Zrenjaninu;

3. Nada Pandurov, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Kikindi;

4. Ružica Sudarski, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Novom Bečeju;

6. Biljana Stančić, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Odžacima;

7. Ružica Erak, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Sremskoj Mitrovici;

8. Ljubo Simić, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Subotici,

– za područje Veća za prekršaje u Smederevu imenuje se:

Slavica Petrović, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Požarevcu,

– za područje Veća za prekršaje u Užicu imenuju se:

1. Slobodan Marinković, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Užicu;

2. Vidojko Jasika, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Novoj Varoši;

3. Vidoje Vesović, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Čajetini.

3

II

Za predsednika Veća za prekršaje:

– za područje Veća za prekršaje u Novom Sadu imenuje se:

Mirjana Tukar, za predsednika Veća za prekršaje u Novom Sadu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5481/2007

U Beogradu, 7. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA mr Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Zorica Dunović za pomoćnika ministra finansija – Sektor za finansijski sistem.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5540/2007

U Beogradu, 7. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA mr Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Aleksandra Mitić za pomoćnika ministra finansija – Sektor za drugostepeni prekršajni postupak.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5539/2007

U Beogradu, 7. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA mr Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-dr. zakon),

Postupajući po presudi Vrhovnog suda Srbije U. 2474/06 od 29. marta 2007. godine,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U NIŠU

I

Razrešava se Biljana Živković dužnosti predsednika Nadzornog odbora Doma učenika srednjih škola u Nišu sa 13. aprilom 2006. godine.

II

Imenuje se Milan Stevanović, dipl. ekonomista, za predsednika Nadzornog odbora Doma učenika srednjih škola u Nišu, počev od 13. aprila 2006. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5517/2007

U Beogradu, 7. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA mr Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Ostavite komentar