101. sednica Vlade Republike Srbije, 16. oktobar 2013. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se Radina Todović dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8777/2013

U Beogradu, 16. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Imenuje se Miloš Ignjatović za vršioca dužnosti direktora Nacionalne agencije za regionalni razvoj, najduže na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8702/2013

U Beogradu, 16. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „KRALJEVO” SA SEDIŠTEM U KRALJEVU

I

Razrešava se Zoran Debeljak dužnosti direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Kraljevo” sa sedištem u Kraljevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8695/2013

U Beogradu, 16. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „KRALJEVO” SA SEDIŠTEM U KRALJEVU

I

Imenuje se Mišo Kolarević za direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Kraljevo” sa sedištem u Kraljevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8696/2013

U Beogradu, 16. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA STOČARSKO-VETERINARSKOG CENTRA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE „KRNJAČA”

U BEOGRADU

I

Razrešava se Rajko Čuturilo dužnosti člana Upravnog odbora Stočarsko-veterinarskog centra za reprodukciju i veštačko osemenjavanje „Krnjača” u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8745/2013

U Beogradu, 16. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA STOČARSKO-VETERINARSKOG CENTRA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE „KRNJAČA”

U BEOGRADU

I

Imenuje se Aleksandar Ostojić, dipl. molekularni biolog, za člana Upravnog odbora Stočarsko-veterinarskog centra za reprodukciju i veštačko osemenjavanje „Krnjača” u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8746/2013

U Beogradu, 16. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

Razrešava se Mirjana Bursać dužnosti člana Nadzornog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8748/2013

U Beogradu, 16. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA

U BEOGRADU– USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Imenuje se Ivan Janić, pomoćnik direktora Tehničkog sektora Narodnog pozorišta u Beogradu, za člana Nadzornog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu – Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8751/2013

U Beogradu, 16. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti zaštite nacionalnih manjina („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 14/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEĐUVLADINE MEŠOVITE KOMISIJE SA RUMUNIJOM

I

Konstatuje se da je Gordani Stamenić prestala dužnost predsednika srpskog dela Međuvladine mešovite komisije sa Rumunijom, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8753/2013

U Beogradu, 16. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti zaštite nacionalnih manjina („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 14/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE MEŠOVITE KOMISIJE SA RUMUNIJOM

I

Imenuje se dr Suzana Paunović, direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava, za predsednika srpskog dela Međuvladine mešovite komisije sa Rumunijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8754/2013

U Beogradu, 16. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13 i 86/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA FINANSIJSKI NADZOR KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA

REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

U Pregovoračku grupu za finansijski nadzor Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji imenuju se:

1) za predsednika:

– Nikola Ćorsović, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2) za zamenika predsednika:

– Goran Cvejić, pomoćnik ministra finansija;

3) za sekretara:

– Jelena Sedlaček, načelnik Odeljenja za evropske integracije u Sektoru za međunarodnu saradnju u Ministarstvu finansija;

4) za zamenika sekretara:

– Jelena Jevtović, samostalni savetnik u Odeljenju za evropske integracije u Sektoru za međunarodnu saradnju u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8724/2013

U Beogradu, 16. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 116/08 i 91/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCU DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA

I

Daje se saglasnost na Odluku o prestanku dužnosti vršiocu dužnosti direktora Agencije za osiguranje depozita Miloradu Džambiću, O. br. PS-35/13, koju je doneo Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita na sednici održanoj 9. oktobra 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8763/2013

U Beogradu, 16. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 116/08 i 91/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE

ZA OSIGURANJE DEPOZITA O IMENOVANJU DIREKTORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA

I

Daje se saglasnost na Odluku o imenovanju dr Zorana Obradovića za direktora Agencije za osiguranje depozita, O. br. PS-34/13, koju je doneo Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita na sednici održanoj 9. oktobra 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8764/2013

U Beogradu, 16. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU NAČELNIKA ZAPADNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U SOMBORU

I

Razrešava se Dušan Jović dužnosti načelnika Zapadnobačkog upravnog okruga sa sedištem u Somboru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8808/2013

U Beogradu, 16. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA ZAPADNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U SOMBORU

I

Postavlja se Rajko Majstorović za načelnika Zapadnobačkog upravnog okruga sa sedištem u Somboru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8807/2013

U Beogradu, 16. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA BRANIČEVSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U POŽAREVCU

I

Postavlja se Aleksandar Đokić za načelnika Braničevskog upravnog okruga sa sedištem u Požarevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8806/2013

U Beogradu, 16. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

ZDRAVSTVENOG CENTRA GNJILANE

I

Razrešava se dr Jelica Krčmarević dužnosti vršioca dužnosti direktora Zdravstvenog centra Gnjilane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8815/2013

U Beogradu, 16. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

ZDRAVSTVENOG CENTRA GNJILANE

I

Imenuje se dr Zoran Petrović za vršioca dužnosti direktora Zdravstvenog centra Gnjilane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8816/2013

U Beogradu, 16. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar