88. sednica Vlade Republike Srbije, 19. jun 2008. godine

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Razrešava se mr Mikša Jovanović dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda – Sektor za kontrolu životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2351/2008

U Beogradu, 19. juna 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Postavlja se Branislav Gavrić za pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda – Sektor za kontrolu životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2351/2008-1

U Beogradu, 19. juna 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Ostavite komentar