633. sednica Vlade Republike Srbije, 16. mart 2012. godine

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 i 37/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU KOORDINATORA RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE PROJEKTA OSIGURANJA RIZIKA U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA ZA JUGOISTOČNU EVROPU I KAVKAZ

I

Razrešava se Dejan Hadžić dužnosti koordinatora Radne grupe za sprovođenje Projekta osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda za jugoistočnu Evropu i Kavkaz.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1612/2012

U Beogradu, 16. marta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 i 37/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOORDINATORA I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE PROJEKTA OSIGURANJA RIZIKA U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA ZA JUGOISTOČNU EVROPU I KAVKAZ

I

U Radnu grupu za sprovođenje Projekta osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda za jugoistočnu Evropu i Kavkaz imenuju se:

1) za koordinatora:

– Slobodan Ilić;

2) za članove:

(1) Dejan Radulović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja,

(2) Slobodan Samardžić, potpredsednik Privredne komore Srbije,

(3) Nenad Tesla, direktor Republičkog geodetskog zavoda,

(4) Dejan Hadžić, rukovodilac Grupe za osiguranje i lizing u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1613/2012

U Beogradu, 16. marta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 218. stav 3. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, broj 31/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU OVLAŠĆENOG PREDSTAVNIKA U SKUPŠTINI AKCIONARA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

I

Imenuje se Miloš Velimirović, diplomirani pravnik, za ovlašćenog predstavnika u skupštini akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1674/2012

U Beogradu, 16. marta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar