136. sednica Vlade Republike Srbije, 20. avgust 2009. godine

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost („Službeni glasnik RS”, broj 12/09), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA KANCELARIJE SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST

I

Postavlja se Goran Matić za direktora Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5227/2009

U Beogradu, 20. avgusta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar