14. sednica Vlade Republike Srbije, 5. jun 2014. godine

Na osnovu člana 5. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 8/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM POLJSKOM

I

Konstatuje se da je Stevanu Nikčeviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Republikom Poljskom 27. aprila 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4916/2014

U Beogradu, 5. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 8/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE

ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM POLJSKOM

I

Imenuje se Stevan Nikčević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Republikom Poljskom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4918/2014

U Beogradu, 5. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Mađarske („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

ZAJEDNIČKE KOMISIJE SA MAĐARSKOM

I

Konstatuje se da je prof. dr Draganu Glamočiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Zajedničke komisije sa Mađarskom 27. aprila 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4915/2014

U Beogradu, 5. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Mađarske („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

ZAJEDNIČKE KOMISIJE SA MAĐARSKOM

I

Imenuje se prof. dr Snežana Bogosavljević-Bošković, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine, za predsednika srpskog dela Zajedničke komisije sa Mađarskom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4917/2014

U Beogradu, 5. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 9. stav 1. Sporazuma trgovinskoj i ekonomskoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Slovenije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/01) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKOSLOVENAČKE KOMISIJE

I

Konstatuje se da je Stevanu Nikčeviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-slovenačke komisije 27. aprila 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4919/2014

U Beogradu, 5. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 9. stav 1. Sporazuma trgovinskoj i ekonomskoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Slovenije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/01) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKOSLOVENAČKE KOMISIJE

I

Imenuje se Stevan Nikčević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, za predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-slovenačke komisije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4921/2014

U Beogradu, 5. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 111/09 i 99/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

I

Utvrđuje se da je mr Dušanu Vasiljeviću prestala dužnost člana Upravnog odbora Agencije za privredne registre sa 19. februarom 2014. godine, zbog podnošenja ostavke.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5131/2014

U Beogradu, 5. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

MLADOST U ALEKSINCU

I

Nedi Novaković prestaje dužnost direktora Doma učenika srednjih škola „Mladost” u Aleksincu, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5085/2014

U Beogradu, 5. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLAMLADOSTˮ U ALEKSINCU

I

Imenuje se Dejan Milinović za vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola „Mladostˮ u Aleksincu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-5086/2014

U Beogradu, 5. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 11. stav 2. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS”, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA, VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika:

1. mr Miloš Janković, vršilac dužnosti predsednika,

2. brigadni general Siniša Radović, vršilac dužnosti zamenika predsednika,

3. general-major Đokica Petrović, vršilac dužnosti člana,

4. pukovnik dr Uglješa Jovičić, vršilac dužnosti člana,

5. potpukovnik Đuro Jovanić, vršilac dužnosti člana,

6. potpukovnik Aleksandar Turundžić, vršilac dužnosti člana,

7. zastavnik prve klase Milojko Milosavljević, vršilac dužnosti člana,

8. general-major u penziji Svetomir Obrenčević, vršilac dužnosti člana,

9. pukovnik u penziji Časlav Antić, vršilac dužnosti člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5169/2014

U Beogradu, 5. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 11. stav 2. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS”, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA

I

U Upravni odbor Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika imenuju se:

1) za predsednika:

– mr Miloš Janković, pomoćnik ministra odbrane;

2) za zamenika predsednika:

– brigadni general Siniša Radović, Kabinet ministra odbrane;

3) za članove:

(1) general-major Đokica Petrović, Komanda za obuku Vojske Srbije,

(2) pukovnik dr Uglješa Jovičić, Uprava za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane,

(3) potpukovnik Đuro Jovanić, Kabinet ministra odbrane,

(4) potpukovnik Aleksandar Turundžić, Sektor za budžet i finansije Ministarstva odbrane,

(5) zastavnik prve klase Milojko Milosavljević, Kabinet načelnika Generalštaba Vojske Srbije,

(6) general-major u penziji Svetomir Obrenčević,

(7) pukovnik u penziji Časlav Antić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5170/2014

U Beogradu, 5. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 13. stav 2. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS”, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA, VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika:

1. general-pukovnik u penziji Božidar Babić, vršilac dužnosti predsednika,

2. pukovnik Janko Pejović, vršilac dužnosti zamenika predsednika,

3. potpukovik Velibor Đokić, vršilac dužnosti člana,

4. major Ljubomir Radević, vršilac dužnosti člana,

5. major Milorad Jokić, vršilac dužnosti člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5166/2014

U Beogradu, 5. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 13. stav 2. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS”, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA

I

U Nadzorni odbor Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika imenuju se:

1) za predsednika:

– general-pukovnik u penziji Božidar Babić;

2) za zamenika predsednika:

– pukovnik Janko Pejović, Vojnomedicinska akademija Uprave za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane;

3) za članove:

(1) potpukovik Velibor Đokić, Uprava za obuku i doktrinu Generalštaba Vojske Srbije,

(2) major Ljubomir Radević, Računovodstveni centar Ministarstva odbrane,

(3) major Milorad Jokić, Direkcija za imovinsko pravne poslove Sekretarijata Ministarstva odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5168/2014

U Beogradu, 5. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 116/08 i 91/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RAZREŠENJU DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA

I

Daje se saglasnost na Odluku o razrešenju dužnosti direktora Agencije za osiguranje depozita dr Zorana Obradovića, O.br.PS-68/14, koju je doneo Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita na sednici održanoj 4. juna 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5198/2014

U Beogradu, 5. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 116/08 i 91/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA

I

Daje se saglasnost na Odluku o imenovanju Lidije Perović za vršioca dužnosti direktora Agencije za osiguranje depozita do imenovanja direktora, a najduže šest meseci, O.br.PS-69/14, koju je doneo Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita, na sednici održanoj 4. juna 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5199/2014

U Beogradu, 5. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 94. stav 2. Zakona o reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 62/13), tačke 3. Odluke o osnivanju Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije („Službeni glasnik RS”, broj 93/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA JAVNI NADZOR

NAD OBAVLJANJEM REVIZIJE

I

Imenuje se Suzana Šulejić, sekretar Ministarstva finansija, za člana Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5200/2014

U Beogradu, 5. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar