Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

GENERALNOG INSPEKTORATA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Goran Milošev za pomoćnika direktora Generalnog inspektorata poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor veterinarske inspekcije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4390/2008

U Beogradu, 23. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

GENERALNOG INSPEKTORATA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Aleksandar Davidov za pomoćnika direktora Generalnog inspektorata poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor poljoprivredne inspekcije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4391/2008

U Beogradu, 23. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08) i člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA PRAVA DETETA

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za prava deteta:

1. Rasim Ljajić, predsednik;

2. Ljiljana Lučić, član;

3. Vesna Piperski Tucakov, član;

4. Dragica Vlaović Vasiljević, član;

5. Vesna Fila, član;

6. prim. dr Elizabet Paunović, član;

7. prof. dr Dragan Vukmirović, član;

8. Olivera Zečević, član;

9. Rajko Atanacković, član;

10. Snežana Konjević, član;

11. prof. dr Veronika Išpanović Radojković, član;

12. prof. dr Nevena Petrušić, član;

13. dr Nevena Vučković Šahović, član;

14. prof. dr Ivan Ivić, član;

15. Branislava Balaban, član;

16. Dušanka Bojičić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4379/2008

U Beogradu, 23. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08) i člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

SAVETA ZA PRAVA DETETA

I

U Savet za prava deteta imenuju se:

1. za predsednika:

– Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike;

2. za članove:

1) Ljiljana Lučić, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike;

2) Miroslav Brkić, pomoćnik ministra rada i socijalne politike;

3) Olivera Zečević, šef Odseka za prevenciju i suzbijanje maloletničke delinkvencije u Upravi kriminalističke policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

4) Jelica Cvejić, savetnik u Upravi za izvršenje zavodskih sankcija u Ministarstvu pravde;

5) prof. dr Dragan Vukmirović, direktor Republičkog zavoda za statistiku;

6) Ivana Kovačević, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta;

7) prim. dr Elizabet Paunović, pomoćnik ministra zdravlja;

8) dr Tinde Kovač Cerović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete;

9) Marko Karadžić, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava;

10) Slobodan Mandić, viši savetnik u Ministarstvu finansija;

11) prof. dr Veronika Išpanović Radojković, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu;

12) prof. dr Nevena Petrušić, Pravni fakultet u Nišu;

13) mr Ivana Stevanović, predsednica Centra za prava deteta;

14) prof. dr Ivan Ivić, Prijatelji dece Srbije;

15) Branislava Balaban, direktorka Doma za decu i omladinu „SOS Dečje selo dr Milorad Pavlović”, Sremska Kamenica;

16) Svetlana Vlahović, Savez društava za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama;

17) Dušanka Bojičić, književnica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4379/2008-1

U Beogradu, 23.oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE

ZA ROBNE REZERVE U MINISTARSTVU TRGOVINE I USLUGA

I

Postavlja se Goran Tasić za direktora Republičke direkcije za robne rezerve u Ministarstvu trgovine i usluga.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3449/2008

U Beogradu, 23. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA

U SKUPŠTINU I UPRAVNI ODBOR „IVO LOLA RIBAR SISTEM” AKCIONARSKO DRIŠTVO U RESTRUKTURIRANjU, BEOGRAD

I

U Skupštinu „Ivo Lola Ribar sistem” akcionarsko društvo u restrukturiranju, Beograd, za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća imenuju se:

1. Rade Borojević, dipl. inž. mašinstva, predsednik Odbora Udruženja industrije u Privrednoj komori Beograda;

2. Vesna Polumirac Tošić, dipl. inž. agronomije, komunalni inspektor u gradskoj opštini Čukarica;

3. mr Renata Pindžo, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja.

II

U Upravni odbor „Ivo Lola Ribar sistem” akcionarsko društvo u restrukturiranju, Beograd, za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća imenuju se:

1. Zoran Milošević, dipl. ekonomista, potpredsednik Privredne komore Beograda;

2. Zoran Ćirić, dipl. inž. geotehnike, regionalni direktor u „Volks Bank”, Beograd;

3. Nenad Ilić, dipl. pravnik, posebni savetnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4434/2008

U Beogradu, 23. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa („Službeni glasnik RS”, br. 60/05 i 51/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI SAD

I

Razrešava se Saša Ilić dužnosti vršioca dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4444/2008

U Beogradu, 23. oktobra 2008 godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa („Službeni glasnik RS”, br. 60/05 i 51/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU GENERALNOG DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI SAD

I

Imenuje se Dušan Bajatović za generalnog direktora Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4444/2008-1

U Beogradu, 23. oktobra 2008 godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE U MINISTARSTVU TRGOVINE I USLUGA

I

Postavlja se Milorad Rakonjac za pomoćnika direktora Republičke direkcije za robne rezerve – Sektor za komercijalu u Ministarstvu trgovine i usluga.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4474/2008

U Beogradu, 23. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 6. stav 1. Uredbe o Kancelariji za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 71/08), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLjNO RAZVIJENIH PODRUČJA

I

Postavlja se mr Bahrija Kačar za pomoćnika direktora Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4478/2008

U Beogradu, 23. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 6. stav 1. Uredbe o Kancelariji za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 71/08), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLjNO RAZVIJENIH PODRUČJA

I

Postavlja se Edib Kajević za pomoćnika direktora Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4479/2008

U Beogradu, 23. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08) i člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA

SAVETA ZA INTEGRACIJU POVRATNIKA PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za integraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji:

1. Rasim Ljajić, predsednik;

2. Dragan Jočić, član;

3. Mirko Cvetković, član;

4. Vuk Jeremić, član;

5. Zoran Lončar, član;

6. Tomica Milosavljević, član;

7. Mlađan Dinkić, član;

8. Milan Marković, član;

9. Dušan Petrović, član;

10. Slobodan Samardžić, član;

11. Slobodan Milosavljević, član;

12. Velimir Ilić, član;

13. Dragan Đilas, član;

14. Tanja Miščević, član;

15. Bojan Anđelković, sekretar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4477/2008

U Beogradu, 23. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08) i člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA SAVETA ZA INTEGRACIJU POVRATNIKA

PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI

I

U Savet za integraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Jovan Krkobabić, potpredsednik Vlade;

2. za zamenika predsednika:

– Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade – zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova;

3. za članove:

1) Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike;

2) Goran Bogdanović, ministar za Kosovo i Metohiju;

3) Saša Dragin, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

4) Miodrag Đidić, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

5) Radojko Bogojević, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova;

6) Gordana Pualić, državni sekretar u Ministarstvu pravde;

7) Radivoje Mitrović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete;

8) Željko Milošević, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja;

9) Vesna Kovač, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

10) Aniko Hajnrih Mušnjika, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava;

11) Sanja Čeković, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

12) Bojan Đurić, državni sekretar u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja;

13) prof. dr Slavoljub Vukićević, državni sekretar u Ministarstvu za infrastrukturu;

14) Vladimir Cucić, komesar Komesarijata za izbeglice;

15) Tanja Miščević, direktor Kancelarije za evropske integracije;

4. za sekretara:

– Sandra Dokić, zamenik šefa Kabineta potpredsednika Vlade Jovana Krkobabića.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4477/2008-1

U Beogradu, 23.oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08) i člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA ZA PROMOCIJU SRBIJE

I

U Savet za promociju Srbije imenuju se za članove:

1. prof. dr Miodrag Stojković, zamenik direktora istraživačkog centra „Princ Filip”, Valensija, Španija;

2. mr Milica Čubrilo, konsultant revizorske kuće „Price Watherhouse Coopers”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4498/2008

U Beogradu, 23.oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 44/06 i 114/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

I

Razrešava se prof. dr Radoš Ljušić dužnosti direktora Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4525/2008

U Beogradu, 23. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 44/06 i 114/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

I

Imenuje se Miloljub Albijanić za direktora Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4526/2008

U Beogradu, 23. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešava se prof. dr Vojko Đukić dužnosti direktora Kliničkog centra Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4523/2008

U Beogradu, 23. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Imenuje se doc. dr Đorđe Bajec za vršioca dužnosti direktora Kliničkog centra Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4523/2008-1

U Beogradu, 23. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Kliničkog centra Srbije:

1. Slobodan S. Petrović, predsednik;

2. Ljubiša Jovanović, član;

3. Goran Pitić, član;

4. Radovan Jelašić, član;

5. prof. dr Vladimir Obradović, član;

6. dr Ivan Jekić, član;

7. Zoran Petković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4523/2008-2

U Beogradu, 23. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

U Upravni odbor Kliničkog centra Srbije imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Simo Vuković;

2. za članove:

1) Branko Radujko;

2) Mlađan Đorđević;

3) Živorad Smiljanić;

4) doc. dr Goran Milašinović, Klinički centar Srbije;

5) doc. dr Ivan Stefanović, Klinički centar Srbije;

6) Aleksandar Karamarković, Klinički centar Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4523/2008-3

U Beogradu, 23. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 2. stav 2. Uredbe o načinu i uslovima korišćenja sredstava solidarnosti za otklanjanje posledica zemljotresa u Kolubarskom okrugu („Službeni glasnik RS”, broj 41/98) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA ORGANIZACIJE OPŠTINA KOLUBARSKOG OKRUGA PREKO KOJE SE KORISTE SREDSTVA SOLIDARNOSTI ZA OTKLANjANjE POSLEDICA ZEMLjOTRESA

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta organizacije opština Kolubarskog okruga preko koje se koriste sredstva solidarnosti za otklanjanje posledica zemljotresa:

1. Milorad Belić;

2. Živomir Đurić;

3. Mirko Medić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4527/2008

U Beogradu, 23. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 2. stav 2. Uredbe o načinu i uslovima korišćenja sredstava solidarnosti za otklanjanje posledica zemljotresa u Kolubarskom okrugu („Službeni glasnik RS”, broj 41/98) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA ORGANIZACIJE OPŠTINA KOLUBARSKOG OKRUGA PREKO KOJE SE KORISTE SREDSTVA SOLIDARNOSTI ZA OTKLANjANjE POSLEDICA ZEMLjOTRESA

I

U Savet organizacije opština Kolubarskog okruga preko koje se koriste sredstva solidarnosti za otklanjanje posledica zemljotresa imenuju se za članove:

1. Žarko Vasiljević, ekonomista, rukovodilac tehničke službe u Predškolskoj ustanovi „Milica Nožica”, Valjevo;

2. Vladimir Jovanović, dipl. ekonomista, državni sekretar u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja;

3. Milutin Đokić, dipl. inž. poljoprivrede, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4527/2008-1

U Beogradu, 23. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 10. stav 3. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 85/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE

I

Razrešava se mr ph. Tomislav Solarović dužnosti direktora Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3511/2008

U Beogradu, 23. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1, a u vezi sa članom 58. stav 3. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE

I

Imenuje se mr ph. Tomislav Solarović za vršioca dužnosti direktora Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, najduže na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4174/2008

U Beogradu, 23. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar