15. sednica Vlade Republike Srbije 14. septembar 2017. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA

MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA

I

Zorici Nikodijević prestaje rad na položaju sekretara Ministarstva omladine i sporta, zbog podnošenja pismene ostavke – 31. avgusta 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8465/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA

MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA

I

Postavlja se Slavka Lakićević za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva omladine i sporta, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8467/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se Maja Mandrapa Gašić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektor za bilateralnu ekonomsku saradnju od 21. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8656/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA ODBRANE

I

Postavlja se Milan Mojsilović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane – Sektor za politiku odbrane od 11. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8504/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA ODBRANE

I

Razrešava se Radmila Jagodić dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane – Sektor za budžet i finansije sa 3. septembrom 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8649/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA ODBRANE

I

Postavlja se Radmila Jagodić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane – Sektor za finansije i kontroling od 4. septembra 2017. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8506/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se prof. dr Viktor Nedović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije od 21. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8776/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se prof. dr Vesna Mandić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za razvoj i visoko obrazovanje od 16. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8772/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se Vesna Nedeljković za vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje od 16. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8778/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se Bogoljub Lazarević za vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ‒ Sektor za inspekcijske poslove od 16. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8773/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se dr Nikola Tanić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za nauku od 21. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8775/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se doc. dr Gabrijela Grujić Garić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za strateško planiranje, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8781/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Razrešava se Aleksandar Marković dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za pravne poslove sa 9. septembrom 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8774/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

I

Postavlja se Zoran Lazarov za vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova ‒ načelnika Sektora za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje od 8. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8784/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA

I

Postavlja se Aca Jovanović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova – Sektor za konzularne poslove od 24. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8869/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Verica Ignjatović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije od 21. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8848/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Svetlana Ljubičić za vršioca dužnosti direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija od 21. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8834/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Branko Drčelić za vršioca dužnosti direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija od 21. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8841/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Milan Ristić za vršioca dužnosti direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija od 21. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8839/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Dragomir Obradović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za ljudske resurse i opšte poslove u Ministarstvu finansija od 21. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8846/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Vidoje Jevremović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za materijalne resurse u Ministarstvu finansija od 21. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8836/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Saša Dulić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za informacione i komunikacione tehnologije u Ministarstvu finansija od 21. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8835/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Rade Šević za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za transformaciju u Ministarstvu finansija od 17. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8838/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Jelica Ćirović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija od 21. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8832/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA

I

Postavlja se Aleksandra Fulgosi za vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja – Sektor za kulturno nasleđe od 21. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8830/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA

I

Postavlja se Olivera Živanović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove od 21. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8817/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA

KULTURE I INFORMISANJA

I

Postavlja se Asja Drača Muntean za vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja – Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture od 20. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8827/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA

I

Postavlja se Ivana Dedić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja – Sektor za savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije od 25. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8823/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA

I

Postavlja se Dejan Masliković za vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja – Sektor za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti od 25. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8828/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA

I

Postavlja se Igor Jovičić za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva kulture i informisanja od 21. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8826/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Žarko Radat za vršioca dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od 17. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8737/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se mr Dušan Purtić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za informacione tehnologije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od 17. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8735/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Ivana Zlatanović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za komunikaciju sa Evropskom komisijom i projektno planiranje u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od 21. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8736/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Boško Umetić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za odobravanje plaćanja podsticaja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od 11. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8681/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE

I

Postavlja se Predrag Đurić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale – Sektor za kontrolu i nadzor u Ministarstvu privrede od 16. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8783/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE

I

Postavlja se Siniša Trkulja za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za železnice – Sektor za regulisanje bezbednosti i interoperabilnosti železničkog saobraćaja od 9. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8402/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Danka Garić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za informatiku i komunikacije od 16. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8392/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Slaviša Tomović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za stručni i inspekcijski nadzor od 16. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8391/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Sonja Rakić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za katastar nepokretnosti od 16. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8388/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Jelena Matić Varenica za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za topografiju i kartografiju od 16. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8390/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 6. stav 4. Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 66/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU

I

Postavlja se Branimir Podovac za vršioca dužnosti pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju – glavnog istražitelja u vazdušnom saobraćaju od 4. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8523/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Petar Petković za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za pravnu zaštitu, podršku lokalnoj samoupravi i imovinsko-pravne poslove na Kosovu i Metohiji od 8. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8470/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Zoran Bojović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za ekonomski razvoj, održivi povratak i IPA projekte od 16. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8472/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Ljubomir Marić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za međunarodnu saradnju i saradnju sa međunarodnim misijama na Kosovu i Metohiji od 15. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8471/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 7. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 48/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Srđanu Majstoroviću prestaje rad na položaju zamenika direktora Kancelarije za evropske integracije, zbog ukidanja položaja – 4. septembra 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8867/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 8. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 48/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Ivani Đurić prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije – Sektor za komunikacije i obuku, zbog ukidanja položaja – 4. septembra 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8866/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 8. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 48/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Mili Ćipović Gligorić prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije – Sektor za koordinaciju prevođenja, zbog ukidanja položaja – 4. septembra 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8864/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 8. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 48/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Miroslavi Đurović prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije – Sektor za pravne i finansijske poslove, zbog ukidanja položaja – 4. septembra 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8862/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 8. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 48/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Sandi Šimić Stambolić prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije – Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje, zbog proteka vremena na koje je postavljena na položaj – 4. septembra 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8860/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU

I

Postavlja se Saša Jurić za vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu Državnog pravobranilaštva u Beogradu od 21. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8701/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU

I

Postavlja se Aleksandra Lazarević za vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu Državnog pravobranilaštva u Beogradu od 21. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8703/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU

I

Postavlja se Zoran Jakovljević za vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu Državnog pravobranilaštva u Beogradu od 21. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8704/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U VALJEVU

I

Postavlja se Jovanka Jovanović za vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju Državnog pravobranilaštva sa sedištem u Valjevu od 20. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8705/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U UŽICU

I

Postavlja se Savka Mangović za vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju Državnog pravobranilaštva sa sedištem u Užicu od 20. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8707/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 111/09 i 99/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

I

Razrešava se Zoran Dragićević dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za privredne registre.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8552/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 111/09 i 99/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

I

Imenuje se Zoran Dragićević, dipl. inženjer poljoprivrede iz Beograda, za člana Upravnog odbora Agencije za privredne registre.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8553/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 30/10 – dr. zakon, 88/10 i 38/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

I

Razrešava se Ivan Kovačević dužnosti člana Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje.

II

Imenuje se Srđan Drobnjaković, član Unije poslodavaca Srbije, za člana Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8683/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon i 101/16 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 3. stav 4. Odluke o obrazovanju Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 47/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE VITINA

I

Razrešava se Slobodan Stojilković dužnosti člana Privremenog organa opštine Vitina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8594/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNJIH ŠKOLA U KRAGUJEVCU

I

Razrešava se Ljubica Bašić dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Kragujevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8501/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNJIH ŠKOLA U KRAGUJEVCU

I

Imenuje se Ljubica Bašić za direktora Doma učenika srednjih škola u Kragujevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8502/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH

ŠKOLA U KRALJEVU

I

Dragutinu Karanoviću prestaje dužnost direktora Doma učenika srednjih škola u Kraljevu, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8631/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNJIH ŠKOLA U KRALJEVU

I

Imenuje se Dragutin Karanović za direktora Doma učenika srednjih škola u Kraljevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8630/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLAJELICA MILOVANOVIĆU BEOGRADU

I

Imenuje se prof. dr Boris Kordić, redovni profesor Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, za predsednika Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Jelica Milovanović” u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8632/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 10. stav 1. Trgovinskog sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Islamske Republike Irana („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA TRGOVINU SA ISLAMSKOM REPUBLIKOM IRAN

I

Konstatuje se da je dr Rasimu Ljajiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite komisije za trgovinu sa Islamskom Republikom Iran 29. juna 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8718/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 10. stav 1. Trgovinskog sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Islamske Republike Irana („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA TRGOVINU SA ISLAMSKOM REPUBLIKOM IRAN

I

Imenuje se dr Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije za trgovinu sa Islamskom Republikom Iran.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8720/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 7. stav 1. Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 1/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU I TEHNIČKU SARADNJU SA DRŽAVOM KUVAJT

I

Konstatuje se da je prof. dr Zorani Mihajlović prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku i tehničku saradnju sa Državom Kuvajt 29. juna 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8722/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 7. stav 1. Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 1/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU I TEHNIČKU SARADNJU SA DRŽAVOM KUVAJT

I

Imenuje se prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku i tehničku saradnju sa Državom Kuvajt.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8723/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 11. Dugoročnog trgovinskog sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne i Demokratske Republike Alžira („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 9/77) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITE KOMISIJE SA REPUBLIKOM ALŽIR

I

Konstatuje se da je Zoranu Đorđeviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Republikom Alžir 29. juna 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8724/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 11. Dugoročnog trgovinskog sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne i Demokratske Republike Alžira („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 9/77) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITE KOMISIJE SA REPUBLIKOM ALŽIR

I

Imenuje se Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Republikom Alžir.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8725/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 1. stav 4. Sporazuma između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Rumunske Narodne Republike o hidrotehničkim pitanjima na hidrotehničkim sistemima i vodotocima graničnim ili presečenim državnom granicom („Službeni list FNRJ – Međunarodni ugovori”, broj 8/56) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SEKRETARA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKORUMUNSKE HIDROTEHNIČKE KOMISIJE

I

Konstatuje se da je Mladenu Vučiniću prestala dužnost sekretara srpskog dela Jugoslovensko-rumunske hidrotehničke komisije 28. jula 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8425/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 1. stav 4. Sporazuma između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Rumunske Narodne Republike o hidrotehničkim pitanjima na hidrotehničkim sistemima i vodotocima graničnim ili presečenim državnom granicom („Službeni list FNRJ – Međunarodni ugovori”, broj 8/56) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU SEKRETARA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKORUMUNSKE HIDROTEHNIČKE KOMISIJE

I

Imenuje se Milić Bunčić, glavni inženjer za međunarodnu saradnju u Javnom vodoprivrednom preduzeću „Vode Vojvodine”, Novi Sad, za sekretara srpskog dela Jugoslovensko-rumunske hidrotehničke komisije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8427/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Mađarske o vodoprivrednim pitanjima („Službeni list FNRJ – Međunarodni ugovori”, broj 15/56) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SEKRETARA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKOMAĐARSKE KOMISIJE ZA VODOPRIVREDU

I

Konstatuje se da je Mladenu Vučiniću prestala dužnost sekretara srpskog dela Jugoslovensko-mađarske komisije za vodoprivredu 28. jula 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8473/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Mađarske o vodoprivrednim pitanjima („Službeni list FNRJ – Međunarodni ugovori”, broj 15/56) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU SEKRETARA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKOMAĐARSKE KOMISIJE ZA VODOPRIVREDU

I

Imenuje se Milić Bunčić, glavni inženjer za međunarodnu saradnju u Javnom vodoprivrednom preduzeću „Vode Vojvodine”, Novi Sad, za sekretara srpskog dela Jugoslovensko-mađarske komisije za vodoprivredu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8479/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 12. stav 2. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju Srpsko-ruskog humanitarnog centra („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 6/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

SRPSKORUSKOG HUMANITARNOG CENTRA

I

Razrešava se Aleksandar Živković dužnosti člana Upravnog odbora Srpsko-ruskog humanitarnog centra.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8816/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE I SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE ZA PERIOD OD

2015. DO 2025. GODINE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Radne grupe za praćenje i sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine:

1. Stevan Veljović,

2. Snežana Kusovac,

3. Mirjana Bojanić.

II

U Radnu grupu za praćenje i sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine imenuju se za članove:

(1) Milan Macura, Kabinet potredsednika Vlade i ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

(2) Ranđel Milošević, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

(3) Verica Ćurčić Pantelić, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(4) Natalija Radoja, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,

(5) Vesna Fabian, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8726/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica („Službeni glasnik RS”, broj 108/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA

TRAJNE INTEGRACIJE IZBEGLICA

I

Razrešavaju se dužnosti člana Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica:

1. Aleksandar Jablanović,

2. Luka Pivljanin.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8758/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica („Službeni glasnik RS”, broj 108/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA TRAJNE INTEGRACIJE IZBEGLICA

I

U Komisiju za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica imenuju se za članove:

1) Nenad Nerić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

2) Luka Pivljanin, samostalni savetnik u Sektoru za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o fondovima EU i razvojnoj pomoći u Ministarstvu za evropske integracije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8757/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu tačke 4. stav 1. Odluke o obrazovanju Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije („Službeni glasnik RS”, broj 115/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije:

1) članovi Radne grupe u užem sastavu:

(1) Pavle Đurić,

(2) Milanka Davidović,

(3) Jelena Šćepanović,

(4) Jasmina Miljković,

(5) Sandra Milićević Sperlić.

2) članovi Radne grupe u širem sastavu:

(1) Aleksandar Radosavljević,

(2) Bojana Gladović,

(3) Branislav Raketić,

(4) Danijela Živanović,

(5) Darko Đuričić,

(6) Darko Jakšić,

(7) Dejan Maksić,

(8) Dragan Mirković,

(9) Dragana Dinkić,

(10) Dušan Dobričić,

(11) Gordana Lončar,

(12) Ivana Lazić,

(13) Jasmina Miljković,

(14) Jelena Janković,

(15) Jelena Kuzmanović,

(16) Jelena Milić,

(17) Jelena Šćepanović,

(18) Jelisaveta Milošević,

(19) Katarina Zarubica,

(20) Kolinda Hrehorović,

(21) Lidija Aćimović,

(22) Ljiljana Duduković,

(23) Ljiljana Sovilj,

2

(24) Marko Bjekić,

(25) Milan Ćuprić,

(26) Milan Ivanković,

(27) Milanka Davidović,

(28) Milena Savić Ivanov,

(29) Milica Jevtić,

(30) Mirjana Bojčevski,

(31) Mirko Novaković,

(32) Sanja Prodanović,

(33) Saša Kulić,

(34) Saša Ostojić,

(35) Slađana Lukić,

(36) Snežana Kumbarić,

(37) Snežana Savčić Petrić,

(38) Tamara Bošković,

(39) Tamara Đuričanin,

(40) Tatjana Labus,

(41) Tatjana Miranović Drobnjak,

(42) Tijana Marinković,

(43) Tomislav Topalović,

(44) Vanja Kojić,

(45) Vesna Radojičić,

(46) Sanja Stamenković,

(47) Bojan Srdić,

(48) Suzana Milutinović,

(49) Slaviša Popović,

(50) Zoran Stojanović,

(51) Sonja Roglić,

(52) Suzana Andrejević Stefanović,

(53) Biljana Milenković,

(54) Bojana Đorđević,

(55) Ivan Đuričković,

(56) Ljubica Bolović,

(57) Bojana Đurović,

(58) Dušica Radojičić,

(59) Jasmina Bogdanović,

(60) Biljana Miškov,

(61) Danijela Božanić,

(62) Dragana Radulović,

(63) Ana Repac,

(64) Aleksandra Drobac,

(65) Rade Ostojić,

(66) Sabina Ivanović,

(67) Kristina Perić,

(68) Radmila Šerović,

(69) Predrag Simić,

(70) Penka Nikolovski,

(71) Luka Starčević,

(72) Dragan Doležal,

(73) Dragana Ljumović,

(74) Mirjana Janković,

(75) Olivera Stepanović,

3

(76) Marina Milojević,

(77) Dušan Ognjanović,

(78) Pavle Jovanović,

(79) Marija Mladenović,

(80) Marija Dragović,

(81) Bojana Keščec,

(82) Aleksandra Vučinić,

(83) Tina Janjatović,

(84) Snežana Prokić,

(85) Miroslav Tošović,

(86) Nenad Petrović,

(87) Nikola Dragašević,

(88) Vladimir Spasojević,

(89) Nikola Rodić,

(90) Danijela Bokan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8791/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu tačke 4. stav 1. Odluke o obrazovanju Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije („Službeni glasnik RS”, broj 115/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA

PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE

I

U Radnu grupu za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije imenuju se:

1) za članove Radne grupe u užem sastavu:

(1) Milanka Davidović, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(2) Jelena Šćepanović, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(3) Jasmina Miljković, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(4) Sandra Milićević Sperlić, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(5) Vladan Aleksić, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(6) Darinka Borčević, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(7) Nevena Mićić, Narodna banka Srbije;

2) za članove Radne grupe u širem sastavu:

(1) Aleksandar Radosavljević, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(2) Aleksandra Mičeta, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(3) Bojana Gladović, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(4) Branislav Raketić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(5) Danijela Živanović, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(6) Darko Đuričić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(7) Darko Jakšić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(8) Dejan Maksić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(9) Dragan Mirković, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(10) Dragana Dinkić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(11) Dušan Dobričić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(12) Gordana Lončar, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(13) Ivana Lazić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(14) Jasmina Miljković, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(15) Jelena Janković, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(16) Jelena Kuzmanović, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(17) Jelena Milić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(18) Jelena Šćepanović, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(19) Jelisaveta Milošević, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(20) Katarina Zarubica, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(21) Kolinda Hrehorović, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(22) Lidija Aćimović, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(23) Ljiljana Duduković, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(24) Ljiljana Sovilj, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(25) Ljuba Ivanović, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(26) Marko Bjekić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(27) Milan Ćuprić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(28) Milan Ivanković, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(29) Milanka Davidović, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(30) Milena Savić Ivanov, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

2

(31) Milica Jevtić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(32) Mirjana Bojčevski, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(33) Mirko Novaković, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(34) Sanja Prodanović, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(35) Saša Kulić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(36) Saša Ostojić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(37) Slađana Lukić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(38) Snežana Kumbarić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(39) Snežana Savčić Petrić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(40) Slobodan Živanović, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(41) Tamara Bošković, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(42) Tamara Đuričanin, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(43) Tatjana Labus, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(44) Tatjana Miranović Drobnjak, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(45) Tijana Marinković, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(46) Tomislav Topalović, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(47) Vanja Kojić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(48) Vesna Radojičić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(49) Zorica Kukić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(50) Sanja Stamenković, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(51) Bojan Srdić, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(52) Suzana Milutinović, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(53) Slaviša Popović, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(54) Zoran Stojanović, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(55) Sonja Roglić, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(56) Suzana Andrejević Stefanović, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(57) Biljana Milenković, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(58) Bojana Đorđević, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(59) Ivan Đuričković, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(60) Ljubica Bolović, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(61) Bojana Đurović, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(62) Dušica Radojičić, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(63) Jasmina Bogdanović, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(64) Biljana Miškov, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(65) Vesna Mitrović, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(66) Danijela Božanić, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(67) Dragana Radulović, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(68) Ana Repac, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(69) Ariana Savić, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(70) Aleksandar Popović, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(71) Aleksandra Drobac, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(72) Rade Ostojić, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(73) Sabina Ivanović, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(74) Kristina Perić, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(75) Nađa Marković Golubović, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(76) Radmila Šerović, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(77) Predrag Simić, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(78) Penka Nikolovski, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(79) Luka Starčević, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(80) Dragan Doležal, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(81) Dragana Ljumović, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(82) Mirjana Janković, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(83) Olivera Stepanović, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(84) Marina Milojević, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(85) Mirjana Sklabinski, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(86) Dušan Ognjanović, Ministarstvo zaštite životne sredine,

3

(87) Pavle Jovanović, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(88) Marija Mladenović, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(89) Marija Dragović, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(90) Bojana Keščec, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(91) Aleksandra Vučinić, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(92) Tina Janjatović, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(93) Aleksandra Došlić, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(94) Snežana Prokić, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(95) Miroslav Tošović, Ministarstvo zaštite životne sredine,

(96) Jelena Lončar, Narodna banka Srbije,

(97) Jovana Brašanac, Narodna banka Srbije,

(98) Ljiljana Smiljković, Narodna banka Srbije,

(99) Jovana Pikula, Narodna banka Srbije,

(100) Jasna Ranković, Narodna banka Srbije,

(101) Žikica Lazić, Narodna banka Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8792/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GLAVNOG ISTRAŽITELJA

CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU

I

Postavlja se prof. dr Nebojša Petrović za vršioca dužnosti Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju od 11. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8893/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA PRIVREDE

I

Postavlja se Dušan Vučković za vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede – Sektor za privredna društva i privredne registre od 24. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8889/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE

I

Postavlja se Slavica Simić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale – Sektor za razvoj metrologije u Ministarstvu privrede, od 24. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8890/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA

VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE

I

Razrešava se Mirjana Vidarić dužnosti vršioca dužnosti direktora Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije sa 23. septembrom 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8910/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni lasniku RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. Stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA

VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE

I

Imenuje se Mirjana Vidarić za vršioca dužnosti direktora Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije od 24. septembra 2017. godine, najduže na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8891/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

GINEKOLOŠKOAKUŠERSKE KLINIKENARODNI FRONT

I

Razrešava se prof. dr Snežana Rakić dužnosti vršioca dužnosti direktora Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8894/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA GINEKOLOŠKOAKUŠERSKE KLINIKENARODNI FRONT

I

Razrešava se prof. dr Željko Miković dužnosti vršioca dužnosti zamenika direktora Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8905/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA GINEKOLOŠKOAKUŠERSKE KLINIKENARODNI FRONT

I

Imenuje se prof. dr Željko Miković za vršioca dužnosti direktora Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8896/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

KLINIČKOBOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA

I

Razrešava se dr Zvonko Đurđević dužnosti vršioca dužnosti direktora Kliničko-bolničkog centra Priština.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8906/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

KLINIČKOBOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA

I

Imenuje se dr Bratislav Lazić za vršioca dužnosti direktora Kliničko-bolničkog centra Priština.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8908/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA ZDRAVLJA ZVEČAN

I

Razrešava se dr Bogdana Božović dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Zvečan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8899/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA ZDRAVLJA ZVEČAN

I

Imenuje se dr Ivan Vasić za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Zvečan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8900/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA ZDRAVLJA GRAČANICA

I

Razrešava se dr Dejan Milanović dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Gračanica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8902/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA ZDRAVLJA GRAČANICA

I

Imenuje se dr Mirjana Dimitrijević za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Gračanica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8903/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

I

Razrešava se Miloš Oparnica dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – načelnika Sektora unutrašnje kontrole.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8913/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

UNUTRAŠNJIH POSLOVA

I

Postavlja se Dragan Kujundžić na položaj pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – načelnika Sektora unutrašnje kontrole, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8915/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon i 101/16), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i tačke 4. stav 4. Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Preševo i obrazovanju Privremenog organa opštine Preševo („Službeni glasnik RS”, broj /17),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA

OPŠTINE PREŠEVO

I

U Privremeni organ opštine Preševo imenuju se:

1) za predsednika:

– Šćiprim Arifi;

2) za članove:

(1) Armend Aliu,

(2) Ragmi Mustafa,

(3) Ardita Sinani,

(4) Branko Trajković.

II

O obavljanju stručnih i tehničkih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Privremenog organa stara se sekretar kojeg imenuje Privremeni organ.

III

Ovo rešenje stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Preševo i obrazovanju Privremenog organa opštine Preševo.

IV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8887/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 46. stav 1, a u vezi sa članom 53. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU IZVRŠNIH DIREKTORA U ODBORU DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROMINFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti izvršnog direktora u Odboru direktora Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije”, Beograd:

1. Dušan Garibović,

2. Mira Vukmirović,

3. Milan Šegan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8943/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 52, a u vezi sa članom 53. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ ROBE

SRBIJA KARGO”, BEOGRAD

I

Razrešava se dr Miroljub Jevtić dužnosti vršioca dužnosti generalnog direktora Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8942/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 52, a u vezi sa članom 53. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROMINFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE”, BEOGRAD

I

Imenuje se dr Miroljub Jevtić za vršioca dužnosti generalnog direktora Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8939/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 52, a u vezi sa članom 53. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ ROBE

SRBIJA KARGO”, BEOGRAD

I

Imenuje se Dušan Garibović za vršioca dužnosti generalnog direktora Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8940/2017

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Ostavite komentar