61. sednica Vlade Republike Srbije, 19. februar 2009. godine

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04, 101/05-dr. zakon i 116/08-dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

GRADSKOG SUDIJE ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

I

Miroslavu Janjetoviću prestaje dužnost sudije Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda sa 28. januarom 2009. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-894/2009

U Beogradu, 19. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 5. stav 4. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 95/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešava se mr Janko Guzijan dužnosti člana Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji.

II

Imenuje se Vuk Đoković, državni sekretar u Ministarstvu finansija, za člana Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-763/2009

U Beogradu, 19. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu tačke 7. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 95/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA PODGRUPA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešava se dužnosti predsednika u podgrupama Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji:

1. U Podgrupi za poreze:

– mr Janko Guzijan.

2. U Podgrupi za ekonomska i monetarna pitanja:

– mr Janko Guzijan.

3. U Podgrupi za finansijski nadzor:

– mr Janko Guzijan.

4. U Podgrupi za finansijska i budžetska pitanja:

– mr Janko Guzijan.

II

Imenuje se za predsednika u podgrupama Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji:

1. U Podgrupi za poreze:

– Vuk Đoković, državni sekretar u Ministarstvu finansija.

2. U Podgrupi za ekonomska i monetarna pitanja:

– Vuk Đoković, državni sekretar u Ministarstvu finansija.

3. U Podgrupi za finansijski nadzor:

– Vuk Đoković, državni sekretar u Ministarstvu finansija.

4. U Podgrupi za finansijska i budžetska pitanja:

– Vuk Đoković, državni sekretar u Ministarstvu finansija.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-763/2009-1

U Beogradu, 19. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK KOPAONIK”

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik”, iz reda zaposlenih:

1. Tomislav Lužnjanin;

2. Radosav Novčić;

3. Staniša Vučković.

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik” imenuju se za članove, iz reda zaposlenih:

1. Mirko Dugalić, dipl. inž. šumarstva;

2. Suzana Komatović, dipl. biolog;

3. Tatijana Petrović, stručni saradnik u Službi javnog informisanja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-768/2009

U Beogradu, 19. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK KOPAONIK”

I

Razrešava se Miljko Popadić dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik”, iz reda zaposlenih.

II

Imenuje se Danica Krstović, ekonomski tehničar, za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik”, iz reda zaposlenih.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-768/2009-1

U Beogradu, 19. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK ŠAR PLANINA”

I

Razrešava se Dragan Redžić dužnosti direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Šar planina”, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-784/2009

U Beogradu, 19. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK ŠAR PLANINA”

I

Imenuje se Violeta Stamenković za direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Šar planina”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-784/2009-1

U Beogradu, 19. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK TARA”

I

Imenuje se Nenad Stevanović, dipl. ekonomista, za predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-799/2009

U Beogradu, 19. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK KOPAONIK”

I

Imenuje se Miroslav Aleksić za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-799/2009-1

U Beogradu, 19. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK ĐERDAP”

I

Razrešava se Saša Nestorović dužnosti direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-799/2009-2

U Beogradu, 19. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK ĐERDAP”

I

Imenuje se Srđan Stefanović za direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-799/2009-3

U Beogradu, 19. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA „SREĆNO” U ĆUPRIJI

I

Imenuje se Nikola Miljković za vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola „Srećno” u Ćupriji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-831/2009

U Beogradu, 19. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE

„DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ” U OSNIVANjU

I

Imenuje se prof. dr Milan Pavlović za vršioca dužnosti direktora Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović” u osnivanju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-925/2009

U Beogradu, 19. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS”, br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03, 58/04, 128/04, 42/05, 105/05, 44/06, 106/06, 42/07, 110/07, 56/08 i 9/09), čl. 3. i 3a Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS”, br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

 

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA ODBORA PREDUZEĆA ZA VODNE PUTEVE „IVAN MILUTINOVIĆ” – PIM A.D. BEOGRAD – U RESTRUKTURIRANjU

I

U Odbor Preduzeća za vodne puteve „Ivan Milutinović” – PIM a.d, Beograd – u restukturiranju imenuju se za članove:

1. Ranko Dangubić, dipl. ekonomista, Fond za kapitalna ulaganja AP Vojvodine;

2. Dejan Kovačević, „Energoprojekt”, Beograd;

3. Duško Rakić, dipl. istoričar, Ekonomska škola, Valjevo;

4. Ksenija Milošević, dipl. inž. poljoprivrede, Veterinarska stanica „Ćuprija”. 

II

Lica iz tačke I ovog rešenja preuzimaju dužnosti narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-924/2009

U Beogradu, 19. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA ZA INTEGRACIJU POVRATNIKA PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta za integraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji:

1. Radojko Bogojević;

2. Tanja Miščević.

II

U Savet za integraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji imenuju se za članove:

1. Stanimir Vukićević, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova;

2. Milica Delević, direktor Kancelarije za evropske integracije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-931/2009

U Beogradu, 19. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar