91. sednica Vlade Republike Srbije, 14. maj 2009. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Inga Šuput Đurić za pomoćnika ministra finansija – Sektor za pripremu propisa koji nisu u delokrugu rada drugih sektora.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2514/2009-1

U Beogradu, 14. maja 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Proizvodno prometnog društvenog preduzeća „Glutin”, Beograd – Padinska Skela („Službeni glasnik RS”, broj 93/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLjANjE, PRERADU I UNIŠTAVANjE LEŠEVA ŽIVOTINjA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINjSKOG POREKLA „GLUTIN”, BEOGRAD – PADINSKA SKELA

I

U Upravni odbor Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Glutin”, Beograd – Padinska Skela imenuju se:

1. za predsednika:

– Vladimir Terzin, doktor veterinarske medicine, pomoćnik gradskog sekretara za komunalne i stambene poslove;

2. za članove:

1) Miloš Marković, veterinarski tehničar, Gradski sekretarijat za komunalne i stambene poslove;

2) Marijana Breier, dipl. ekonomista, Philip Morris International, Šabac;

3) Radiša Miletić, mašinski tehničar;

4) Milojko Kotlajić, pogonski električar, Veterinarska ustanova za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Glutin”, Beograd – Padinska Skela.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2591/2009

U Beogradu, 14. maja 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 18. stav 2. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Proizvodno prometnog društvenog preduzeća „Glutin”, Beograd – Padinska Skela („Službeni glasnik RS”, broj 93/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLjANjE, PRERADU I UNIŠTAVANjE LEŠEVA ŽIVOTINjA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINjSKOG POREKLA „GLUTIN”, BEOGRAD – PADINSKA SKELA

I

U Nadzorni odbor Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Glutin”, Beograd – Padinska Skela imenuju se:

1. za predsednika:

– Vladica Banić, dipl. inž. poljoprivrede, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

2. za članove:

1) Vladimir Ugrenović dipl. pravnik, Odeljenje za građevinske i komunalne poslove, opština Novi Beograd;

2) Branislav Sotirov, strukovni ekonomista, Veterinarska ustanova za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Glutin”, Beograd – Padinska Skela.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2702/2009

U Beogradu, 14. maja 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu tačke 5. stav 4. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za sprovođenje Akcionog plana izrade tehničkih propisa sa merama za njihovu primenu („Službeni glasnik RS”, br. 118/08 i 22/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ČLANOVA

STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA SPROVOĐENjE AKCIONOG PLANA IZRADE TEHNIČKIH PROPISA SA MERAMA

ZA NjIHOVU PRIMENU

I

U Stručnu grupu Koordinacionog tela za sprovođenje Akcionog plana izrade tehničkih propisa sa merama za njihovu primenu imenuju se:

1. za predsednika:

– Jelena Popović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

2. za sekretara:

– Miodrag Dugandžija, samostalni savetnik, šef Odseka u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

3. za članove:

1) Zorica Đerić, pomoćnik ministra za infrastrukturu;

2) Zoran Marković, pomoćnik direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

3) Jasminka Pavlović, viši savetnik, načelnik Odeljenja za građevinske poslove u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja;

4) Vesna Stojanović, viši savetnik, načelnik Odeljenja u Ministarstvu rudarstva i energetike;

5) pukovnik Branislav Jakić, Uprava za odbrambene tehnologije u Ministarstvu odbrane;

6) Nenad Vladić, samostalni savetnik, šef Odseka u Upravi za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu rada i socijalne politike;

7) Slaviša Petković, samostalni savetnik, rukovodilac Grupe u Sektoru tržišne inspekcije u Ministarstvu trgovine i usluga;

8) Branislav Raketić, savetnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

9) Predrag Radaković, samostalni savetnik, šef Odseka u Sektoru za zaštitu i spasavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

10) Zoran Ž. Vučić, samostalni savetnik u Ministarstvu zravlja;

11) Vojislav Stefanović, savetnik u Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj;

12) Milko Zorboski, savetnik u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo;

13) Tatjana Dinkić, savetnik direktora Kancelarije za evropske integracije;

14) Jan Pajtaš, savetnik u Institutu za standardizaciju Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2611/2009

U Beogradu, 14. maja 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU RADA NA ISPUNjAVANjU OKVIRNIH KRITERIJUMA ZA LIBERALIZACIJU VIZNOG REŽIMA EVROPSKE UNIJE KA REPUBLICI SRBIJI

I

Razrešava se Branko Radošević dužnosti člana Radne grupe za koordinaciju rada na ispunjavanju okvirnih kriterijuma za liberalizaciju viznog režima Evropske unije ka Republici Srbiji.

II

Imenuje se Momirka Marinković, pomoćnik ministra spoljnih poslova – generalni direktor Generalne direkcije za konzularne poslove i dijasporu, za člana Radne grupe za koordinaciju rada na ispunjavanju okvirnih kriterijuma za liberalizaciju viznog režima Evropske unije ka Republici Srbiji.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2695/2009

U Beogradu, 14. maja 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA VOĆARSTVO, ČAČAK

I

Razrešava se dr Svetlana Paunović dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za voćarstvo, Čačak, zbog imenovanja za direktora Instituta za voćarstvo, Čačak.

II

Imenuje se dr Marijana Pešaković, naučni saradnik u Institutu za voćarstvo, Čačak, za člana Upravnog odbora Instituta za voćarstvo, Čačak.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2705/2009

U Beogradu, 14. maja 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Razrešava se Vesna Hreljac Ivanović dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za carinski sistem i politiku, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra finansija – Sektor za carinski sistem i politiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-709/2009

U Beogradu, 14. maja 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Vesna Hreljac Ivanović na položaj pomoćnika ministra finansija – Sektor za carinski sistem i politiku, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-709/2009-1

U Beogradu, 14. maja 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar