17. sednica Vlade Republike Srbije, 14. septembar 2012. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Jugoslavu Stojiljkoviću prestaje rad na položaju direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde, zbog podnošenja pismene ostavke – od 10. septembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5923/2012

U Beogradu, 14. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 1. Odluke o osnivanju Akreditacionog tela Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 96/06 i 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE

I

Razrešava se dr Dejan Krnjaić dužnosti direktora Akreditacionog tela Srbije, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5914/2012

U Beogradu, 14. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 1. Odluke o osnivanju Akreditacionog tela Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 96/06 i 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE

I

Imenuje se Jasna Stojanović za vršioca dužnosti direktora Akreditacionog tela Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5918/2012

U Beogradu, 14. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se dr Dejan Krnjaić za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5809/2012

U Beogradu, 14. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 3. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU DIREKTORA NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Tatjana Cvjetićanin dužnosti direktora Narodnog muzeja u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5928/2012

U Beogradu, 14. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU

I

Imenuje se mr Bojana Borić Brešković za vršioca dužnosti direktora Narodnog muzeja u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5930/2012

U Beogradu, 14. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 13. Odluke o osnivanju Republičke ustanove Filmske novosti („Službeni glasnik RS”, broj 110/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI

I

Razrešava se Dragan Kolarević dužnosti člana Upravnog odbora Republičke ustanove Filmske novosti, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5910/2012

U Beogradu, 14. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 i 37/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG SAVETA

ZA PRIVREDNI OPORAVAK

I

Imenuje se prof. dr Hasan Hanić za člana Nacionalnog saveta za privredni oporavak.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5898/2012

U Beogradu, 14. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), postupajući po presudi Upravnog suda 1 U 28544/10 od 7. septembra 2011. godine,

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA INSTITUTA

ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE

I

Razrešava se dr Snežana Drašković dužnosti direktora Instituta za transfuziju krvi Srbije sa 23. septembrom 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6835/2010-9

U Beogradu, 14. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o Kancelariji za ljudska i manjinska prava („Službeni glasnik RS”, broj 75/12), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

I

Postavlja se Dragoljub Acković za zamenika direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5985/2012

U Beogradu, 14. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. stav 2, a u vezi sa članom 22. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 38/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO

I METOHIJA „MREŽA-MOST”, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Privremenom upravnom odboru Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „MREŽA-MOST”, Beograd:

1. Dejan M. Pavićević, predsednik,

2. Slaviša Jovanović, član,

3. Ljubomir Vujović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5987/2012

U Beogradu, 14. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. st. 2. i 3. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 38/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA „MREŽA-MOST”, BEOGRAD

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „MREŽA-MOST”, Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– Sofija Kažić Senić, novinar u medijima iz Beograda;

2. za članove:

1) Zlata Radovanović, novinar iz Beograda,

2) Ljubomir Vujović, diplomirani pravnik iz Beograda,

3) Aleksandar Stojanović, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

II

Za zamenika predsednika određuje se član Upravnog odbora Zlata Radovanović.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5988/2012

U Beogradu, 14. septembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar