Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA

STUDENTSKOG CENTRA U NIŠU

I

Radetu Rajkoviću prestaje dužnost direktora Studentskog centra u Nišu, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-7819/2010

U Beogradu, 28. oktobra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA U NIŠU

I

Imenuje se Rade Rajković za direktora Studentskog centra u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-7823/2010

U Beogradu, 28. oktobra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA „JAGODINAˮ U JAGODINI

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Jagodinaˮ u Jagodini:

– predstavnici osnivača:

(1) Dragana Radević;

(2) Vladan Arsić;

– predstavnik roditelja:

(1) Slobodan Jovanović.

II

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola „Jagodinaˮ u Jagodini imenuju se za članove:

– predstavnici osnivača:

(1) Slađan Todorović, privatni preduzetnik iz Svilajnca;

(2) Božidar Pejanović, ekonomski tehničar iz Jagodine;

– predstavnik roditelja:

(1) Dobrila Savić, ekonomski tehničar iz Despotovca.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-7822/2010

U Beogradu, 28. oktobra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 222. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 109/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

I

Razrešava se Branislav Pavlović dužnosti člana Upravnog odbora Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

II

Imenuje se Boža Erceg, član Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije i Republičkog odbora Sindikata uprave Srbije, za člana Upravnog odbora Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7737/2010

U Beogradu, 28. oktobra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE

I

Razrešava se Vesna Ciganović dužnosti člana Upravnog odbora Univerzitetske dečje klinike, na lični zahtev.

II

Imenuje se Dragana Radmanović Agatonović, dipl. ekonomista, „Invejˮ d.o.o. Zemun, za člana Upravnog odbora Univerzitetske dečje klinike.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7771/2010

U Beogradu, 28. oktobra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU

I

Razrešava se prof. dr Georgios Konstantinidis dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za neonatologiju, na lični zahtev.

II

Imenuje se Milan Strundžalić, dipl. hemičar, Prirodno-matematički fakultet u Beogradu, za člana Upravnog odbora Instituta za neonatologiju.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7769/2010

U Beogradu, 28. oktobra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ

I

U Nadzorni odbor Zavoda za transfuziju krvi Niš imenuju se:

1) za predsednika:

– Miroljub Radovanović, dipl. pravnik u penziji;

2) za članove:

(1) dr Aleksandra Dobrosavljević, Centar za stara i invalidna lica Niš;

(2) Dragoslav Paunović, rukovodilac nemedicinske službe, Zavod za transfuziju krvi Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7773/2010

U Beogradu, 28. oktobra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLjE KOSOVSKA MITROVICA

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica:

1. Verica Ilić, predsednik;

2. Goran Blagojević, član.

II

U Nadzorni odbor Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica imenuju se:

1) za predsednika:

– Goran Blagojević, dipl. inženjer poljoprivrede, Ministarstvo pravde;

2) za člana:

– Zorica Vuksanović, specijalista sanitarne hemije, Zavod za javno zdravlje Kosovska Mitrovica.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7479/2010

U Beogradu, 28. oktobra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 125. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 116/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA

KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA

I

Konstatuje se da je Borislavu Galiću prestala dužnost predsednika, a Željku Grošeti, Branislavu Cvetkoviću, Vuku Rankoviću i Milici Savić dužnost člana Komisije za zaštitu prava, danom izbora predsednika i članova Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7792/2010

U Beogradu, 28. oktobra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešava se Slađana Radović dužnosti pomoćnika ministra za Kosovo i Metohiju – Sektor za upravu i koordinaciju službi lokalne samouprave, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra za Kosovo i Metohiju – Sektor za upravu i koordinaciju službi lokalne samouprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-7864/2010

U Beogradu, 28. oktobra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Slađana Radović na položaj pomoćnika ministra za Kosovo i Metohiju – Sektor za upravu i koordinaciju službi lokalne samouprave, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-7866/2010

U Beogradu, 28. oktobra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešava se Kruna Kaličanin (postavljena Rešenjem Vlade 24 broj: 119-5577/2008 od 19. decembra 2008. godine kao Kruna Petković) dužnosti pomoćnika ministra za Kosovo i Metohiju – Sektor za međunarodnu saradnju i saradnju sa međunarodnim misijama na Kosovu i Metohiji, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra za Kosovo i Metohiju – Sektor za međunarodnu saradnju i saradnju sa međunarodnim misijama.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-7861/2010

U Beogradu, 28. oktobra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Kruna Kaličanin na položaj pomoćnika ministra za Kosovo i Metohiju – Sektor za međunarodnu saradnju i saradnju sa međunarodnim misijama, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-7862/2010

U Beogradu, 28. oktobra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešava se Vesna Koković dužnosti sekretara Ministarstva za Kosovo i Metohiju, zbog postavljenja na položaj sekretara Ministarstva za Kosovo i Metohiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-7869/2010

U Beogradu, 28. oktobra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Vesna Koković na položaj sekretara Ministarstva za Kosovo i Metohiju, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-7870/2010

U Beogradu, 28. oktobra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10 i 69/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA

ZA MALA I SREDNjA PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVO

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo:

1. Dejan Jovanović, predsednik;

2. Igor Brkanović, član;

3. Goran Džafić, član;

4. dr Radosav Cerović, član;

5. mr Snežana Vučković, član;

6. mr Ljiljana Stanković, član;

7. Radovan Živković, član;

8. Zoran Nikodijević, član;

9. Mirko Todorović, član;

10. Miroslav Kovačević, član;

11. Milan Vidojević, član;

12. Slavko Stojilković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-7934/2010

U Beogradu, 28. oktobra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10 i 69/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA

ZA MALA I SREDNjA PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVO

I

U Savet za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo imenuju se:

1) za predsednika:

– Dragijana Radonjić Petrović, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

2) za članove:

(1) Dejan Radulović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

(2) Ivica Eždenci, direktor Nacionalne agencije za regionalni razvoj;

(3) Ivana Kovačević, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta;

(4) Goran Radosavljević, savetnik potpredsednika Vlade za evropske integracije;

(5) dr Radosav Cerović, pomoćnik ministra za nauku i tehnološki razvoj;

(6) mr Snežana Vučković, samostalni savetnik u Ministarstvu finansija;

(7) mr Ljiljana Stanković, pomoćnik ministra trgovine i usluga;

(8) Radovan Živković, viši savetnik u Ministarstvu prosvete;

(9) Nebojša Vasiljević, pomoćnik ministra za telekomunikacije i informaciono društvo;

(10) Dejan Jovanović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje;

(11) Saša Vlaisavljević, potpredsednik Privredne komore Srbije;

(12) Nebojša Pokimica, pomoćnik ministra životne sredine i prostornog planiranja;

(13) Slađana Backović, direktor Fonda za razvoj Republike Srbije;

(14) Žarko Milisavljević, predsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije;

(15) Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-7930/2010

U Beogradu, 28. oktobra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANjE DEPOZITA O IMENOVANjU DIREKTORA AGENCIJE ZA OSIGURANjE DEPOZITA

I

Daje se saglasnost na Odluku o imenovanju direktora Agencije za osiguranje depozita O. br. PS-103/10, koju je doneo Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita na sednici održanoj 22. oktobra 2010. godine, kojom se za direktora Agencije za osiguranje depozita imenuje dosadašnji vršilac dužnosti direktora Milorad Džambić, diplomirani ekonomista iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-7928/2010

U Beogradu, 28. oktobra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNjIH ŠKOLA U ČAČKU

I

Zoranu Radomiroviću prestaje dužnost direktora Doma učenika srednjih škola u Čačku, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-7940/2010

U Beogradu, 28. oktobra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U ČAČKU

I

Imenuje se Momčilo Petković za vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Čačku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-7945/2010

U Beogradu, 28. oktobra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU KULTURE

I

Postavlja se Snežana Stojanović Plavšić za državnog sekretara u Ministarstvu kulture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-7951/2010

U Beogradu, 28. oktobra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNjIH ŠKOLA U UŽICU

I

Draganu Ješiću prestaje dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Užicu, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-7824/2010

U Beogradu, 28. oktobra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNjIH ŠKOLA U UŽICU

I

Imenuje se Dragan Ješić za direktora Doma učenika srednjih škola u Užicu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-7825/2010

U Beogradu, 28. oktobra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar