26. sednica Vlade Republike Srbije, 13. septembar 2007. godine

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE U MINISTARSTVU TRGOVINE I USLUGA

I

Postavlja se dr Slavomir Vuletić za pomoćnika direktora Republičke direkcije za robne rezerve u Ministarstvu trgovine i usluga – Sektor za komercijalu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5574/2007

U Beogradu, 13. septembra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04, 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE I STAREŠINE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U BAJINOJ BAŠTI

I

Dorini Gagić prestaje dužnost sudije i starešine Opštinskog organa za prekršaje u Bajinoj Bašti sa 10. oktobrom 2007. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5616/2007

U Beogradu, 13. septembra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za održivi razvoj („Službeni glasnik RS”, br. 103/03 i 12/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, POTPREDSEDNIKA,

SEKRETARA I ČLANOVA SAVETA ZA ODRŽIVI RAZVOJ

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za održivi razvoj:

1. dr Miroljub Labus, predsednik;

2. dr Aleksandar Popović, potpredsednik;

3. mr Jovan Protić, sekretar;

4. mr Mlađan Dinkić, član;

5. dr Predrag Bubalo, član;

6. Radomir Naumov, član;

7. Slobodan Lalović, član;

8. dr Slobodan Vuksanović, član;

9. akademik Nikola Hajdin, član;

10. dr Dejan Popović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5673/2007

U Beogradu, 13. septembra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za održivi razvoj („Službeni glasnik RS”, br. 103/03 i 12/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, POTPREDSEDNIKA,

SEKRETARA I ČLANOVA SAVETA ZA ODRŽIVI RAZVOJ

I

U Savet za održivi razvoj imenuju se:

1. za predsednika:

– mr Božidar Đelić, potpredsednik Vlade;

2. za potpredsednika:

– dr Saša Dragin, ministar zaštite životne sredine;

3. za sekretara:

– mr Jovan Protić, rukovodilac projekta „Strategija održivog razvoja Republike Srbije”;

4. za članove:

1) dr Mirko Cvetković, ministar finansija;

2) Jasna Matić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

3) Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike;

4) dr Aleksandra Smiljanić, ministar za telekomunikacije i informatičko društvo;

5) Jelena Beronja, Mladi istraživači iz Bora;

6) Nevena Marinović, Smart kolektiv;

7) Tanja Ignjatović, Autonomni ženski centar, odabrani predstavnik mehanizma Kontakt organizacije civilnog društva za saradnju Vlade sa civilnim društvom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5673/2007-1

U Beogradu, 13. septembra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Ostavite komentar