Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA MEĐUNARODNU POLITIKU I PRIVREDU U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Edita Stojić-Karanović dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Imenuje se dr Duško Dimitrijević, naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, za člana Upravnog odbora Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7712/2007

U Beogradu, 22. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 52/96 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA SPORT

I

Razrešava se Spasoje Samardžić dužnosti člana Upravnog odbora Republičkog zavoda za sport, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7688/2007

U Beogradu, 22. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Goran Cvejić za pomoćnika ministra finansija – Sektor za budžetsku inspekciju i reviziju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7782/2007

U Beogradu, 22. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 19. tačka 1) Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 83/92, 53/93-dr. zakon, 54/93, 60/93-ispravka, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 54/96 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA „SRBIJAŠUME”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume”:

1. Milovan Milošević, predsednik;

2. prof. dr Milun R. Krstić, član;

3. Milan Đokić, član;

4. Vladimir Homan, član;

5. Rajko Tepavac, član;

6. Mirko Čikiriz, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7827/2007

U Beogradu, 22. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 22. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje javnog prevoza u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 129/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ „JAT AIRWAYS”

I

Razrešavaju se dužnosti u privremenom Upravnom odboru Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj „JAT AIRWAYS”:

1. Miloš Aligrudić, predsednik;

2. Filip Golubović, član;

3. dr Velimir Radosavljević, član;

4. Dragan Macanković, član;

5. Aleksandar Antić, član;

6. Vojkan Tomić, član;

7. Aleksandar Nikolić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7828/2007

U Beogradu, 22. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 19. tačka 1) Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 83/92, 53/93-dr. zakon, 54/93, 60/93-ispravka, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 54/96 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA „SRBIJAŠUME”

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume” imenuju se:

1. za predsednika:

– Milovan Milošević, ekonomista turizma, vlasnik i predsednik Kompanije SISTEM-FTO, Beograd;

2. za članove:

1) Dragomir Minić, sportski radnik iz Priboja;

2) Stevica Spajić, ekonomista, Požarevac;

3) Vesna Miljuš, dipl. biolog, OŠ „Đorđe Natošević”, Novi Sad;

4) Milojko Šunjevarić, inž. geodezije, rukovodilac Odeljenja za katastar nepokretnosti u Republičkom geodetskom zavodu, Nova Varoš;

5) Predrag Milanović, elektrotehničar, Svilajnac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7827/2007-1

U Beogradu, 22. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 12. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje javnog prevoza u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 129/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

„JAT AIRWAYS”

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj „JAT AIRWAYS” imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Milan Vujanić, redovni profesor na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu;

2. za članove:

1) Boban Mihajlović, dipl. inž. elektronike, direktor i vlasnik Preduzeća za računarski inženjering „Mihajlović Soft” d.o.o, Niš;

2) Josip Kovač Striko, dipl. inž. građevine, saradnik na Građevinskom fakultetu u Subotici;

3) Miroslav Čučković, elektrotehnički inženjer, odbornik u Skupštini grada Beograda;

4) Miloš Aligrudić, dipl. pravnik, narodni poslanik;

5) Vojkan Tomić, dipl. pravnik, Beograd;

6) Slavoljub Gaćeša, dipl. inž. vazduhoplovstva u penziji, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7828/2007-1

U Beogradu, 22. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu tačke 3. stav 4. Odluke o obrazovanju Saveta za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 14/02, 42/05 i 52/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANA I IMENOVANjU ČLANOVA

SAVETA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Razrešava se Miša Đurković dužnosti člana Saveta za evropske integracije, na lični zahtev.

II

U Savet za evropske integracije imenuju se za članove:

1. dr Milica Uvalić, Univerzitet u Bolonji;

2. dr Boško Mijatović, Centar za liberalno demokratske studije, Beograd;

3. dr Radmila Nakarada, Fakultet političkih nauka u Beogradu;

4. dr Dušan Siđanski, Univerzitet Ženeva.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7831/2007

U Beogradu, 22. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Narodnog pozorišta u Beogradu:

1. Ksenija Jovanović, predsednik;

2. Geroslav Zarić, član;

3. Momčilo Cebalović, član;

4. Aleksandar Manevski, član;

5. Nela Mihailović, član;

6. Ivan Tomašev, član;

7. Milica Bezmarević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7570/2007-001

U Beogradu, 22. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Narodnog pozorišta u Beogradu imenuju se:

1. za predsednika:

– Svetlana Bojković, dramski umetnik;

2. za članove:

1) dr Branka Radović, muzikolog;

2) Egon Savin, reditelj;

3) Dragoljub Đuričić, muzičar;

4) Milica Bezmarević, primabalerina Narodnog pozorišta u Beogradu;

5) Nela Mihailović, prvak Drame Narodnog pozorišta u Beogradu;

6) Dragana Jugović del Monako, prvak Opere Narodnog pozorišta u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7571/2007-001

U Beogradu, 22. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Ostavite komentar