9. sednica Vlade Republike Srbije, 4. avgust 2017. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Senad Mahmutović za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7324/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se dr Miroslav Knežević za državnog sekretara u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7466/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Milanu Popoviću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za boračko-invalidsku zaštitu, zbog ukidanja položaja – 4. avgusta 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7394/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Razrešava se Zoran Milošević dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7393/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Postavlja se Zoran Milošević za vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7391/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA

I

Postavlja se Katarina Lalić Smajević za vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova – Sektor za multilateralnu saradnju od 1. avgusta 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7243/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se prof. dr Viktor Nedović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije od 19. marta 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7420/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

I

Razrešava se Sandra Dokić dužnosti vršioca dužnosti sekretara Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, zbog postavljenja na položaj sekretara Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7482/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA

TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se Sandra Dokić na položaj sekretara Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7481/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Nataša Milić za vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od 12. avgusta 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7294/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 8. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 48/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU

I

Razrešava se Nikolina Milatović Popović dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu – Sektor za unapređenje položaja Srba u dijaspori i regionu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6540/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU

U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA

I

Postavlja se Nikolina Milatović Popović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu – Sektor za unapređenje položaja Srba u dijaspori i regionu u Ministarstvu spoljnih poslova, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7322/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 7. stav 1. Uredbe o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RSˮ, broj 63/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Branislav Božić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za informaciono-komunikacione tehnologije od 4. avgusta 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7293/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 5. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 8/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14)

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM POLJSKOM

I

Konstatuje se da je Stevanu Nikčeviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Republikom Poljskom 29. juna 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7310/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 5. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 8/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE

ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM POLJSKOM

I

Imenuje se Stevan Nikčević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Republikom Poljskom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7314/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05 i „Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 10/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ČEŠKOM REPUBLIKOM

I

Konstatuje se da je Stevanu Nikčeviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Češkom Republikom 29. juna 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7319/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05 i „Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 10/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ČEŠKOM REPUBLIKOM

I

Imenuje se Stevan Nikčević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, za predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Češkom Republikom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7320/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 9. stav 1. Sporazuma o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Slovenije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/01) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKOSLOVENAČKE KOMISIJE

I

Konstatuje se da je Stevanu Nikčeviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-slovenačke komisije 29. juna 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7315/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 9. stav 1. Sporazuma o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Slovenije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/01) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKOSLOVENAČKE KOMISIJE

I

Imenuje se Stevan Nikčević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, za predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-slovenačke komisije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7317/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 14. Zakona o Javnom preduzeću „Jugoimport-SDPR” („Službeni list SRJ”, broj 46/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆAJUGOIMPORTSDPR

I

Razrešava se Ivan Knežević dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7524/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 14. Zakona o Javnom preduzeću „Jugoimport-SDPR” („Službeni list SRJ”, broj 46/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆAJUGOIMPORTSDPR

I

Imenuje se Aleksandar Perić, doktor tehnoloških nauka iz Beograda, za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7525/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA

ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ

I

Razrešava se prof. dr Zoran Veličković dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za javno zdravlje Niš, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7507/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 52. stav 5, a u vezi sa članom 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VIŠE

TEHNIČKE TEHNOLOŠKE ŠKOLE U VRANJU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Više tehničke tehnološke škole u Vranju, predstavnici osnivača:

1. Saša Stamenković,

2. mr Ružica Stojanović,

3. mr Miodrag Stanković,

4. mr Ljiljana Stošić Mihajlović,

5. mr Gordana Bogdanović Dušanović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6555/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA VISOKE ŠKOLE PRIMENJENIH STRUKOVNIH STUDIJA U VRANJU

I

U Savet Visoke škole primenjenih strukovnih studija u Vranju imenuju se za članove, predstavnici osnivača:

1. Dejan Antić, doktor istorijskih nauka iz Vranja,

2. Branislav Stojković, dipl. inženjer tehnologije iz Vranja,

3. Olivera Đorđević, profesor srpskog jezika iz Vranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6477/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 6. stav 1, a u vezi sa članom 5. stav 5. Zakona o Socijalno-ekonomskom savetu („Službeni glasnik RS”, broj 125/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANAPREDSTAVNIKA VLADE U

SOCIJALNOEKONOMSKOM SAVETU REPUBLIKE SRBIJE I NJEGOVOG ZAMENIKA

I

Razrešavaju se dužnosti u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije:

1) član – predstavnik Vlade:

– Aleksandar Vulin;

2) zamenik člana – predstavnik Vlade:

– Zoran Lazić.

II

U Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije imenuju se:

1) za člana – predstavnika Vlade:

– Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

2) za zamenika člana – predstavnika Vlade:

– Srbislav Cvejić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7330/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

SAVETA ZA POPULACIONU POLITIKU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za populacionu politiku:

1. Aleksandar Vučić, predsednik,

2. Aleksandar Vulin, član,

3. Ana Brnabić, član.

II

U Savet za populacionu politiku imenuju se:

1) za predsednika:

– Ana Brnabić, predsednik Vlade;

2) za članove:

(1) Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

(2) Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7399/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu tačke 7. stav 3. Odluke o otvaranju Budžetskog fonda za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 92/14, 122/14 i 131/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA BUDŽETSKOG FONDA ZA LEČENJE OBOLJENJA, STANJA ILI POVREDA KOJE SE NE MOGU USPEŠNO LEČITI U REPUBLICI SRBIJI

I

Imenuje se prof. dr Radan Džodić, vršilac dužnosti direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, za člana Nadzornog odbora Budžetskog fonda za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7413/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 13. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o utvrđivanju granične procedure za železnički granični prelaz Preševo-Tabanovce („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 9/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA I RAZREŠENJU ZAMENIKA ČLANOVA I IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE KOMISIJE ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA I PRIMENU ODREDABA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O UTVRĐIVANJU GRANIČNE PROCEDURE ZA ŽELEZNIČKI GRANIČNI PRELAZ PREŠEVOTABANOVCE

I

Razrešavaju se dužnosti u srpskom delu Zajedničke komisije za praćenje sprovođenja i primenu odredaba Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o utvrđivanju granične procedure za železnički granični prelaz Preševo-Tabanovce:

1) mr Sava Stanković, član,

2) Milijan Milić, zamenik člana,

3) dr Vladan Tadić, zamenik člana.

II

U srpski deo Zajedničke komisije za praćenje sprovođenja i primenu odredaba Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o utvrđivanju granične procedure za železnički granični prelaz Preševo-Tabanovce imenuju se:

1) za člana:

– Goran Prodanović, Ministarstvo spoljnih poslova;

2) za zamenika člana:

– Uroš Stanimirović, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7388/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG

VAZDUHOPLOVNOG KOMITETA

I

Razrešava se Branislav Pekić dužnosti člana Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta.

II

Imenuje se Zoran Jovanović, načelnik Odeljenja za NATO i Partnerstvo za mir u Ministarstvu spoljnih poslova, za člana Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7228/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE STUDENTSKO ODMARALIŠTE BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Ustanove studentsko odmaralište Beograd:

1. Vladimir Cvijović, predsednik,

2. Ljubiša Stoiljković, član,

3. Dragiša Pauković, vršilac dužnosti člana,

4. Branko Simić, član,

5. prof. dr Miodrag Popović, član,

6. Ivan Šašić, član,

7. Ranko Stojanović, član,

8. Nedeljko Spasenić, član,

9. Zoran Spasojević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7441/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

USTANOVE STUDENTSKO ODMARALIŠTE BEOGRAD

I

U Upravni odbor Ustanove studentsko odmaralište Beograd imenuju se:

1) za predsednika:

– Milan Mrdović, dipl. pravnik;

2) za članove:

predstavnici osnivača:

(1) Dušan Drobnjak, master inženjer organizacionih nauka,

(2) Tanja Milanović, dipl. pravnik,

(3) Biljana Bogićević, dipl. pravnik;

predstavnici univerziteta:

(1) dr Vladimir Cvetković, redovni profesor na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu;

predstavnici studenata:

(1) Aleksandar Vićentijević, student Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu,

(2) Dino Martinić, student Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Zoran Spasojević, dipl. ekonomista,

(2) Momir Bailović, dipl. ekonomista.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7442/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu tačke 4. stav 1. Odluke o obrazovanju Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije („Službeni glasnik RS”, broj 115/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije:

1) članovi Radne grupe u širem sastavu:

(1) Dragana Tošić Lazić,

(2) Aleksandar Utješinović,

(3) Tanja Lukić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7239/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu tačke 4. stav 1. Odluke o obrazovanju Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije („Službeni glasnik RS”, broj 115/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE

I

U Radnu grupu za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije imenuju se:

1) za članove Radne grupe u širem sastavu:

(1) Nina Mihajlović, Ministarstvo privrede,

(2) Sandra Tasić, Ministarstvo privrede,

(3) Milica Zatezalo, Ministarstvo privrede,

(4) Marija Lukić, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge,

(5) Dragana Perišić, Zavod za intelektualnu svojinu,

(6) Irena Konjević, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7236/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju „Instituta za povrtarstvo” d.o.o. Smederevska Palanka („Službeni glasnik RS”, broj 78/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORAINSTITUTA ZA POVRTARSTVODRUŠTVO

S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SMEDEREVSKA PALANKA

I

Razrešava se dr Bogoljub Zečević dužnosti direktora „Instituta za povrtarstvo” društvo s ograničenom odgovornošću, Smederevska Palanka sa 9. avgustom 2017. godine, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7046/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju „Instituta za povrtarstvo” d.o.o. Smederevska Palanka („Službeni glasnik RS”, broj 78/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORAINSTITUTA

ZA POVRTARSTVODRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SMEDEREVSKA PALANKA

I

Imenuje se dr Bogoljub Zečević za vršioca dužnosti direktora „Instituta za povrtarstvo” društvo s ograničenom odgovornošću, Smederevska Palanka od 10. avgusta 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7536/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Razrešava se dr Nenad Ivanišević dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7547/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se dr Nenad Ivanišević za državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7532/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Postavlja se Mujo Muković za državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7546/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu („Službeni glasnik RS”, broj 73/17), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE

ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

I

Postavlja se Mihailo Jovanović za vršioca dužnosti direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7549/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se Vera Božić Trefalt za vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija – Glavnog turističkog inspektora – Sektor turističke inspekcije, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7479/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

ZAVODA ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ

I

Razrešava se Ružica Petrović dužnosti člana Upravnog odbora Zavoda za transfuziju krvi Niš.

II

Imenuje se Bojan Marinković, magistar sportskih nauka iz Niša, za člana Upravnog odbora Zavoda za transfuziju krvi Niš.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7550/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

APOTEKE KOSOVSKA MITROVICA

I

Razrešava se Dragan Rakić dužnosti vršioca dužnosti direktora Apoteke Kosovska Mitrovica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7551/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

APOTEKE KOSOVSKA MITROVICA

I

Imenuje se dr Ljiljana Delibašić, doktor stomatologije, za vršioca dužnosti direktora Apoteke Kosovska Mitrovica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7552/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Ostavite komentar