Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o spoljnim poslovima („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 126/07 – ispravka i 41/09), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU GENERALNOG SEKRETARA

MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA

I

Razrešava se Slobodan Vukčević dužnosti generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-820/2014

U Beogradu, 29. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o spoljnim poslovima („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 126/07 – ispravka i 41/09), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU GENERALNOG SEKRETARA

MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA

I

Postavlja se Marko Blagojević za generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-821/2014

U Beogradu, 29. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA

GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE KLINIKE „NARODNI FRONT”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front”:

1. dr sci. med. Amira Fazlagić, predsednik,

2. prof. dr Ljiljana Šćepanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-765/2014

U Beogradu, 29. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA

GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE KLINIKE „NARODNI FRONT”

I

U Upravni odbor Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front” imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Ljiljana Šćepanović iz Beograda;

2. za člana:

– Irena Vujović, dipl. ekonomista iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-767/2014

U Beogradu, 29. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA

GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE KLINIKE „NARODNI FRONT”

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front”:

1. dr Olivera Andonović, predsednik,

2. dr Slađana Jovanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-770/2014

U Beogradu, 29. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA

GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE KLINIKE „NARODNI FRONT”

I

U Nadzorni odbor Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front” imenuju se:

1. za predsednika:

– Nataša Petrović iz Beograda;

2. za člana:

– dr Vladimir Ćurčić, Ustanova socijalne zaštite-Gerontološki centar „Nana”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-772/2014

U Beogradu, 29. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA REHABILITACIJU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za rehabilitaciju:

1. dr Ljiljana Vasić,

2. dr Svetlana Matijašević,

3. dr Ljubiša Marjanov.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-787/2014

U Beogradu, 29. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA REHABILITACIJU

I

U Upravni odbor Instituta za rehabilitaciju imenuju se za članove:

1. dr Nada Vuković Stanić iz Beograda,

2. mr sci. Vera Dražić, Kliničko-bolnički centar „Bežanijska kosa”,

3. dr Ljubiša Marjanov, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-791/2014

U Beogradu, 29. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI „DEDINJE”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”:

1. Nikola Pavičić, predsednik,

2. prof. dr Miroslava Samardžić, član,

3. Dragan Karović, član,

4. prim. dr Bojan Mandić, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”:

1. prof. dr Dragan Đuričić, predsednik,

2. Dragoljub Vukadinović, član,

3. dr Lukas Rasulić, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-786/2014

U Beogradu, 29. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI „DEDINJE”

I

U Upravni odbor Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje” imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Slobodan Slavković, direktor Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”;

2) za članove:

(1) prof. dr Branimir Aleksandrić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

(2) dr Siniša Dučić, subspecijalista dečje ortopedije, Univerzitetska dečja klinika,

(3) prim. dr med. sci. Dragan Ilić iz Beograda.

II

U Nadzorni odbor Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje” imenuju se:

1) za predsednika:

– Irena Jović iz Beograda;

2) za članove:

(1) Jadranka Joksimović, master ekonomije iz Beograda,

(2) dr Evica Stanković, Kliničko-bolnički centar „Dragiša Mišović”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-789/2014

U Beogradu, 29. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za transfuziju krvi Srbije:

1. dr med. sci. Branislava Belić, predsednik,

2. dr Dragana Belović Milovanović, član,

3. dr Zoran Maričić, član,

4. doc. dr Aleksandar R. Karamarković, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za transfuziju krvi Srbije:

1. prof. dr Nada T. Majkić Singh, predsednik,

2. dr Jasna Daragan Saveljić, član,

3. Radmila Sarić, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-793/2014

U Beogradu, 29. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE

I

U Upravni odbor Instituta za transfuziju krvi Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Milan Pirnat, specijalista radiolog, Dom zdravlja „Dr Simo Milošević”, Beograd;

2) za članove:

(1) dr Sanja Đ. Stanković, Klinički centar Srbije,

(2) prof. dr Branislava Belić, specijalista transfuzilog-hematolog iz Novog Sada,

(3) doc. dr Zoran Ćosić iz Beograda.

II

U Nadzorni odbor Instituta za transfuziju krvi Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– Radmila Sarić, profesor bilogije iz Beograda;

2) za članove:

(1) dr Zoran Gazivoda, specijalista oralne hirurgije, Dom zdravlja „Dr Simo Milošević”, Beograd,

(2) Helena Radovanović, dipl. ekonomista iz Beograda.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-797/2014

U Beogradu, 29. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA „DR VUKAN ČUPIĆ”

I

Razrešava se dr Ninoslava Dragutinović dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić”.

II

Imenuje se dr Aleksandar Stojanović za člana Upravnog odbora Instituta za za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-784/2014

U Beogradu, 29. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI „DR LAZA LAZAREVIĆ”

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”:

1) Miodrag Bubnjević, predsednik,

2) Madlena Kocić, član,

3) doc. dr Dejan V. Radenković, član.

II

U Nadzorni odbor Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević” imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Ljubica Mrdaković Todorović, doktor medicine iz Niša;

2) za članove:

(1) Maja Ivanović, dipl. pravnik iz Beograda,

(2) Maja Bućko, glavna sestra Poliklinike Kliničkog centra Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-792/2014

U Beogradu, 29. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME „TORLAK”

I

Razrešava se Dejan Radenković dužnosti člana Nadzornog odbora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”.

II

Imenuje se doc. dr Milika Ašanin, docent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, za člana Nadzornog odbora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-779/2014

U Beogradu, 29. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

KLINIKE ZA REHABILITACIJU „DR MIROSLAV ZOTOVIĆ”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”:

1. dr sci. med. Nenad V. Dikić, predsednik,

2. dr Jane Arsov, član,

3. dr Aleksandar Milojković, član,

4. dr sci. med. Momčilo Vukićević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-804/2014

U Beogradu, 29. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

KLINIKE ZA REHABILITACIJU „DR MIROSLAV ZOTOVIĆ”

I

U Upravni odbor Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović” imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Aleksandar Milovanović iz Beograda;

2) za članove:

(1) prof. dr Ćemal Dolićanin iz Novog Pazara,

(2) dr Nikola Atanasijadis, Klinika za grudnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije,

(3) prim. dr Miroslav Dedović, specijalista pedijatar iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-795/2014

U Beogradu, 29. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE „DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”:

1. Novka Milaković, predsednik,

2. prof. dr Aleksandar N. Nešković, član,

3. dr Aleksandar Kojić, član,

4. dr Rajko Srdić, član,

5. prof. dr Petar Bulat, član,

6. mr sci. med. Gordana Pantelić, član,

7. Vesna Ben Sasi, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-805/2014

U Beogradu, 29. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE „DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ”

I

U Upravni odbor Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović” imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Mileta Poskurica, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu;

2) za članove:

(1) mr Aleksandra Savović, magistar zaštite životne sredine iz Beograda,

(2) dr Rajko Srdić, specijalista opšte medicine iz Beograda,

(3) Đorđe Vučinić iz Beograda,

(4) dr Mirjana Milanović Čabarkapa, specijalista medicine rada -toksikolog, Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”,

(5) dr Branislav Marić, specijalista medicine rada, Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”,

(6) Boban Rakić, specijalista medicinske genetike, Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-807/2014

U Beogradu, 29. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Kliničkog centra Kragujevac:

1) Milena Milivojević, predsednik,

2) Branko Mirković, član,

3) dr Mirjana Jevđić, član.

II

U Nadzorni odbor Kliničkog centra Kragujevac imenuju se:

1) za predsednika:

– Vukoje Radovanović iz Kragujevca;

2) za članove:

(1) prof. dr Anđelka Stojković Anđelković, profesor Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu,

(2) Ivica Momčilović, strukovni menadžer iz Kragujevca.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-808/2014

U Beogradu, 29. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za javno zdravlje Kragujevac:

1. Marin Ivošev, predsednik,

2. Igor Ratković, član,

3. dr Dušan Vulović, član,

4. dr Tatjana Jocić, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za javno zdravlje Kragujevac:

1. Marina Radojković, predsednik,

2. ass. mr sci. med. Vladimir Janjić, član,

3. dr Anđelija Deretić, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-788/2014

U Beogradu, 29. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC

I

U Upravni odbor Instituta za javno zdravlje Kragujevac imenuju se:

1) za predsednika:

– prim. dr sci. med. Miroslav Oreščanin, doktor stomatologije iz Kragujevca;

2) za članove:

(1) dr Ivan Ivanov, doktor stomatologije, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, Kragujevac,

(2) Miodrag Nikolić, dipl. pravnik iz Kragujevca,

(3) Slavica Kominac, dipl. pravnik iz Kragujevca.

II

U Nadzorni odbor Instituta za javno zdravlje Kragujevac imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Snežana Arsenijević, profesor Medicinskog fakulteta u Karagujevcu;

2) za članove:

(1) dr Marija Vraneš iz Kragujevca,

(2) Branislav Pavlović, dipl. pravnik iz Batočine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-790/2014

U Beogradu, 29. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

„LEBANE” SA SEDIŠTEM U LEBANU

I

Razrešava se Jezdimir Vukadinović dužnosti direktora Veterinarske stanice „Lebane” sa sedištem u Lebanu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-794/2014

U Beogradu, 29. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

„LEBANE” SA SEDIŠTEM U LEBANU

I

Imenuje se Zoran Ilić za direktora Veterinarske stanice „Lebane” sa sedištem u Lebanu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-796/2014

U Beogradu, 29. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za versku nastavu u osnovnim i srednjim školama („Službeni glasnik RSˮ, broj 123/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA VERSKU NASTAVU U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za versku nastavu u osnovnim i srednjim školama:

1. Dragan Čurović, predsednik,

2. mr Zoran Kostić, zamenik predsednika,

3. Adem ef. Zilkić, član,

4. dr Dragan Novaković, član,

5. mr Želimir Popov, član,

6. Bogoljub Lazarević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-848/2014

U Beogradu, 29. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Agencije za bezbednost saobraćaja („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

I

Razrešava se Lazar Vujić dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za bezbednost saobraćaja.

II

Imenuje se Jasmina Milošević, dipl. inženjer saobraćaja iz Beograda, za člana Upravnog odbora Agencije za bezbednost saobraćaja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-880/2014-1

U Beogradu, 29. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar