57. sednica Vlade Republike Srbije, 27. decembar 2007. godine

Na osnovu člana 12. Dugoročnog trgovinskog sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Sirijske Arapske Republike („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 25/76) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA

SRPSKOG DELA MEŠOVITOG JUGOSLOVENSKO-SIRIJSKOG KOMITETA

I

Imenuje se dr Aleksandar Popović, ministar rudarstva i energetike, za predsednika srpskog dela Mešovitog jugoslovensko-sirijskog komiteta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8712/2007

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

VETERINARSKE STANICE „ŠID” SA SEDIŠTEM U ŠIDU

I

Razrešava se Petar Mučalović dužnosti direktora Veterinarske stanice „Šid” sa sedištem u Šidu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8526/2007

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

VETERINARSKE STANICE „ŠID” SA SEDIŠTEM U ŠIDU

I

Imenuje se Nikola Aladrović za direktora Veterinarske stanice „Šid” sa sedištem u Šidu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8526/2007-1

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE „SURDULICA” SA SEDIŠTEM U SURDULICI

I

Razrešava se Ivan Todorov dužnosti direktora Veterinarske stanice „Surdulica” sa sedištem u Surdulici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8524/2007

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE „SURDULICA” SA SEDIŠTEM U SURDULICI

I

Imenuje se Vladimir Stanković za direktora Veterinarske stanice „Surdulica” sa sedištem u Surdulici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8524/2007-1

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA INFRASTRUKTURU

I

Razrešava se mr Milan Moković dužnosti pomoćnika ministra za infrastrukturu – Sektor za vazdušni saobraćaj sa 17. decembrom 2007. godine, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8773/2007

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA INFRASTRUKTURU

I

Postavlja se Radoslav Tomašević za pomoćnika ministra za infrastrukturu – Sektor za vazdušni saobraćaj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8773/2007-1

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu tačke 2. podtačka v) Odluke o utvrđivanju Nacionalne strategije reforme pravosuđa („Službeni glasnik RS”, broj 44/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANA I ZAMENIKA ČLANA KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa:

1) Zoran Stojković, predsednik;

2) Branislav Bjelica, zamenik predsednika;

3) Vesna Džinić, član;

4) Ružica Stoiljković, zamenik člana.

II

U Komisiju za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa imenuju se:

1) za predsednika Dušan Petrović, ministar pravde;

2) za zamenika predsednika Snežana Malović, državni sekretar u Ministarstvu pravde;

3) za člana Miodrag Đidić, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

4) za zamenika člana Goran Cvejić, pomoćnik ministra finansija.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8819/2007

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 165. st. 1. i 3. i člana 168. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RC”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), a u vezi sa Rešenjem Vlade 01 Broj 119-00-00001/2006-01 od 4. maja 2006. godine,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA VISOKOG SLUŽBENIČKOG SAVETA

I

Imenuje se Mirjana Tadić, pomoćnik ministra pravde, za člana Visokog službeničkog saveta iz reda postavljenih lica u organima državne uprave i službama Vlade.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8791/2007

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Postupajući po presudi Vrhovnog suda Srbije U. 2821/06 od 18. aprila 2007. godine,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNjIH ŠKOLA U NIŠU

I

Razrešava se Radosav Radenković dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Nišu sa 13. aprilom 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8878/2007

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZA DIJASPORU

I

Postavlja se Bojan Đurić za državnog sekretara u Ministarstvu za dijasporu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8886/2007

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA ZA DIJASPORU

I

Razrešava se Bojan Đurić dužnosti sekretara Ministarstva za dijasporu, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8885/2007

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu tačke 3. stav 4. Odluke o obrazovanju Saveta za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 14/02, 42/05 i 52/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANA SAVETA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Imenuje se dr Ana Trbović, docent na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju u Beogradu, za člana Saveta za evropske integracije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8904/2007

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 8. Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 6/02), člana 21. Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o regulisanju članstva u međunarodnim finansijskim organizacijama i razgraničenju finansijskih prava i obaveza („Službeni glasnik RS”, broj 64/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU VISOKOG PREDSTAVNIKA

REPUBLIKE SRBIJE U STALNOM MEŠOVITOM KOMITETU

I

Razrešava se prof. dr Dobrosav Mitrović dužnosti visokog predstavnika Republike Srbije u Stalnom mešovitom komitetu osnovanom u skladu sa članom 4. Sporazuma o pitanjima sukcesije, na lični zahtev.

II

Imenuje se prof. dr Gašo Knežević, redovni profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu, za visokog predstavnika Republike Srbije u Stalnom mešovitom komitetu osnovanom u skladu sa članom 4. Sporazuma o pitanjima sukcesije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8896/2007

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu tačke 5. stav 3. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni glasnik RS”, br. 51/06 i 62/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA STRUČNE GRUPE

ZA SPROVOĐENjE SPORAZUMA O PITANjIMA SUKCESIJE

I

Razrešava se prof. dr Dobrosav Mitrović dužnosti predsednika Stručne grupe za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije.

II

Imenuje se prof. dr Gašo Knežević, redovni profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu, za predsednika Stručne grupe za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8896/2007-1

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 8. stav 2. Odluke o osnivanju Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva „Sombor” („Službeni glasnik RS”, br. 92/03 i 105/03) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

REGIONALNE AGENCIJE ZA RAZVOJ MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA „SOMBOR”, SOMBOR

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva „Sombor”, Sombor:

1. Rade Šaša, predsednik;

2. Ana Žegarac, član;

3. Tatjana Racić, član;

4. Tomislav Egelić, član;

5. Jelena Čekić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8004/2007

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 8. stav 2. Odluke o osnivanju Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva „Sombor” („Službeni glasnik RS”, br. 92/03 i 105/03) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

REGIONALNE AGENCIJE ZA RAZVOJ MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA

I PREDUZETNIŠTVA „SOMBOR”, SOMBOR

I

U Upravni odbor Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva „Sombor”, Sombor imenuju se:

1. za predsednika;

– Branimir Mitrović, advokat iz Sombora;

2. za članove:

1) Bojan Čabdarić, dipl. ekonomista, preduzetnik iz Sombora;

2) Velibor Sečujski, dipl. inž. poljoprivrede iz Sombora;

3) Strahinja Šljukić, dipl. inž. poljoprivrede iz Sombora;

4) Rade Šaša, dipl. ekonomista iz Sombora.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8005/2007-1

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 16. stav 2. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti kulture i prosvete („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 12/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SRPSKOG DELA MEŠOVITE SRPSKO-HRVATSKE KOMISIJE ZA POVRAĆAJ KULTURNIH DOBARA

I

U srpski deo Mešovite srpsko-hrvatske komisije za povraćaj kulturnih dobara imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Miomir Korać, pomoćnik ministra kulture;

2. za članove:

1) Borislav Šurdić, viši savetnik u Ministarstvu kulture;

2) Vera Pavlović, direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture;

3) Nada Latinović, savetnik u Direkciji za međunarodnu kulturnu, prosvetnu, naučnu, tehnološku i sportsku saradnju Ministarstva spoljnih poslova;

4) Miroslav Ilić, predstavnik Srpske pravoslavne crkve;

5) Zorana Đorđević, viši konzervator, pomoćnik direktora Muzeja Vojvodine;

6) Sanja Grujičić Cupać, savetnik u Ministarstvu kulture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8953/2007

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom („Službeni glasnik RS”, br. 12/05 i 58/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROMREŽA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešava se Branislav Bibić dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd, iz reda zaposlenih.

II

Imenuje se Milovan Andrić za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd, iz reda zaposlenih.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8972/2007

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U TRGOVIŠTU

I

Andreji Arsiću prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Trgovištu sa 31. decembrom 2007. godine, zbog odlaska u penziju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8977/2007

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Postavlja se Ranka Vujović na položaj pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, na pet godina – Sektor za upravu, rad i javne službe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8982/2007

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE – DIREKTORA REGIONALNOG CENTRA BEOGRAD

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Dragan Ristivojević na položaj pomoćnika direktora Poreske uprave – direktora Regionalnog centra Beograd u Ministarstvu finansija, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8970/2007

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Miodrag Pavićević dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave – Regionalni centar Beograd u Ministarstvu finansija, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8971/2007

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Miodrag Pavićević za pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za poresko-pravne poslove i koordinaciju u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8971/2007-1

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Vladan Šekularac dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave – Regionalni centar Kragujevac u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8971/2007-2

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Dragutin Milovanović za pomoćnika direktora Poreske uprave – Regionalni centar Kragujevac u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8971/2007-3

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 104. st. 1. i 6. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU SUDIJE I STAREŠINA

OPŠTINSKIH ORGANA ZA PREKRŠAJE

I

Za sudiju i starešine opštinskih organa za prekršaje:

– za područje Veća za prekršaje u Kraljevu imenuje se:

Dragan Stefanović, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Kraljevu,

– za područje Veća za prekršaje u Novom Sadu imenuju se:

1. Branislava Plavšić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Odžacima,

2. Ratko Ratković, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Pećincima.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8981/2007

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 3. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 85/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE

I

Razrešava se Budimir Plavšić dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

II

Imenuje se Milica Knežević za člana Upravnog odbora Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9008/2007

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZA INFRASTRUKTURU

I

Postavlja se dr Branko Jocić za državnog sekretara u Ministarstvu za infrastrukturu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9017/2007

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje državnim putevima („Službeni glasnik RS”, broj 115/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI SRBIJE”

I

Razrešava se dr Branko Jocić dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9018/2007

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje državnim putevima („Službeni glasnik RS”, broj 115/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI SRBIJE”

I

Imenuje se Zoran Drobnjak za generalnog direktora Javnog preduzeća „Putevi Srbije”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9018/2007-1

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i obavljanje javnog prevoza u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 78/04 i 19/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „ŽELEZNICE SRBIJE”

I

Razrešava se Milanko Šarančić dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća „Železnice Srbije”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9019/2007

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i obavljanje javnog prevoza u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 78/04 i 19/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „ŽELEZNICE SRBIJE”

I

Imenuje se Milanko Šarančić za generalnog direktora Javnog preduzeća „Železnice Srbije”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9019/2007-1

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 165. st. 1. i 2. i člana 168. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RC”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), a u vezi sa Rešenjem Vlade 01 Broj 119-00-00001/2006-01 od 4. maja 2006. godine,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA VISOKOG SLUŽBENIČKOG SAVETA

I

Imenuje se dr Slaviša Orlović, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, za člana Visokog službeničkog saveta iz reda stručnjaka iz oblasti značajnih za rad državne uprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9064/2007

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Ostavite komentar