614. sednica Vlade Republike Srbije, 10. februar 2012. godine

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Borislav Injac dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za tarifske poslove u Ministarstvu finansija, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-497/2012

U Beogradu, 10. februara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Danka Jovanović za pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za tarifske poslove u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-500/2012

U Beogradu, 10. februara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 51. stav 2. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 62/06 i 47/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Razrešava se Vuk Đoković dužnosti predsednika Komisije za finansiranje lokalne samouprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-952/2012

U Beogradu, 10. februara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 51. stav 2. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 62/06 i 47/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Imenuje se Dušan Nikezić, državni sekretar u Ministarstvu finansija, za predsednika Komisije za finansiranje lokalne samouprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-955/2012

U Beogradu, 10. februara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 62. stav 1. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 111/09 i 99/11 – dr. zakon), tačke 3. Odluke o obrazovanju Nacionalne komisije za računovodstvo („Službeni glasnik RS”, br. 65/06, 91/06, 99/06, 28/09 i 99/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NACIONALNE KOMISIJE ZA RAČUNOVODSTVO

I

Razrešavaju se dužnosti u Nacionalnoj komisiji za računovodstvo:

1. prof. dr Nikola Stevanović, predsednik,

2. Lidija Drvendžija, član,

3. Nenad Mihailović, član,

4. Sanja Jevtović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-838/2012

U Beogradu, 10. februara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković Na osnovu člana 62. stav 1. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 111/09 i 99/11 – dr. zakon), tačke 3. Odluke o obrazovanju Nacionalne komisije za računovodstvo („Službeni glasnik RS”, br. 65/06, 91/06, 99/06, 28/09 i 99/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NACIONALNE KOMISIJE ZA RAČUNOVODSTVO

I

U Nacionalnu komisiju za računovodstvo imenuju se:

1) za predsednika:

– Sanja Jevtović, rukovodilac Grupe za računovodstvo i reviziju u Ministarstvu finansija;

2) za članove:

(1) mr Miroslav Perić, generalni direktor interne revizije Narodne banke Srbije,

(2) mr Nataša Kovačević, pomoćnik ministra finansija,

(3) Ljubica Matić, šef Odseka za fiskalne analize i projekcije u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-840/2012

U Beogradu, 10. februara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 218. stav 3. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, broj 31/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU OVLAŠĆENIH PREDSTAVNIKA U SKUPŠTINI AKCIONARA CENTRALNOG REGISTRA, DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI

I

Razrešavaju se dužnosti ovlašćenih predstavnika u Skupštini akcionara Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti:

1) Miloš Velimirović,

2) Zoran Sandić,

3) Dejan Hadžić,

4) Maja Pavlović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-835/2012

U Beogradu, 10. februara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 218. stav 3. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, broj 31/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU OVLAŠĆENIH PREDSTAVNIKA U SKUPŠTINI AKCIONARA CENTRALNOG REGISTRA, DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI

I

Za ovlašćene predstavnike u Skupštini akcionara Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti imenuju se:

1) za predsednika:

– Branka Đorđević, viši savetnik u Ministarstvu finansija;

2) za članove:

(1) Jasmina Vasilić, samostalni savetnik u Ministarstvu finansija,

(2) Milena Kovačević, samostalni savetnik u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-837/2012

U Beogradu, 10. februara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar