14. sednica Vlade Republike Srbije, 6. septembar 2012. godine

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o Kancelariji za saradnju s crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS”, broj 75/12), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU

S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

I

Postavlja se Mileta Radojević za direktora Kancelarije za saradnju s crkvama i verskim zajednicama.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5660/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 8. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05, 71/08, 109/09 i 85/12), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU ZAMENIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Postavlja se Tamara Stojčević za zamenika Generalnog sekretara Vlade.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5658/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 165. st. 1, 2. i 3. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA VISOKOG SLUŽBENIČKOG SAVETA

I

Imenuje se Đorđe Cvetinčanin za člana Visokog službeničkog saveta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5489/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA

I

Ljiljani Stanojević prestaje rad na položaju pomoćnika ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja – Sektor za kontrolu i nadzor, zbog podnošenja pismene ostavke – od 24. avgusta 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5590/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se dr Branislav Devrnja za pomoćnika direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5566/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Stanki Županjac prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu rada i socijalne politike, zbog podnošenja pismene ostavke – od 6. septembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5565/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA ENERGETIKE, RAZVOJA

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Leposava Sojić za pomoćnika ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine – Sektor za kontrolu i nadzor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5522/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 2. Odluke o osnivanju Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine („Službeni glasnik RS”, broj 50/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nacionalnom savetu za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine:

1. dr Rasim Ljajić, predsednik,

2. Ivica Dačić, član,

3. Milorad Todorović, zamenik člana,

4. Snežana Malović, član,

5. Gordana Pualić, zamenik člana,

6. Igor Jovičić, član,

7. Dragan Radulović, zamenik člana,

8. Ivan Mrkić, član,

9. Božidar Jovanović, zamenik člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5688/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 2. Odluke o osnivanju Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine („Službeni glasnik RS”, broj 50/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

I

U Nacionalni savet za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

2) za članove i zamenike članova:

– Ivica Dačić, predsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova, član;

– Milorad Todorović, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova, zamenik člana,

– Nikola Selaković, ministar pravde i državne uprave, član,

– mr Milisav Čogurić, pomoćnik ministra pravde i državne uprave, zamenik člana,

– Miroslav Jovanović, pomoćnik ministra odbrane, član,

– Biljana Babić, sekretar Ministarstva odbrane, zamenik člana,

– Vera Mavrić, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova, član,

– Vladimir Cvetković, savetnik u Ministarstvu spoljnih poslova, kozastupnik Republike Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, zamenik člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5689/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA

KOMPENZACIONOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se Milan Đakov dužnosti direktora Kompenzacionog fonda Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5696/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije („Službeni glasnik RS”, br. 12/05 i 54/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

„ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešava se Dragomir Marković dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5737/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. stav 3. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS”, br. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 – ispravka i 123/07 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Imenuje se mr Aleksandar Obradović za vršioca dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5734/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRIRODNIH RESURSA, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA

I

Postavlja se Zoran Danilović za pomoćnika ministra prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja – Sektor za rudarstvo i geologiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5735/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA

I

Mr Zoranu Teodoroviću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja – Sektor za rudarstvo i geologiju, zbog podnošenja pismene ostavke – od 6. septembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5733/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Dejan Novaković za državnog sekretara u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5736/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se mr Nataša Kovačević za pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za kontrolu u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5704/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Dragan Ristivojević za pomoćnika direktora Poreske uprave – direktora Regionalnog centra Beograd u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5707/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Olivera Premović za pomoćnika direktora Poreske uprave – direktora Regionalnog centra Niš u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5701/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Radmila Simić za pomoćnika direktora Poreske uprave – direktora Regionalnog centra Kragujevac u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5699/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Jasna Baletić za pomoćnika direktora Poreske uprave – direktora Regionalnog centra Novi Sad u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5703/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 38. stav 4. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/12), a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG INSPEKTORA U PORESKOJ UPRAVI U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Boris Batarilo za vršioca dužnosti pomoćnika direktora – Sektor poreske policije, glavnog inspektora u Poreskoj upravi u Ministarstvu finansija i privrede, do postavljenja državnog službenika na položaju u skladu sa zakonom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5702/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Mr Dejanu Vidojeviću prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za razvoj i računarsku podršku u Ministarstvu finansija iz razloga iz člana 38. stav 1. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/12).

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5719/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 38. stav 4. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/12), a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Saša Dulić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za razvoj i računarsku podršku u Ministarstvu finansija i privrede, do postavljenja državnog službenika na položaju u skladu sa zakonom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5718/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA

MINISTRA FINANSIJA

I

Žarku Saviću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra finansija – Sektor za budžetsku inspekciju, zbog podnošenja pismene ostavke – od 6. septembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5721/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Dubravki Gatić prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za finansijske, investicione i pravne poslove u Ministarstvu finansija, zbog podnošenja pismene ostavke – od 6. septembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5717/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Dubravka Gatić za pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za finansijske, investicione i pravne poslove u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5720/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Goranu Grahovcu prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za ljudske resurse i opšte poslove u Ministarstvu finansija, zbog podnošenja pismene ostavke – od 6. septembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5724/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA

MINISTRA FINANSIJA

I

Mr Nataši Kovačević prestaje rad na položaju pomoćnika ministra finansija – Sektor za fiskalni sistem, zbog podnošenja pismene ostavke – od 6. septembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5698/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Idriji Hadžibegović prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za carinsko poslovanje i međunarodnu carinsku saradnju u Ministarstvu finansija, zbog podnošenja pismene ostavke – od 6. septembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5726/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Slavici Arsić Jovičić prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za kontrolu u Ministarstvu finansija, zbog podnošenja pismene ostavke – od 6. septembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5700/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Draganu Ristivojeviću prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Poreske uprave – direktora Regionalnog centra Beograd u Ministarstvu finansija, zbog podnošenja pismene ostavke – od 6. septembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5706/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Oliveri Premović prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Poreske uprave – direktora Regionalnog centra Niš u Ministarstvu finansija, zbog podnošenja pismene ostavke – od 6. septembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5709/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Radmili Simić prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Poreske uprave – direktora Regionalnog centra Kragujevac u Ministarstvu finansija, zbog podnošenja pismene ostavke – od 6. septembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5710/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Zoranu Vučiću prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija iz razloga iz člana 38. stav 1. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/12).

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5723/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA

MINISTRA ODBRANE

I

Srbislavu Cvejiću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra odbrane – Sektor za budžet i finansije, zbog podnošenja pismene ostavke – od 6. septembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5745/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA

MINISTRA ODBRANE

I

Iliji Pilipoviću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra odbrane – Sektor za materijalne resurse, zbog podnošenja pismene ostavke – od 6. septembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5743/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE

I

Postavlja se Jovan Mijaković za pomoćnika ministra odbrane – Sektor za ljudske resurse.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5748/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE

I

Postavlja se Jasminka Todorov za pomoćnika ministra odbrane – Sektor za materijalne resurse.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5746/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA

I

Dr Danici Baćanović prestaje rad na položaju pomoćnika ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja – Sektor za zaštitu prirodnih resursa, zbog podnošenja pismene ostavke – od 6. septembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5758/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA

I

Aleksandru Vesiću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja – Sektor za planiranje i upravljanje, zbog podnošenja pismene ostavke – od 6. septembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5756/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA

I

Nebojši Pokimici prestaje rad na položaju pomoćnika ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja – Sektor za evropske integracije, međunarodnu saradnju i upravljanje projektima, zbog podnošenja pismene ostavke – od 6. septembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5760/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA ENERGETIKE,

RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se mr Mirko Grubišić za pomoćnika ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine – Sektor za zaštitu prirodnih resursa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5742/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA ENERGETIKE,

RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Hranislav Stojković za pomoćnika ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine – Sektor za planiranje i upravljanje u životnoj sredini.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5741/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešava se Dragan Petković dužnosti pomoćnika ministra za Kosovo i Metohiju – Sektor za poslove Republike Srbije na Kosovu i Metohiji, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5754/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešava se Branislav Ristić dužnosti pomoćnika ministra za Kosovo i Metohiju – Sektor za održivi povratak i opstanak.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5755/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, broj 75/12), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Aleksandar Stojanović za pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za održivi povratak i opstanak.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5757/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, broj 75/12), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Zoran Lazić za pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za ekonomski razvoj i imovinsko pravne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5759/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RSˮ, broj 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA -GLAVNOG INSPEKTORA U PORESKOJ UPRAVI U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Dr Vesni Aleksić prestaje rad na položaju pomoćnika direktora – Sektor poreske policije, glavnog inspektora u Poreskoj upravi u Ministarstvu finansija iz razloga iz člana 38. stav 1. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/12).

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5705/2012

U Beogradu, 6. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar