594. sednica Vlade Republike Srbije, 25. januar 2012. godine

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), a u vezi sa tačkom 8. st. 2. i 3. Odluke o osnivanju Republičke agencije za stanovanje („Službeni glasnik RS”, broj 56/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE

I

U Upravni odbor Republičke agencije za stanovanje imenuju se:

1) za predsednika:

– Arso Vučević, diplomirani psiholog, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja;

2) za članove:

(1) Branislav Đelić, diplomirani ekonomista, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja,

(2) Irena Karišić Stanojević, diplomirani pravnik, Ministarstvo finansija,

(3) Dobrina Đuković, diplomirani pravnik, Ministarstvo rada i socijalne politike,

(4) Miodrag Rakić, diplomirani pravnik, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7463/2011

U Beogradu, 25. januara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar