34. sednica Vlade Republike Srbije, 25. oktobar 2007. godine

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA ZAŠTITU BILjA I ŽIVOTNU SREDINU U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Rade Protić dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu, zbog prestanka radnog odnosa u Institutu.

II

Imenuje se dr Goran Aleksić, naučni saradnik u Institutu za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu, za člana Upravnog odbora Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7012/2007

U Beogradu, 25. oktobra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom („Službeni glasnik RS”, br. 12/05 i 58/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROMREŽA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešava se Dobrica Perać dužnosti predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7014/2007

U Beogradu, 25. oktobra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNOM ODBORU „AS IMPEX” DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA UNUTRAŠNjU I SPOLjNU TRGOVINU, NOVI SAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru „AS IMPEX” Društvenog preduzeća za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Novi Sad, kao predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća, na lični zahtev:

1. Milivoje Milošević;

2. Vučeta Tošković.

II

U Upravni odbor „AS IMPEX” Društvenog preduzeća za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Novi Sad, kao predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća, imenuju se:

1. Svetlana Strugar, dipl. ekonomista, zamenik načelnika Gradske uprave za privredu grada Novog Sada;

2. Dušan Vuković, dipl. pravnik, šef Odseka u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7017/2007

U Beogradu, 25. oktobra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA

NADZORNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE

I

Razrešava se Borjanka Trajković dužnosti člana Nadzornog odbora Narodne biblioteke Srbije, zbog prestanka radnog odnosa.

II

Imenuje se Saša Ilić, zaposlen u Narodnoj biblioteci Srbije, za člana Nadzornog odbora Narodne biblioteke Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7030/2007

U Beogradu, 25. oktobra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 53. stav 3. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA VLADE U UPRAVNI ODBOR

INSTITUTA ZA ISPITIVANjE MATERIJALA, AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD

I

U Upravni odbor Instituta za ispitivanje materijala, akcionarsko društvo, Beograd, kao predstavnici Vlade, imenuju se:

1) prof. dr Miloš Grujić, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd;

2) Nenad Smiljanić, diplomirani inženjer geofizike, Geomagnetski zavod, Grocka, Beograd;

3) Marko Mandić, diplomirani inženjer elektrotehnike, Micromace Group, Beograd;

4) Jovanka Adamović, diplomirani inženjer rudarstva, Holding korporacija „Šamot-Rudnik” d.o.o. Aranđelovac;

5) Zorica V. Marković, diplomirani mašinski inženjer, „Kolubara-Građevinar”, Lazarevac;

6) Mladen B. Mladenović, diplomirani mašinski inženjer, Institut za ispitivanje materijala, akcionarsko društvo, Beograd.

II

Sednicama Upravnog odbora Instituta za ispitivanje materijala, akcionarsko društvo, Beograd, do izbora predsednika predsedava prof. dr Miloš Grujić.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7053/2007

U Beogradu, 25. oktobra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje javnog prevoza u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 129/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ „JAT AIRWAYS”

I

Razrešava se Nebojša Starčević dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj „JAT AIRWAYS”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7120/2007

U Beogradu, 25. oktobra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje javnog prevoza u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 129/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ „JAT AIRWAYS”

I

Imenuje se Saša Vlaisavljević za generalnog direktora Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj „JAT AIRWAYS”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7120/2007-1

U Beogradu, 25. oktobra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Ostavite komentar