Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Postavlja se mr Bojan Jocić za direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4838/2014

U Beogradu, 3. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Snežana Karanović za pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za tarifske poslove u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4676/2014

U Beogradu, 3. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Belorusije o formiranju Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKOBELORUSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKOEKONOMSKU SARADNJU

I

Konstatuje se da je Igoru Miroviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju 27. aprila 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4651/2014

U Beogradu, 3. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Belorusije o formiranju Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKOBELORUSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKOEKONOMSKU SARADNJU

I

Imenuje se dr Dušan Vujović, ministar privrede, za predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4649/2014

U Beogradu, 3. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar