647. sednica Vlade Republike Srbije, 13. april 2012. godine

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Zoran Nikolić na položaj pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za poslove saobraćaja, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-211/2012

U Beogradu, 13. aprila 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar