Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE

I

Postavlja se Slobodan Rosić za direktora Direkcije za železnice.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2277/2009

U Beogradu, 30. aprila 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA UPRAVE

ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU U MINISTARSTVU

RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se Vera Božić Trefalt dužnosti direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, zbog postavljenja na položaj direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu rada i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2424/2009

U Beogradu, 30. aprila 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS,” br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ DIREKTORA UPRAVE

ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU U MINISTARSTVU RADA

I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se Vera Božić Trefalt na položaj direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu rada i socijalne politike, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2424/2009-1

U Beogradu, 30. aprila 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 12. stav 2. Odluke o izmenama osnivačkog akta Javnog preduzeća za razvoj, izgradnju i uređenje turističkog centra „Babin zub” na Staroj planini, Knjaževac („Službeni glasnik RS”, broj 45/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ, IZGRADNjU I UREĐENjE TURISTIČKOG CENTRA

„BABIN ZUB” NA STAROJ PLANINI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća za razvoj, izgradnju i uređenje turističkog centra „Babin zub” na Staroj planini:

1. Slađan Nedeljković, vršilac dužnosti predsednika;

2. Miomir Milić, vršilac dužnosti člana;

3. Mladen Radosavljević, vršilac dužnosti člana;

4. Sreten Savov, vršilac dužnosti člana;

5. Davor Petrović, vršilac dužnosti člana;

6. Gavra Kovačev, vršilac dužnosti člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2375/2009-1

U Beogradu, 30. aprila 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 12. stav 2. Odluke o izmenama osnivačkog akta Javnog preduzeća za razvoj, izgradnju i uređenje turističkog centra „Babin zub” na Staroj planini, Knjaževac („Službeni glasnik RS”, broj 45/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ, IZGRADNjU I UREĐENjE TURISTIČKOG CENTRA „BABIN ZUB” NA STAROJ PLANINI

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća za razvoj, izgradnju i uređenje turističkog centra „Babin zub” na Staroj planini imenuju se:

1. za predsednika:

– Slađan Nedeljković, Javno preduzeće „Skijališta Srbije”;

2. za članove:

1) Milan Muminović, dipl. inž. šumarstva, tehnički direktor Fabrike nameštaje AD „Tina”, Knjaževac;

2) Sreten Savov, inženjer iz Pirota;

3) Mileta Vulović, dipl. geodetski inženjer, Republički geodetski zavod – Služba za katastar nepokretnosti, Gornji Milanovac;

4) Miomir Milić, pomoćnik generalnog direktora „Srbija-turist” a.d, Niš;

5) Darko Živković, ekonomista iz Knjaževca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2375/2009-2

U Beogradu, 30. aprila 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNI ODBOR DRUŠTVENOG PREDUZEĆA FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA „RAVANICA”, ĆUPRIJA

I

Razrešava se Zoran Živanović dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru Društvenog preduzeća Fabrika konditorskih proizvoda „Ravanica”, Ćuprija, na lični zahtev.

II

U Upravni odbor Društvenog preduzeća Fabrika konditorskih proizvoda „Ravanica”, Ćuprija, za predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća imenuje se Dragiša Ilić, nadzornik za osuđena lica u Kazneno popravnom zavodu u Ćupriji.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1325/2009

U Beogradu, 30. aprila 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se Milovan Ivanović za zamenika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2233/2009

U Beogradu, 30. aprila 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se Srboljub Panić za pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za zaštitu državne imovine i inspekcijski nadzor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2447/2009

U Beogradu, 30. aprila 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08), a u vezi sa članom 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ZAMENIKA DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Srboljubu Paniću prestaje rad na položaju zamenika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, zbog podnošenja pismene ostavke – od 30. aprila 2009. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2448/2009

U Beogradu, 30. aprila 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 3. i člana 133. stav 3. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05 i 61/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA FONDA SOLIDARNOSTI

I

1. Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Fonda solidarnosti:

1) Verica Tepavčević Aleksić, član – predstavnik Vlade;

2) Gordana Pejić, član – predstavnik Vlade;

3) Dragan Zarubica, član – predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije;

4) Milorad Panović, član – predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije;

5) Dragan Mijanović, član – predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije;

6) Slavenko Grgurević, član – predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije;

7) Snežana Bogdanović, zamenik člana – predstavnik Vlade;

8) Đura Racić, zamenik člana – predstavnik Vlade;

9) Zorica Kitanović, zamenik člana – predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije;

10) Aleksandar Titović, zamenik člana – predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije;

11) Zoran Punoševac, zamenik člana – predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije;

12) Nebojša Atanacković, zamenik člana – predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije.

2. U Upravni odbor Fonda solidarnosti imenuju se:

1) za članove:

– predstavnici Vlade:

Ljiljana Grbović, rukovodilac Grupe za pravne i opšte poslove, Ministarstvo rada i socijalne politike;

Dobrina Đuković, načelnik Odeljenja za upravljanje kadrovima, Ministarstvo rada i socijalne politike;

– predstavnici reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

Milorad Panović, predsednik Granskog sindikata hemije, nemetala, rudarstva i energetike „Nezavisnost”;

Dragan Zarubica, potpredsednik Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije;

– predstavnici reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

Dragan Mijanović, predsednik Upravnog odbora „Altamed” d.o.o. Beograd i potpredsednik Unije poslodavaca;

Slavenko Grgurević, viši naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka u Beogradu i potpredsednik Skupštine Unije poslodavaca Srbije;

2) za zamenike članova:

– predstavnici Vlade:

Georgina Ilić, šef Odseka za ekonomsko-finansijske poslove iz oblasti zaštite porodice i dece, Ministarstvo rada i socijalne politike;

Snežana Bogdanović, načelnik Odeljenja za rad i usaglašavanje propisa u oblasti rada sa međunarodnim standardima, Ministarstvo rada i socijalne politike;

– predstavnici reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

Zorica Kitanović, član Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije;

Zoran Ilić, predsednik Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost”;

– predstavnici reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

Zoran Punoševac, viši predavač na Visokoj školi strukovnih studija, Kruševac i član Upravnog odbora Unije poslodavaca Srbije;

Nebojša Atanacković, vlasnik Centra „Boban” d.o.o. Beograd i predsednik Skupštine Unije poslodavaca Srbije.

II

1. Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Fonda solidarnosti:

1) Rajka Vukomanović, član – predstavnik Vlade;

2) Radomir Stević, član – predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije;

3) Mirjana Veber, član – predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije;

4) Slavica Manojlović, zamenik člana – predstavnik Vlade;

5) Bratislav Cenić, zamenik člana – predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije;

6) Vera Jeftić, zamenik člana – predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije.

2. U Nadzorni odbor Fonda solidarnosti imenuju se:

1) za članove:

– predstavnik Vlade:

Rajka Vukomanović, načelnik Odeljenja za socijalni dijalog, kolektivno pregovaranje i zarade, Ministarstvo rada i socijalne politike;

– predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

Radomir Stević, član Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije;

– predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

Mirjana Veber, vlasnik „Weber” d.o.o. i predsednik Nadzornog odbora Unije poslodavaca Srbije;

2) za zamenike članova:

– predstavnik Vlade:

Slavica Manojlović, Odeljenje za socijalni dijalog, kolektivno pregovaranje i zarade, Ministarstvo rada i socijalne politike;

predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

Bratislav Cenić, sekretar Granskog sindikata građevine, industrije građevinskog materijala, drvne industrije i putne privrede „Nezavisnost”;

predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

Vera Jevtić, vlasnik „Jevon Compputer Tehnology” d.o.o. Novi Sad i član Unije poslodavaca Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1861/2009

U Beogradu, 30. aprila 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 225. stav 2. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05 i 61/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA – PREDSTAVNIKA VLADE

U ODBORU ZA UTVRĐIVANjE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA

I UDRUŽENjA POSLODAVACA

I

Razrešavaju se dužnosti člana – predstavnika Vlade u Odboru za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca:

1. Goran Batak;

2. Ivana Vještica;

3. Vinka Kojadinović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2452/2009

U Beogradu, 30. aprila 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 225. stav 2. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05 i 61/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA – PREDSTAVNIKA VLADE

U ODBORU ZA UTVRĐIVANjE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA

I UDRUŽENjA POSLODAVACA

I

U Odbor za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca imenuju se za članove – predstavnike Vlade:

1. Goran Batak, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

2. Ivana Vještica, šef Odseka za socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje u Ministarstvu rada i socijalne politike;

3. Vera Rajaković, mlađi savetnik u Ministarstvu zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2452/2009-1

U Beogradu, 30. aprila 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar