Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA JABLANIČKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U LESKOVCU

I

Razrešava se Slobodan Kocić dužnosti načelnika Jablaničkog upravnog okruga sa sedištem u Leskovcu, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1662/2009

U Beogradu, 21. marta 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar