148. sednica Vlade Republike Srbije, 22. septembar 2009. godine

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNjIH ŠKOLA U KRALjEVU

I

Razrešava se Dragan Novičić dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Kraljevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5497/2009

U Beogradu, 22. septembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNjIH ŠKOLA U KRALjEVU

I

Imenuje se Dragutin Karanović za direktora Doma učenika srednjih škola u Kraljevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5498/2009

U Beogradu, 22. septembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08), a u vezi sa članom 78. st. 2. i 3. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 24/96 i 76/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VIŠE ŠKOLE ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U ALEKSINCU

I

Razrešava se mr Milorad Projović dužnosti direktora Više škole za obrazovanje vaspitača u Aleksincu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5500/2009

U Beogradu, 22. septembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08), a u vezi sa članom 78. st. 2. i 3. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 24/96 i 76/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VISOKE ŠKOLE ZA VASPITAČE STRUKOVNIH STUDIJA U ALEKSINCU

I

Imenuje se mr Momčilo Simonović za vršioca dužnosti direktora Visoke škole za vaspitače strukovnih studija u Aleksincu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5501/2009

U Beogradu, 22. septembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 13. stav 1. Odluke o osnivanju Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 73/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA

I

Razrešava se prof. dr Ljubomir Protić dužnosti direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5620/2009

U Beogradu, 22. septembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 13. stav 1. Odluke o osnivanju Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 73/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA

I

Imenuje se prof. dr Šćepan Ušćumlić za direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5621/2009

U Beogradu, 22. septembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar