167. sednica Vlade Republike Srbije, 29. oktobar 2009. godine

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr.zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU NIŠ

I

Razrešava se doc. dr Dragan Krasić dužnosti direktora Klinike za stomatologiju Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6872/2009

U Beogradu, 29. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr.zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU NIŠ

I

Imenuje se doc. dr Dragan Krasić za direktora Klinike za stomatologiju Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6873/2009

U Beogradu, 29. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 93. tačka 5) Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 54/96 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „SRBIJAVODE”

I

Razrešava se Ana Perišić dužnosti člana Upravnog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”.

II

Imenuje se Dubravka Drakulić, dipl. pravnik, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, za člana Upravnog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6834/2009

U Beogradu, 29. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Razrešava se Nebojša Ilić dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za reprezentativne objekte i usluge, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za reprezentativne objekte i usluge.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6907/2009

U Beogradu, 29. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Nebojša Ilić na položaj pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za reprezentativne objekte i usluge, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6837/2009

U Beogradu, 29. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

DEVIZNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Dejan Stojanović dužnosti direktora Deviznog inspektorata u Ministarstvu finansija, zbog postavljenja na položaj direktora Deviznog inspektorata u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6912/2009

U Beogradu, 29. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ DIREKTORA

DEVIZNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Dejan Stojanović na položaj direktora Deviznog inspektorata u Ministarstvu finansija, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6913/2009

U Beogradu, 29. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 12. stav 3. i člana 108. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Nacionalne službe za zapošljavanje:

1. Branislav Čanak, predsednik;

2. Srđan Marjanović, član;

3. Milanče Aćimović, član;

4. Aleksandar Radosavljević, član;

5. mr Miloš Đajić, član;

6. Vladimir Simin, član;

7. Vladimir Obradović, član;

8. mr Zlata Đerić, član;

9. Stevan Radunović, član;

10. Milomir Maksić, član;

11. Vladimir Pandurov, član;

12. Vlada Andrić, član;

13. dr Rato Ninković, član;

14. Dragan Cvetković, član;

15. Siniša Nadbantić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6942/2009

U Beogradu, 29. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

I

U Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Mihail Arandarenko, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu;

2. za članove:

1) Aleksandar Radosavljević, dipl. pravnik iz Kragujevca;

2) Miloš Nenezić, potpredsednik Unije poslodavaca Srbije;

3) Ivan Kovačević, potpredsednik Unije poslodavaca Srbije;

4) Vlada Andrić, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije;

5) Branislav Čanak, predsednik Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost”;

6) Vladimir Ilić, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje;

7) dr Desimir Mišić, doktor ekonomskih nauka iz Jagodine;

8) mr Miloš Đajić, viši stručni saradnik na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6943/2009

U Beogradu, 29. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Turističke organizacije Srbije:

1. Ankica Kondić, predsednik;

2. Jasmina Krsmanović, član;

3. Milan Spasojević, član;

4. Mihailo Trnavčević, član;

5. Aleksandar Joksić, član;

6. Arsen Kurjački, član;

7. Zlatko Šulović, član;

8. Boris Karaičić, član;

9. Miloš Stanković, član;

10. Miroslava Gušić, član;

11. dr Bojan Zečević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6914/2009

U Beogradu, 29. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE

I

U Upravni odbor Turističke organizacije Srbije imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Bojan Zečević, dipl. ekonomista, docent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu;

2. za članove:

1) Miomir Milić, dipl. filozof;

2) Ankica Kondić, dipl. geograf, Narodna kancelarija predsednika Republike;

3) Slobodan Unković, dipl. menadžer za hotelijerstvo, direktor Hotela „Trim”, Beograd;

4) Biljana Šujica Marinković, dipl. pravnik, pomoćnik direktora za finansijsko-pravne i administrativne poslove u Turističkoj organizaciji Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6915/2009

U Beogradu, 29. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE

I

U Nadzorni odbor Turističke organizacije Srbije imenuju se:

1. za predsednika:

– Miroslava Gušić, dipl. inž. tehnologije, profesor Tehničke škole „Mileta Nikolić”, Aranđelovac;

2. za članove:

1) Milanče Aćimović, predsednik Skupštine opštine Petrovac na Mlavi;

2) Srđan Marjanović, dipl. ekonomista, Filijala Poreske uprave u Boru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6916/2009

U Beogradu, 29. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr.zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA INSTITUTA

ZA JAVNO ZDRAVLjE SRBIJE „DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT”

I

Razrešava se prim. dr sc. med. Tanja Knežević dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6945/2009

U Beogradu, 29. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr.zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA INSTITUTA

ZA JAVNO ZDRAVLjE SRBIJE „DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT”

I

Imenuje se prim. dr sc. med. Tanja Knežević za direktora Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6946/2009

U Beogradu, 29. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA

SAVETA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta za osobe sa invaliditetom:

1. Vladimir Ilić;

2. Goran Pavlović;

3. Edib Dedeić.

II

U Savet za osobe sa invaliditetom imenuju se za članove:

1. Marko Karadžić, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava;

2. Zoran Milošević, pomoćnik ministra rada i socijalne politike;

3. Miljana Radivojević, sekretar Ministarstva za Nacionalni investicioni plan;

4. mr Biljana Jovanović Ilić, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja;

5. Nevenka Novaković, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj;

6. Dragica Ivanović, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;

7. Ljupka Mihajlovska, Udruženje studenata sa hendikepom.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7014/2009

U Beogradu, 29. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

GENERALNOG INSPEKTORATA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Dragana Gođevac Obradović dužnosti pomoćnika direktora Generalnog inspektorata poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor fitosanitarne inspekcije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6969/2009

U Beogradu, 29. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

GENERALNOG INSPEKTORATA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Aleksandar Davidov dužnosti pomoćnika direktora Generalnog inspektorata poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor poljoprivredne inspekcije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6967/2009

U Beogradu, 29. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

GENERALNOG INSPEKTORATA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Dragana Gođevac Obradović za pomoćnika direktora Generalnog inspektorata poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za oblast vodoprivredne i šumarske i lovne inspekcije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6970/2009

U Beogradu, 29. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

GENERALNOG INSPEKTORATA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Aleksandar Davidov za pomoćnika direktora Generalnog inspektorata poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za oblast fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6968/2009

U Beogradu, 29. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka), a u vezi sa tačkom 11. Odluke o osnivanju Agencije za hemikalije („Službeni glasnik RS”, broj 78/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PRIVREMENOG DIREKTORA AGENCIJE ZA HEMIKALIJE

I

Imenuje se Sonja Roglić za privremenog direktora Agencije za hemikalije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6986/2009

U Beogradu, 29. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 2. Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Fonda za zaštitu životne sredine:

1. Kosta Stakić, predsednik;

2. prof. dr Šimon Đarmati, član;

3. Dragan Marinković, član;

4. Ljubomir Kolarov, član;

5. Gorica Marjanović, član;

6. Aleksandar Đerić, član;

7. Nataša Veljković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6998/2009

U Beogradu, 29. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 2. Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

I

U Upravni odbor Fonda za zaštitu životne sredine imenuju se:

1. za predsednika:

– Oliver Dulić, ministar životne sredine i prostornog planiranja;

2. za članove:

1) Nemanja Komazec, državni sekretar u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja;

2) Verica Noveski, sekretar Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja;

3) Goran Trivan, sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda;

4) prof. dr Šimon Đarmati, profesor Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6999/2009

U Beogradu, 29. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA VERA

I

Razrešava se dr Dragan Novaković dužnosti pomoćnika ministra vera – Sektor za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, versko školstvo i versku nastavu i pravne poslove, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra vera – Sektor za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, versko školstvo i versku nastavu i pravne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7001/2009

U Beogradu, 29. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA VERA

I

Postavlja se dr Dragan Novaković na položaj pomoćnika ministra vera – Sektor za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, versko školstvo i versku nastavu i pravne poslove, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7002/2009

U Beogradu, 29. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar