32. sednica Vlade Republike Srbije, 11. oktobar 2007. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Aleksandar Milojević za pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za inspekcijski nadzor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6703/2007

U Beogradu, 11. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se dr Nikola Marjanović dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6705/2007

U Beogradu, 11. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Aleksandar Prodanović za direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6704/2007

U Beogradu, 11. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA MORAVIČKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U ČAČKU

I

Postavlja se Srećko Mijailović za načelnika Moravičkog upravnog okruga sa sedištem u Čačku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6708/2007

U Beogradu, 11. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA ŠUMADIJSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU

I

Postavlja se Zoran Rajović za načelnika Šumadijskog upravnog okruga sa sedištem u Kragujevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6706/2007

U Beogradu, 11. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA ŠUMADIJSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU

I

Razrešava se Miroslav Marinković dužnosti načelnika Šumadijskog upravnog okruga sa sedištem u Kragujevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6707/2007

U Beogradu, 11. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „NIŠ” SA SEDIŠTEM U NIŠU

I

Razrešava se Miodrag Pešić dužnosti direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Niš” sa sedištem u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6629/2007

U Beogradu, 11. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „NIŠ” SA SEDIŠTEM U NIŠU

I

Imenuje se Snežana Radenković za direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Niš” sa sedištem u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6629/2007-1

U Beogradu, 11. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

„SREMSKA MITROVICA” SA SEDIŠTEM U SREMSKOJ MITROVICI

I

Razrešava se Milenko Perić dužnosti direktora Veterinarske stanice „Sremska Mitrovica” sa sedištem u Sremskoj Mitrovici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6630/2007

U Beogradu, 11. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE „SREMSKA MITROVICA” SA SEDIŠTEM U SREMSKOJ MITROVICI

I

Imenuje se Srđan Kozlina za direktora Veterinarske stanice „Sremska Mitrovica” sa sedištem u Sremskoj Mitrovici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6630/2007-1

U Beogradu, 11. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Postavlja se Gradimir Nenadović na položaj zamenika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6724/2007

U Beogradu, 11. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka), a u vezi sa članom 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Gradimiru Nenadoviću prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za upravu, rad i javne službe, zbog postavljenja na položaj zamenika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – od 11. oktobra 2007. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6724/2007-1

U Beogradu, 11. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 14. Zakona o Javnom preduzeću „Jugoimport-SDPR” („Službeni list SRJ”, broj 46/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

„JUGOIMPORT-SDPR”

I

Razrešava se Stevan Nikčević dužnosti direktora Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6725/2007

U Beogradu, 11. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 14. Zakona o Javnom preduzeću „Jugoimport-SDPR” („Službeni list SRJ”, broj 46/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

„JUGOIMPORT-SDPR”

I

Imenuje se Stevan Nikčević za direktora Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6725/2007-1

U Beogradu, 11. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

FILMSKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Filmskog centra Srbije:

1. Ana Vučetić, predsednik;

2. Velimir Bata Živojinović, član;

3. Zoran Cvijanović, član;

4. Dragan Bjelogrlić, član;

5. Zoran Cvetanović, član;

6. Dragan Jeličić, član;

7. Dinko Tucaković, član;

8. Radivoje Andrić, član;

9. Dušan Milić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6732/2007

U Beogradu, 11. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

FILMSKOG CENTRA SRBIJE

I

U Upravni odbor Filmskog centra Srbije imenuju se:

1. za predsednika:

– Emir Kusturica, reditelj;

2. za članove:

1) Branimir Dimitrijević, filmski i TV reditelj;

2) Aleksandar Vlahović, dipl. ekonomista;

3) Marina Đurašković, novinar;

4) Jovan Popović, dramaturg i scenarist;

5) Filip David, književnik;

6) Ljiljana Todorović, reditelj;

7) Vuk Pavlović, dipl. dramaturg;

8) prof. dr Goran Pitić, dipl. ekonomista.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6733/2007

U Beogradu, 11. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE

I

Postavlja se Milanko Perišić za pomoćnika ministra prosvete – Sektor za finansijske poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6743/2007

U Beogradu, 11. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE

I

Postavlja se dr Slavko Karavidić za pomoćnika ministra prosvete –Sektor za učenički i studentski standard.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6744/2007

U Beogradu, 11. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE

I

Razrešava se dr Slavko Karavidić dužnosti pomoćnika ministra prosvete – Sektor za finansijske poslove, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6742/2007

U Beogradu, 11. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNOM ODBORU HOLDING KORPORACIJE „ELEKTRONSKA INDUSTRIJA” AD, NIŠ

I

Razrešava se Milorad Bjelopetrović dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru Holding korporacije „Elektronska industrija” a.d., Niš, na lični zahtev.

II

U Upravni odbor Holding korporacije „Elektronska industrija” a.d., Niš, za predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća imenuje se Albina Kecman Šušnjar, magistar ekonomskih nauka, rukovodilac projekta u Centru za tendere Agencije za privatizaciju.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6745/2007

U Beogradu, 11. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA „BEOGRAD” U BEOGRADU

I

Razrešava se Goran Ivančević dužnosti člana Upravnog odbora Studentskog centra „Beograd” u Beogradu, iz reda predstavnika osnivača, na lični zahtev.

II

Imenuje se Nemanja Ristić, dipl. pravnik, za člana Upravnog odbora Studentskog centra „Beograd” u Beogradu, kao predstavnik osnivača.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6768/2007

U Beogradu, 11. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA DIREKCIJE ZA RESTITUCIJU

I

Postavlja se Vladimir Todorović za direktora Direkcije za restituciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6763/2007

U Beogradu, 11. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Ostavite komentar