Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS,” br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ DIREKTORA

ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

I

Postavlja se Branka Totić na položaj direktora Zavoda za intelektualnu svojinu, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-129/2009-1

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Zoran Vasić za pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za obrazovanje i komunikaciju u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-11/2009

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 3. stav 1. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa pregovora za pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 14/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA PREGOVORA ZA PRISTUPANjE SVETSKOJ TRGOVINSKOJ ORGANIZACIJI

I

Razrešava se Miodrag Marković dužnosti člana Komisije za koordinaciju procesa pregovora za pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji, na lični zahtev.

II

Imenuje se Mirela Bošković, viši savetnik u Zavodu za intelektualnu svojinu, za člana Komisije za koordinaciju procesa pregovora za pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5930/2008

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS,” br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O NASTAVLjANjU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Jasmina Benmansur, pomoćnik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za prava nacionalnih manjina, matične knjige i ostvarivanje slobode udruživanja građana, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za matične knjige i ostvarivanje slobode udruživanja građana do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 28. decembra 2006. godine, zbog promene u organizaciji Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5942/2008

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

I

Razrešava se Branka Totić dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu – Sektor za znake razlikovanja, zbog postavljenja na položaj direktora Zavoda za intelektualnu svojinu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-129/2009

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Dejan Vidojević za pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za računarsku podršku u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-59/2009

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Zoran Vučić za pomoćnika direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-58/2009

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Janko Guzijan dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu finansija, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-57/2009

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Vuk Đoković za državnog sekretara u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-56/2009

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU POTPREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA PRAĆENjE SPROVOĐENjA PROJEKTA IZ OBLASTI HIV/AIDS-A I TUBERKULOZE

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za praćenje sprovođenja projekta iz oblasti HIV/AIDS-a i tuberkuloze:

1. dr Predrag Đurić, potpredsednik;

2. Marija Čukić, član;

3. Bratislav Prokić, član.

II

U Savet za praćenje sprovođenja projekta iz oblasti HIV/AIDS-a i tuberkuloze imenuju se:

1. za potpredsednika:

– Marija Čukić, Crveni krst Srbije;

2. za članove:

1) ass. dr sci.Gordana Dragović, Medicinski fakultet u Beogradu;

2) Nada Mičić, Organizacija KJU KLUB;

3) dr Nikola Vunjak, Stomatološka ordinacija „Vunjak”, Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-47/2009

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o sistemima veza („Službeni glasnik RS”, br. 38/91, 41/91-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 20/97 i 44/03-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA PTT SAOBRAĆAJA „SRBIJA”

I

Razrešava se Vojislav Ilić dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija”.

II

Imenuje se Toma Bušetić, dipl. politikolog, za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-79/2009

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

I

Postavlja se mr Branislav Pomoriški za državnog sekretara u Ministarstvu za Nacionalni investicioni plan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-103/2009

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA PRAVDE

I

Razrešava se Jugoslav Stojiljković dužnosti sekretara Ministarstva pravde, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-132/2009

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA DIREKCIJE ZA UPRAVLjANjE ODUZETOM IMOVINOM U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Postavlja se Jugoslav Stojiljković za direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-132/2009-1

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA, ZAMENIKA ČLANOVA I SEKRETARA KOMISIJE ZA PRIMENU NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I PREPORUKA GRUPE DRŽAVA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE SAVETA EVROPE (GREKO)

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i preporuka Grupe država za borbu protiv korupcije Saveta Evrope (GREKO):

1. Dušan Petrović, predsednik;

2. Mirjana Radaković, član;

3. Milan Čuljković, zamenik člana;

4. Aleksandar Todorović, član;

5. Bojan Grubanović, zamenik člana;

6. Aleksandra Popović, sekretar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-131/2009

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA, ZAMENIKA ČLANOVA I SEKRETARA KOMISIJE ZA PRIMENU NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I PREPORUKA GRUPE DRŽAVA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE SAVETA EVROPE (GREKO)

I

U Komisiju za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i preporuka Grupe država za borbu protiv korupcije Saveta Evrope (GREKO) imenuju se:

1. za predsednika:

– Snežana Malović, ministar pravde;

2. za članove:

1) Veljko Odalović, sekretar Narodne skupštine;

2) Aleksandra Popović, sekretar Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja;

3. za zamenike članova:

1) Gordana Perišić, sekretar Odbora za odbranu i nacionalnu bezbednost Narodne skupštine;

2) Slavica Ninković, samostalni savetnik, Sekretarijat Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja;

4. za sekretara:

– Milica Đunić, Ministarstvo pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-131/2009-1

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 5. stav 3. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni glasnik RS”, br. 51/06, 62/07 i 86/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

REŠENjE

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA STRUČNE GRUPE ZA SPROVOĐENjE SPORAZUMA O PITANjIMA SUKCESIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Stručnoj grupi za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije:

1. prof. dr Gašo Knežević, predsednik;

2. prof. dr Veroljub Dugalić, član;

3. Mirko Stefanović, član;

4. Milorad Bjelopetrović, član;

5. Nebojša Skorić, član;

6. Slavomir Raičević, član;

7. Srboljub Panić, član;

8. Helena Surlić, član;

9. Miladin Milošević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-134/2009-1

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 5. stav 3. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni glasnik RS”, br. 51/06, 62/07 i 86/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

REŠENjE

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA STRUČNE GRUPE ZA SPROVOĐENjE SPORAZUMA O PITANjIMA SUKCESIJE

I

U Stručnu grupu za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Gašo Knežević, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, visoki predstavnik Republike Srbije u Stalnom mešovitom komitetu;

2. za članove:

1) dr Zoran Ćirović, pomoćnik ministra finansija;

2) Mirko Stefanović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova;

3) Marijana Karadžić, pomoćnik ministra finansija;

4) Nebojša Ćirić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

5) Dušan Protić, pomoćnik ministra trgovine i usluga;

6) Srboljub Panić, zamenik direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije;

7) Helena Surlić, načelnik Odeljenja za nadzor u sudovima u Ministarstvu pravde;

8) Miladin Milošević, v.d. direktora Arhiva Srbije i Crne Gore.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-134/2009-2

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

REŠENjE

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENjE ANEKSA G SPORAZUMA O PITANjIMA SUKCESIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Međuresorskoj radnoj grupi za sprovođenje Aneksa G Sporazuma o pitanjima sukcesije:

1. Milorad Bjelopetrović, predsednik;

2. Mirko Stefanović, član;

3. Slavomir Raičević, član;

4. Nebojša Skorić, član;

5. Helena Surlić, član;

6. Srboljub Panić, član;

7. Petar Novaković, član;

8. Bojan Anđelković, član;

9. Stojan Jokić, član;

10. Snežana Marić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-134/2009-3

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

REŠENjE

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENjE ANEKSA G SPORAZUMA O PITANjIMA SUKCESIJE

I

U Međuresorsku radnu grupu za sprovođenje Aneksa G Sporazuma o pitanjima sukcesije imenuju se:

1. za predsednika:

– Marijana Karadžić, pomoćnik ministra finansija;

2. za članove:

1) Mirko Stefanović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova;

2) Dušan Protić, pomoćnik ministra trgovine i usluga;

3) Nebojša Ćirić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

4) Helena Surlić, načelnik Odeljenja za nadzor u sudovima u Ministarstvu pravde;

5) Srboljub Panić, zamenik direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije;

6) Petar Novaković, referent u Odeljenju za stambene poslove Ministarstva odbrane;

7) Radovan Ristanović, direktor Inspektorata za rad u Ministarstvu rada i socijalne politike;

8) Stojan Jokić, sudija Vrhovnog suda Srbije;

9) Snežana Marić, sudija Višeg trgovinskog suda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-134/2009-4

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 8. Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni list SRJ-Međunarodni ugovori”, broj 6/02), člana 21. Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o regulisanju članstva u međunarodnim finansijskim organizacijama i razgraničenju finansijskih prava i obaveza („Službeni glasnik RS”, broj 64/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

REŠENjE

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU OVLAŠĆENOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE U MEŠOVITOM KOMITETU ZA RASPODELU FINANSIJSKE AKTIVE I PASIVE BIVŠE SFRJ IZ ANEKSA C

SPORAZUMA O PITANjIMA SUKCESIJE

I

Razrešava se prof. dr Veroljub Dugalić dužnosti ovlašćenog predstavnika Republike Srbije u mešovitom Komitetu za raspodelu finansijske aktive i pasive bivše SFRJ iz Aneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije, na lični zahtev.

II

Imenuje se dr Zoran Ćirović, pomoćnik ministra finansija, za ovlašćenog predstavnika Republike Srbije u mešovitom Komitetu za raspodelu finansijske aktive i pasive bivše SFRJ iz Aneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-134/2009

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA VISOKE MEDICINSKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U ĆUPRIJI

I

U Savet Visoke medicinske škole strukovnih studija u Ćupriji

imenuju se za članove:

1. Ivana Marković, dipl. inženjer građevine iz Beograda;

2. Siniša Anđelković, direktor Osnovne škole „13. oktobar”, Ćuprija;

3. dr Gordana Matić iz Svilajnca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5750/2008-2

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE „DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ” U OSNIVANjU

I

U Upravni odbor Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović” u osnivanju imenuju se:

1. za predsednika:

– Novak Milaković, dipl. politikolog, Peta beogradska gimnazija;

2. za članove:

1) dr Aleksandar Drašković, spec. urologije, Kliničko-bolnički centar „Zvezdara”, Beograd;

2) dr Lida Bihorac, spec. pedijatrije, Dom zdravlja Sjenica;

3) dr Rajko Srdić, spec. opšte medicine, Dom zdravlja „Dr Simo Milošević”, Beograd;

4) prof. dr Petar Bulat, spec. medicine rada, Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”, Beograd;

5) mr sci. med. Gordana Pantelić, spec. medicine rada, Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”, Beograd;

6) Vesna Ben Sasi, medicinska sestra, Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”, Beograd.

II

U Nadzorni odbor Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović” u osnivanju imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Zoran Šekularac, spec. medicine rada, Institut za rehabilitaciju, Beograd;

2. za članove:

1) dr Igor Elez, spec. ortopedije sa traumatologijom, Institut za ortopedsko- hirurške bolesti „Banjica”, Beograd;

2) dr Stanimir Ivanović, spec. ortopedije, Dom zdravlja Jagodina;

3) Rada Leković, administrativni radnik, Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”, Beograd;

4) dr Branislav Marić, spec. medicine rada, Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”, Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-142/2009

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška Gora”:

1. Saša Bugardžija, predsednik;

2. Đorđe Krstić, član;

3. Dragan Vučenović, član;

4. Mitar Jovanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-166/2009

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA”

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška Gora” imenuju se:

1. za predsednika:

– Miodrag Jovović, zamenik Pokrajinskog sekretara za lokalnu samoupravu;

2. za članove:

1) Svetlana Vučić, dipl. filolog, Novi Sad;

2) Zoran Marin, automehaničar, Azotara Pančevo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-166/2009-1

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA”

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška Gora”:

1. Nada Đurović, predsednik;

2. Miladin Jovanović, član;

3. Nikola Atanasovski, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-166/2009-2

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA”

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška Gora” imenuju se:

1. za predsednika:

– Vladimir Bajunović, mašinski tehničar, Opštinska uprava Koceljeva;

2. za članove:

1) Goran Petrović, dipl. inž. industrijskog menadžmenta, Uprava za trezor, Filijala Jagodina;

2) Miroslav Španović, penzioner, Novi Sad.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-166/2009-3

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK ŠAR PLANINA”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća „Nacionalni park Šar planina”:

1. Borivoje Marković, predsednik;

2. Stanko Staletović, član;

3. Stojadin Dogandžić, član;

4. Blagica Radovanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-166/2009-4

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK ŠAR PLANINA”

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Nacionalni park Šar planina” imenuju se:

1. za predsednika:

– Vojislav Janković, dipl. inž. šumarstva, specijalni savetnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

2. za članove:

1) Marjan Šarić, dipl. inž. poljoprivrede, direktor Opštinske kancelarije u Orahovcu;

2) Zoran Boškoćević, direktor hotela Molika, Brezovica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-166/2009-5

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK ŠAR PLANINA”

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Javnog preduzeća „Nacionalni park Šar planina”:

1. Dobrivoje Staletović, predsednik;

2. Novica Stamenković, član;

3. Dejan Milatović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-166/2009-6

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK ŠAR PLANINA”

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Nacionalni park Šar planina” imenuju se:

1. za predsednika:

– Jon Majorski, elektrotehničar, Stara Pazova;

2. za člana:

– Svetislav Durlević, dipl. pravnik, Skupština opštine Štrpce.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-166/2009-7

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK TARA”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara”:

1. Mihajlo Zlojutro, predsednik;

2. Miloje Savić, član;

3. Goran Dražić, član;

4. Ljubodrag Jezdić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-166/2009-8

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK TARA”

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara” imenuju se za članove:

1. Milojko Šunjevarić, inž. geodezije, Služba za katastar nepokretnosti Nova Varoš;

2. Milorad Mandić, penzioner, Bajina Bašta;

3. Kasim Zoranić, koordinator u Ministarstvu rada i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-166/2009-9

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK TARA”

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara”:

1. Dejan Mlađenović, predsednik;

2. Zoran Sević, član;

3. Radivoje Lukić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-166/2009-10

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK TARA”

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara” imenuju se:

1. za predsednika:

– Ljubinko Radojičić, nastavnik, zamenik direktora Osnovne škole „Rajak Pavićević”, Bajina Bašta;

2. za članove:

1) Nikola Stojanov, dipl. inž. hemije, Gumarska industrija Dimitrovgrad;

2) Jan Obšust, dipl. inž. poljoprivrede, Aradac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-166/2009-11

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK ĐERDAP”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap”:

1. dr Branislav Mihajlović, predsednik;

2. dr Boban Trifunović, član;

3. Slaviša Božinović, član;

4. Predrag Đorđević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-166/2009-12

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK ĐERDAP”

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap” imenuju se:

1. za predsednika:

– Slaviša Božinović, dipl. ekonomista, Majdanpek;

2. za članove:

1) Radomir Zeković, elektrotehničar, FEP Donji Milanovac;

2) Sead Malićević, lekar, Fudbalski klub „Partizan”;

3) Nebojša Popović, privatni preduzetnik, Bor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-166/2009-13

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK ĐERDAP”

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap”:

1. Aleksandar Atanacković, predsednik;

2. Miodrag Miladinović, član;

3. Ratomir Mišić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-166/2009-14

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK ĐERDAP”

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap” imenuju se:

1. za predsednika:

– Jovan Stingić, dipl. pravnik, načelnik Opštinske uprave Kladovo;

2. za člana:

– Kolja Kočiš, apsolvent Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-166/2009-15

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK KOPAONIK”

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik”:

1. Snežana Barlov, predsednik;

2. Radoslav Piperac, član;

3. Milan Đoković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-166/2009-16

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK KOPAONIK”

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik” imenuju se za članove:

1. Miljan Radosavljević, dipl. pravnik, Opštinski sud u Kuršumliji;

2. Željko Kovinić, dipl. inž. agronomije, JKP Pijaca Kraljevo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-166/2009-17

U Beogradu, 15. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar