78. sednica Vlade Republike Srbije, 2. april 2009. godine

Na osnovu člana 14. stav 1. Odluke o osnivanju Instituta za standardizaciju Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 16/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE

I

Razrešava se mr Ivan Krstić dužnosti vršioca dužnosti direktora Instituta za standardizaciju Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1847/2009-1

U Beogradu, 2. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. stav 1. Odluke o osnivanju Instituta za standardizaciju Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 16/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA INSTITUTA ZA

STANDARDIZACIJU SRBIJE

I

Imenuje se mr Ivan Krstić za direktora Instituta za standardizaciju Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1847/2009

U Beogradu, 2. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA INSTITUTA ZA ŠTITASTU ŽLEZDU I METABOLIZAM ZLATIBOR

I

Razrešava se dr Nenad Crnčević dužnosti direktora Instituta za štitastu žlezdu i metabolizam Zlatibor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1830/2009

U Beogradu, 2. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 65/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I ODREĐIVANjU PROJEKTNOG ADMINISTRATORA

U JEDINICI ZA FIDUCIJARNE USLUGE ZA PROJEKAT

„PRUŽANjE UNAPREĐENIH USLUGA NA LOKALNOM NIVOU”

I

Razrešava se Marina Starčević dužnosti projektnog administratora u Jedinici za fiducijarne usluge za Projekat „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou”.

II

Određuje se Tatjana Matić, sekretar Ministarstva rada i socijalne politike, za projektnog administratora u Jedinici za fiducijarne usluge za Projekat „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1846/2009

U Beogradu, 2. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 19. tačka 1) Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 83/92, 53/93-dr. zakon, 54/93, 60/93-ispravka, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 54/96 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA „SRBIJAŠUME”

I

Razrešava se Predrag Milanović dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume”, na lični zahtev.

II

Imenuje se Svetlana Kozić, profesor fizičkog vaspitanja iz Smederevske Palanke, za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1890/2009

U Beogradu, 2. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 54. st. 1, 4. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA

UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NUKLEARNE NAUKE „VINČA”

U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za nuklearne nauke „Vinča” u Beogradu, na lični zahtev:

1. dr Dragan Mitraković, predsednik;

2. dr Ljubiša Zeković, član.

II

U Upravni odbor Instituta za nuklearne nauke „Vinča” u Beogradu imenuju se:

za predsednika:

– prof. dr Dragan Domazet, Fakultet informacionih tehnologija, Beograd;

2. za člana:

– mr Radojica Pešić, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1904/2009

U Beogradu, 2. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA „JAGODINA” U JAGODINI

I

Razrešava se Dragan Maksimović dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola „Jagodina” u Jagodini.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1663/2009

U Beogradu, 2. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA „JAGODINA” U JAGODINI

I

Imenuje se Marko Maljković za direktora Doma učenika srednjih škola „Jagodina” u Jagodini.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1664/2009

U Beogradu, 2. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 3. stav 3. Odluke o uređenju Koordinacionog centra Srbije za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, broj 53/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU KOORDINATORA

KOORDINACIONOG CENTRA SRBIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešavaju se dužnosti koordinatora Koordinacionog centra Srbije za Kosovo i Metohiju za opštine s područja Kosova i Metohije:

1) Živoja Balošević, opština Kačanik;

2) Živorad Stamenković, opština Glogovac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1914/2009

U Beogradu, 2. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 3. stav 3. Odluke o uređenju Koordinacionog centra Srbije za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, broj 53/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU KOORDINATORA

KOORDINACIONOG CENTRA SRBIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Imenuju se za koordinatore Koordinacionog centra Srbije za Kosovo i Metohiju za opštine s područja Kosova i Metohije:

1) Oliver Vojinović, za opštinu Kačanik;

2) Petar Savić, za opštinu Glogovac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1914/2009-1

U Beogradu, 2. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA ZAVODA

ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRAGUJEVAC

I

Razrešava se Slavica Đorđević dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac sa 8. aprilom 2009. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1930/2009

U Beogradu, 2. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar