17. sednica Vlade Republike Srbije, 9. novembar 2016. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Željko Radošević za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10537/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Bojan Gavrić za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10640/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Nataša Milić za vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine od 9. novembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10539/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se mr Dejan Lekić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Agencije za zaštitu životne sredine – Sektor za kontrolu kvaliteta i stanje životne sredine u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine od 6. novembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10435/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GLAVNOG ISTRAŽITELJA

CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU

I

Postavlja se prof. dr Nebojša Petrović za vršioca dužnosti Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju od 8. novembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10506/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Miljana Kuzmanović Kostić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za pravne poslove od 21. oktobra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10471/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Vančo Božinov za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za geodetske radove od 21. oktobra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10469/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE

I

Razrešava se Dejan Raketić dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike – Sektor za planiranje i koordinaciju javnih politika sa 11. oktobrom 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10721/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE

I

Postavlja se Dejan Raketić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike – Sektor za podršku planiranju, koordinaciju i praćenje sprovođenja javnih politika od 12. oktobra 2016. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10719/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE

I

Razrešava se Marija Mitrović dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike – Sektor za pravne, finansijske i informaciono-tehnološke poslove sa 11. oktobrom 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10720/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE

I

Postavlja se Marija Mitrović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike – Sektor za pravne i finansijske poslove i upravljanje ljudskim resursima od 12. oktobra 2016. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10717/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE

I

Postavlja se Danijela Bojović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javne nabavke – Sektor za poslove javnih nabavki od 19. novembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-10395/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 109/09), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA

I

Postavlja se dr Danilo Rončević za vršioca dužnosti direktora Službe za upravljanje kadrovima od 1. novembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10474/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU

I

Postavlja se Danijela Dančetović za vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju Državnog pravobranilaštva sa sedištem u Kragujevcu od 25. oktobra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10186/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU NAČELNIKA KOSOVSKOMITROVAČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U

KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Radenku Nedeljkoviću prestaje rad na položaju načelnika Kosovsko-mitrovačkog upravnog okruga sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, zbog proteka vremena na koji je postavljen na položaj – 31. decembra 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10510/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU NAČELNIKA RAŠKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KRALJEVU

I

Mateji Mijatoviću prestaje rad na položaju načelnika Raškog upravnog okruga sa sedištem u Kraljevu, zbog proteka vremena na koji je postavljen na položaj – 31. decembra 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10512/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 222. stav 1. i člana 223. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RSˮ, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 106/06 – US, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

I

Razrešava se Velimir Miličić dužnosti predsednika Upravnog odbora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10555/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆASKIJALIŠTA SRBIJE

I

Razrešava se Katarina Šušić dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”, na lični zahtev.

II

Imenuje se Milan Stevanović, dipl. matematičar iz Beograda, za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10662/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 9. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 102/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG EKONOMSKOG KOMITETA SA REPUBLIKOM INDIJOM

I

Konstatuje se da je Nemanji Stevanoviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovitog ekonomskog komiteta sa Republikom Indijom 11. avgusta 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10638/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 9. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 102/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG EKONOMSKOG KOMITETA SA REPUBLIKOM INDIJOM

I

Imenuje se Nemanja Stevanović, diplomirani pravnik iz Beograda, za predsednika srpskog dela Mešovitog ekonomskog komiteta sa Republikom Indijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10639/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. i člana 44a stav 2. tačka 1) Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADUUSTANOVE KULTURE OD

NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Narodnog pozorišta u Beogradu – Ustanove kulture od nacionalnog značaja:

1. Jelena Kajgo, predsednik, na lični zahtev,

2. Danica Maksimović, član, na lični zahtev,

3. Ana Tomović, član, na lični zahtev,

4. Anđelka Nikolić, član, na lični zahtev,

5. Milena Marković, član, na lični zahtev,

6. dr Milan Prosen, član, na lični zahtev,

7. Dragan Todorović, član, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10617/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Narodnog pozorišta u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– Aleksandar Gatalica, književnik iz Beograda;

2) za članove:

(1) Bratislav Petković, pozorišni reditelj iz Beograda,

(2) Nenad Vujić, dipl. pravnik, direktor Pravosudne akademije,

(3) Svetislav Goncić, dipl. glumac, vršilac dužnosti direktora Ustanove kulture „Vuk Stefanović Karadžić” u Beogradu,

(4) Ljubinka Zarubica, dipl. pravnik, direktor marketinga Telekom Srbija a.d. Beograd,

(5) Ivanka Krstonošić Raković, operska pevačica u Narodnom pozorištu u Beogradu,

(6) Smiljana Stokić, balerina u Narodnom pozorištu u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10618/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. i člana 44a stav 2. tačka 1) Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJEUSTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Filmskog centra Srbije – Ustanove kulture od nacionalnog značaja:

1. Emir Kusturica, član, na lični zahtev,

2. Srđan Mihajlović, član, na lični zahtev,

3. Dragan Bujošević, član, na lični zahtev,

4. Marko Čadež, član, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10342/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. i člana 43. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE

I

U Upravni odbor Filmskog centra Srbije imenuju se za vršioce dužnosti članova:

1. Rastko Janković, dipl. glumac iz Beograda,

2. Ivan Andrić, dipl. ekonomista iz Beograda,

3. Mileta Poštić, master umetnosti, dizajna i medija iz Novog Sada,

4. Ivana Miković, dipl. profesor engleskog jezika i književnosti, zamenik generalnog direktora Javne medijske ustanove Radio-televizija Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10476/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 46. stav 6. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA NAUKE I TEHNIKE U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Muzeja nauke i tehnike u Beogradu:

1. mr Zoran Petrović, predsednik,

2. Ljiljana Dragović, član,

3. mr Snežana Tošev, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10343/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

MUZEJA NAUKE I TEHNIKE U BEOGRADU

I

U Nadzorni odbor Muzeja nauke i tehnike u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– Ljiljana Stoiljković, dipl. pravnik, viši savetnik u Upravi za zajedničke poslove republičkih organa;

2) za članove:

(1) Anđelka Gardašević, ekonomista iz Beograda,

(2) Dušan Petrović, viši kustos u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10344/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA BEOGRADSKE FILHARMONIJEUSTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Razrešava se Dragana Mitrović dužnosti člana Nadzornog odbora Beogradske filharmonije – Ustanove kulture od nacionalnog značaja, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10587/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 47. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE

I

Imenuje se Danica Popadić, dipl. ekonomista, viši savetnik u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Beogradske filharmonije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10584/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ANSAMBLAVENACU PRIŠTINI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Ansambla „Venac” u Prištini:

1. Ljubiša Mitrović, predsednik,

2. Ljubomir Tanasković, član,

3. Čedomir Arsić, član,

4. Olgica Žorić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10477/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ANSAMBLA NARODNIH PESAMA I IGARA KOSOVA I METOHIJEVENAC

I

U Upravni odbor Ansambla narodnih pesama i igara Kosova i Metohije „Venac” imenuju se:

1) za predsednika:

– Brankica Kostić, dipl. profesor srpske književnosti i jezika, direktor Narodne biblioteke Gračanica;

2) za članove:

(1) prof. dr Pavle J. Vasić iz Gračanice Kosovske,

(2) Jelena Mirković, dipl. novinar, novinar u Televiziji Most – Radio Gračanica,

(3) Gordana M. Jovanović, dipl. psiholog, viši prevodilac u OEBS-u u Prištini,

(4) Dalibor Popović, igrač – pevač u Ansamblu narodnih pesama i igara Kosova i Metohije „Venac”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10480/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 46. stav 6. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ANSAMBLAVENACU PRIŠTINI

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Ansambla „Venac” u Prištini:

1. Vlastimir Mitrović, predsednik,

2. Verica Mitić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10481/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

ANSAMBLA NARODNIH PESAMA I IGARA KOSOVA I METOHIJEVENAC

I

U Nadzorni odbor Ansambla narodnih pesama i igara Kosova i Metohije „Venac” imenuju se:

1) za predsednika:

– Vesna Kukureković, dipl. ekonomista, direktor Doma kulture Lipljan;

2) za članove:

(1) Danijel Đošić, dipl. informatičar, asistent Prirodno-matematičkog fakulteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici,

(2) Aleksandar Marković, dipl. ekonomista, organizator materijalno-finansijskih i opštih poslova u Ansamblu narodnih pesama i igara Kosova i Metohije „Venac”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10482/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA APOTEKE KOSOVSKA MITROVICA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Apoteke Kosovska Mitrovica:

1. Vladanka Bojović, predsednik,

2. dr Radimir Janković, član,

3. dr Milica Vukadinović, član.

II

U Upravni odbor Apoteke Kosovska Mitrovica imenuju se:

1) za predsednika:

– Vojin Drobnjaković, stručni saradnik u Crvenom krstu Kosova i Metohije, Kosovska Mitrovica;

2) za članove:

(1) Miljan Ilić, dipl. pravnik iz Kosovske Mitrovice,

(2) Slobodan Barać, dipl. ekonomista iz Leposavića.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10556/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA APOTEKE KOSOVSKA MITROVICA

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Apoteke Kosovska Mitrovica:

1. Mina Nešović, predsednik,

2. Ivana Đurić Živković, član.

II

U Nadzorni odbor Apoteke Kosovska Mitrovica imenuju se:

1) za predsednika:

– Zorica Magovčević, sekretar Poljoprivredne škole u Prištini, Lešak;

2) za člana:

– dr Zlatko Noveski, specijalista pedijatrije u Zdravstvenom centaru Kosovska Mitrovica.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10557/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA NEGOVANJE TRADICIJA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Odboru za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije:

1. Aleksandar Vulin, predsednik,

2. Bratislav Gašić, član,

3. dr Srđan Verbić, član,

4. Ivan Tasovac, član,

5. Nebojša Stefanović, član,

6. Dragan Popović, član.

II

U Odbor za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije imenuju se:

1) za članove:

– Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

2) za članove:

(1) Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova,

(2) Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(3) Zoran Đorđević, ministar odbrane,

(4) Vladan Vukosavljević, ministar kulture i informisanja,

(5) Dragan Popović, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10436/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA RADNE GRUPE ZA OBNOVU I UNAPREĐENJE OBJEKATA JAVNE NAMENE U JAVNOJ SVOJINI U OBLASTI OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE

I

Razrešava se Ljubiša Antonijević dužnosti člana Radne grupe za obnovu i unapređenje objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite.

II

Imenuje se Spomenka Simonić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, za člana Radne grupe za obnovu i unapređenje objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10419/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 6. stav 6. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 , 79/14 i 92/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji:

1. dr Miloš Petrović,

2. Nenad Borovčanin,

3. Petar Sekulić,

4. Aleksandar Nikolić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10500/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 6. stav 6. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 , 79/14 i 92/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

U Savet Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji imenuju se za članove:

1. Predrag Peruničić, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta,

2. Milun Trivunac, državni sekretar u Ministarstvu privrede,

3. Darko Stamenković, zamenik generalnog direktora Sektora za kontrolu poslovanja banaka u Narodnoj banci Srbije,

4. Katarina Obradović Jovanović, pomoćnik ministra privrede,

5. Zoran Lazarov, vršilac dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10504/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14, 79/14 i 92/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA

I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

1. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za poslovno nastanjivanje i slobodu pružanja usluga:

1) Tatjana Matić, predsednik,

2) Lidija Stojanović, zamenik predsednika,

3) Slavica Kukolj, sekretar,

4) Jelena Blagojević, zamenik sekretara.

2. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za slobodno kretanje kapitala:

1) Sonja Rudić, zamenik predsednika,

2) Dušica Subotić, zamenik sekretara.

3. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za javne nabavke:

1) dr Predrag Jovanović, predsednik,

2) Daliborka Srećkov, zamenik predsednika,

3) Borisav Knežević, sekretar,

4) Olivera Rajković, zamenik sekretara.

4. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za pravo privrednih društava:

1) dr Miloš Petrović, predsednik,

2) dr Dragan Janjić, zamenik predsednika,

3) Nenad Stošić, sekretar,

4) Biljana Stavrić, zamenik sekretara.

2

5. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za pravo intelektualne svojine:

1) Vladimir Marić, predsednik,

2) Branka Totić, zamenik predsednika,

3) Dragana Perišić, sekretar,

4) Biljana Remović Dimić, zamenik sekretara.

6. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za konkurenciju:

1) Vesna Kovač, predsednik,

2) Jovan Stojić, zamenik predsednika,

3) Slavica Kukolj, sekretar,

4) Miljana Golubović, zamenik sekretara.

7. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za finansijske usluge:

1) Petar Sekulić, predsednik,

2) Ivana Mirković, sekretar.

8. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za informaciono društvo i medije:

1) Tatjana Matić, predsednik,

2) Irini Reljin, zamenik predsednika,

3) Vladana Radisavljević Đorđević, sekretar,

4) Katarina Tomić, zamenik sekretara.

9. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za energetiku:

1) mr Mirjana Filipović, predsednik,

2) Jelena Simović, zamenik predsednika,

3) Dejan Đurić, sekretar,

4) Ivana Dević, zamenik sekretara.

10. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za ekonomska i monetarna pitanja:

1) Branislav Zoroja, predsednik,

2) Snežana Madžarević, sekretar.

11. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za statistiku:

1) mr Miladin Kovačević, predsednik,

2) Slavko Kapuran, zamenik predsednika,

3) Kristina Pavlović, sekretar,

4) Miloš Virt, zamenik sekretara.

3

12. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za preduzetništvo i industrijsku politiku:

1) dr Miloš Petrović, predsednik,

2) Katarina Obradović Jovanović, zamenik predsednika,

3) Jelena Stevanović, sekretar,

4) Nenad Stošić, zamenik sekretara.

13. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za pravosuđe i osnovna prava:

1) Čedomir Backović, predsednik,

2) Radomir Ilić, zamenik predsednika,

3) Jelisaveta Čolanović, sekretar,

4) Nataša Dimitrijević, zamenik sekretara.

14. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za pitanja pravde, slobode i bezbednosti:

1) Aleksandar Nikolić, predsednik,

2) Zoran Lazarov, zamenik predsednika,

3) Tamara Zlatić, sekretar,

4) Miodrag Lazić, zamenik sekretara.

15. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja:

1) Vesna Kovač, predsednik,

2) Vesna Novaković, zamenik predsednika,

3) Olivera Marić, sekretar,

4) Jelena Blagojević, zamenik sekretara.

16. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za ekonomske odnose sa inostranstvom:

1) Stevan Nikčević, predsednik,

2) Bojana Todorović, zamenik predsednika,

3) Tatjana Dinkić, sekretar,

4) Vera Pavlović Marjanović, zamenik sekretara.

17. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku:

1) Roksanda Ninčić, predsednik,

2) dr Marina Jovićević, zamenik predsednika,

3) Snežana Stojić, sekretar,

4) Milica Vujović, zamenik sekretara.

4

18. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za ostala pitanja:

1) Novak Nedić, zamenik predsednika,

2) Tamara Stojčević, zamenik sekretara.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10501/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14, 79/14 i 92/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA

I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

1. U Pregovaračku grupu za poslovno nastanjivanje i slobodu pružanja usluga imenuju se:

1) za predsednika:

– Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija,

2) za zamenika predsednika:

– Lidija Stojanović, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija;

3) za sekretara:

– Slavica Kukolj, načelnik Odeljenja u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija;

4) za zamenika sekretara:

– Lela Jovović, samostalni savetnik u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

2. U Pregovaračku grupu za slobodno kretanje kapitala imenuju se:

1) za zamenika predsednika:

– Sonja Rudić, generalni direktor Sektora za devizne poslove u Narodnoj banci Srbije,

2) za zamenika sekretara:

– Dušica Subotić, šef Odseka za nadgledanje platnog sistema u Narodnoj banci Srbije.

3. U Pregovaračku grupu za javne nabavke imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Predrag Jovanović, direktor Uprave za javne nabavke;

2) za zamenika predsednika:

– Daliborka Srećkov, šef Odseka za regulativu i profesionalizaciju u javnim nabavkama u Upravi za javne nabavke;

3) za sekretara:

– Uroš Stojković, Uprava za javne nabavke;

4) za zamenika sekretara:

– Olivera Rajković, rukovodilac Grupe za finansijsko-materijalne poslove u Upravi za javne nabavke.

2

4. U Pregovaračku grupu za pravo privrednih društava imenuju se:

1) za predsednika:

– Milun Trivunac, državni sekretar u Ministarstvu privrede;

2) za zamenika predsednika:

– Jelena Aković, vršilac dužnosti pomoćnika ministra privrede;

3) za sekretara:

– Nenad Stošić, rukovodila Grupe za evropske integracije u Ministarstvu privrede;

4) za zamenika sekretara:

– Sandra Tasić, rukovodilac Grupe za programske mere i investicije i praćenje investicionih projekata u Ministarstvu privrede.

5. U Pregovaračku grupu za pravo intelektualne svojine imenuju se:

1) za predsednika:

– Vladimir Marić, vršilac dužnosti direktora Zavoda za intelektualnu svojinu;

2) za zamenika predsednika:

– Branka Totić, vršilac dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu;

3) za sekretara:

– Dragana Perišić, savetnik u Zavodu za intelektualnu svojinu;

4) za zamenika sekretara:

– Biljana Remović Dimić, savetnik u Zavodu za intelektualnu svojinu.

6. U Pregovaračku grupu za konkurenciju imenuju se:

1) za predsednika:

– Vesna Kovač, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija;

2) za zamenika predsednika:

– Jovan Stojić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija;

3) za sekretara:

– Slavica Kukolj, načelnik Odeljenja u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija;

4) za zamenika sekretara:

– Miljana Golubović, šef Odseka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

7. U Pregovaračku grupu za finansijske usluge imenuju se:

1) za predsednika:

– Darko Stamenković, zamenik generalnog direktora Sektora za kontrolu poslovanja banaka u Narodnoj banci Srbije;

2) za sekretara:

– Sandra Mijailović, savetnik za pravna pitanja evropskih integracija u Sektoru za međunarodnu saradnju u Narodnoj banci Srbije.

8. U Pregovaračku grupu za informaciono društvo i medije imenuju se:

1) za predsednika:

– Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija;

3

2) za zamenika predsednika:

– Irini Reljin, vršilac dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija;

3) za sekretara:

– Vladana Radisavljević Đorđević, rukovodilac Grupe u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija;

4) za zamenika sekretara:

– Katarina Tomić, saradnik u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

9. U Pregovaračku grupu za energetiku imenuju se:

1) za predsednika:

– mr Mirjana Filipović, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike;

2) za zamenika predsednika:

– Jelena Simović, pomoćnik ministra rudarstva i energetike;

3) za sekretara:

– Dejan Đurić, šef Odseka za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu rudarstva i energetike;

4) za zamenika sekretara:

– Ivana Dević, savetnik u Odseku za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu rudarstva i energetike.

10. U Pregovaračku grupu za ekonomska i monetarna pitanja imenuju se:

1) za predsednika:

– Branislav Zoroja, generalni direktor Sektora za monetarne operacije u Narodnoj banci Srbije;

2) za sekretara:

– Snežana Madžarević, viši savetnik za pravne poslove u Sektoru za monetarne operacije u Narodnoj banci Srbije.

11. U Pregovaračku grupu za statistiku imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku;

2) za zamenika predsednika:

– Slavko Kapuran, vršilac dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku;

3) za sekretara:

– Kristina Pavlović, šef Odseka za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Republičkom zavodu za statistiku;

4) za zamenika sekretara:

– Miloš Virt, rukovodilac Grupe za evropske integracije u Republičkom zavodu za statistiku.

12. U Pregovaračku grupu za preduzetništvo i industrijsku politiku imenuju se:

1) za predsednika:

– Katarina Obradović Jovanović, pomoćnik ministra privrede;

4

2) za zamenika predsednika:

– Jelena Aković, vršilac dužnosti pomoćnika ministra privrede;

3) za sekretara:

– Milica Zatezalo, savetnik u Odseku za politiku razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Ministarstvu privrede;

4) za zamenika sekretara:

– Damjan Ćuprić, samostalni savetnik u Grupi za evropske integracije u Ministarstvu privrede.

13. U Pregovaračku grupu za pravosuđe i osnovna prava imenuju se:

1) za predsednika:

– Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde;

2) za zamenika predsednika:

– Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde;

3) za sekretara:

– Jelisaveta Čolanović, savetnik u Ministarstvu pravde;

4) za zamenika sekretara:

– Nataša Dimitrijević, Ministarstvo pravde.

14. U Pregovaračku grupu za pitanja pravde, slobode i bezbednosti imenuju se:

1) za predsednika:

– Zoran Lazarov, vršilac dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova;

2) za zamenika predsednika:

– Jelena Vasiljević, pomoćnik načelnika Uprave granične policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

3) za sekretara:

– Miodrag Lazić, šef Odseka za saradnju sa Evropskom unijom u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

4) za zamenika sekretara:

– Stevan Tanasijević, šef Odseka za praćenje i ocenjivanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

15. U Pregovaračku grupu za zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja imenuju se:

1) za predsednika:

– Vesna Kovač, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija;

2) za zamenika predsednika:

– Vesna Novaković, vršilac dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija;

3) za sekretara:

– Olivera Marić, šef Odseka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija;

4) za zamenika sekretara:

– Anđelina Ilić Jovanović, samostalni savetnik u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

16. U Pregovaračku grupu za ekonomske odnose sa inostranstvom imenuju se:

1) za predsednika:

– Stevan Nikčević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija;

5

2) za zamenika predsednika:

– Bojana Todorović, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija;

3) za sekretara:

– Tatjana Dinkić, šef Odseka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija;

4) za zamenika sekretara:

– Vera Pavlović, samostalni savetnik u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

17. U Pregovaračku grupu za spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku imenuju se:

1) za predsednika:

– Roksanda Ninčić, politički direktor Ministarstva spoljnih poslova;

2) za zamenika predsednika:

– dr Marina Jovićević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova;

3) za sekretara:

– Snežana Stojić, načelnik Odeljenja za sektorske politike EU u Ministarstvu spoljnih poslova;

4) za zamenika sekretara:

– Srđan Nastasijević, treći sekretar u Odeljenju za sektorske politike EU u Ministarstvu spoljnih poslova.

18. U Pregovaračku grupu za ostala pitanja imenuju se:

1) za zamenika predsednika:

– Novak Nedić, Generalni sekretar Vlade;

2) za zamenika sekretara:

– Tamara Stojčević, zamenik Generalnog sekretara Vlade.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10505/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA

I

Razrešava se Dragan Momčilović dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova – Sektor za konzularne poslove, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10740/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U PROKUPLJU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Prokuplju, predstavnici roditelja učenika:

1. Dobrivoje Tomić,

2. Nenad Ivković.

II

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Prokuplju imenuju se za članove, predstavnici roditelja učenika:

1. Srđan Čarapić, radnik u AD „Planinka”, Kuršumlija,

2. Nebojša Petković, prosvetni radnik iz Grdelice.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10745/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLASREĆNOU ĆUPRIJI

I

Razrešava se Biljana Gradojević dužnosti člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Srećno” u Ćupriji, predstavnik osnivača.

II

Imenuje se Mladen Mladenović, dipl. pravnik iz Ćurpije, za člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Srećno” u Ćupriji, predstavnik osnivača.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10747/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Borko Drašković za vršioca dužnosti direktora Republičkog geodetskog zavoda od 27. oktobra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10759/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ČLANOVA

SAVETA ZA PRAVA DETETA

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za prava deteta:

1. Aleksandar Vulin, predsednik,

2. Danijela Čukić Vlahović, sekretar,

3. Branka Gajić, član,

4. Jasmina Benmansur, član,

5. Aleksandra Stepanović, član,

6. Aleksandra Đorđević, član,

7. Nataša Gudović, član,

8. Zora Dešić, član,

9. Snežana Nedeljković, član,

10. dr Suzana Paunović, član,

11. Snežana Klašnja, član,

12. Olivera Zečević, član,

13. Vladica Janković, član,

14. prof. dr Nevenka Žegarac, član,

15. prof. dr Milan Škulić, član,

16. doc. dr Aleksandra Grbović, član,

17. Predrag Petrović, član,

18. dr Ivana Stevanović, član,

19. prof. dr Veronika Išpanović, član,

20. Svetlana Vlahović, član.

II

U Savet za prava deteta imenuju se:

1) za predsednika:

– Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

2) za sekretara:

– Danijela Čukić Vlahović, samostalni savetnik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

2

3) za članove:

(1) Branka Gajić, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

(2) Natalija Pavlović Šiniković, vršilac dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave,

(3) Aleksandra Stepanović, načelnik u Ministarstvu pravde,

(4) Aleksandra Đorđević, savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja,

(5) Snežana Pantić Aksentijević, samostalni savetnik u Ministarstvu zdravlja,

(6) Anamarija Viček, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(7) Snežana Nedeljković, viši savetnik u Ministarstvu finansija,

(8) dr Suzana Paunović, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava,

(9) Snežana Klašnja, pomoćnik ministra omladine i sporta,

(10) Olivera Zečević, policijski savetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova,

(11) Vladica Janković, administrator DevInfo baze u Republičkom zavodu za statistiku,

(12) prof. dr Nevenka Žegarac, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu,

(13) prof. dr Milan Škulić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu,

(14) doc. dr Aleksandra Grbović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu,

(15) Predrag Petrović, direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu,

(16) dr Ivana Stevanović, predsednik Centra za prava deteta,

(17) prof. dr Veronika Išpanović, dečiji neuropsihijatar iz Beograda,

(18) Svetlana Vlahović, Savet društava za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama, Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-10760/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG KOMITETA ZA OLAKŠICE U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU

I

Razrešava se Violeta Jovanović dužnosti člana Nacionalnog komiteta za olakšice u vazdušnom saobraćaju.

II

Imenuje se Zoran Stojković, izvršni direktor Akcionarskog društva Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd, za člana Nacionalnog komiteta za olakšice u vazdušnom saobraćaju.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10761/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG

VAZDUHOPLOVNOG KOMITETA

I

Razrešava se Veselin Raičević dužnosti člana Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta.

II

Imenuje se pukovnik Nebojša Svjetlica, načelnik Odeljenja za multilateralnu saradnju u Ministarstvu odbrane, za člana Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10764/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Konstatuje se da je Mladenu Mladenoviću prestala dužnost vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine – Sektor za pravne, opšte i normativne poslove – 5. novembra 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10775/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Danijela Milosavljević Ostojić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine – Sektor za pravne i normativne poslove, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10777/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA ZDRAVLJA

I

Postavlja se doc. dr Zoran Mihailović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju od 26. oktobra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10791/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

I

Dr Slobodanu Bjelotomiću prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Uprave za biomedicinu za poslove iz oblasti transplantacije ćelija i tkiva i biomedicinski potpomognutog oplođenja u Ministarstvu zdravlja, zbog proteka vremena na koje je postavljen na položaj – 22. septembra 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10790/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

I

Postavlja se dr Slobodan Bjelotomić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za biomedicinu za poslove iz oblasti transplantacije ćelija i tkiva i biomedicinski potpomognutog oplođenja u Ministarstvu zdravlja od 23. septembra 2016. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10788/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) ) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

I

Postavlja se dr Nada Vasiljević za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za biomedicinu za poslove iz oblasti transfuzije krvi u Ministarstvu zdravlja od 25. septembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10786/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 222. stav 1. i člana 223. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RSˮ, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 106/06 – US, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

I

Imenuje se Milesa Marjanović, dipl. ekonomista iz Beograda, za predsednika Upravnog odbora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10789/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 108. stav 5. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 10/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA

ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije:

1. Nenad Golijanin, predsednik,

2. Dejan Tomašević, član.

II

U Upravni odbor Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– Dejan Tomašević, generalni sekretar Košarkaškog saveza Srbije;

2) za člana:

– Damir Štajner, izvršni direktor u Olimpijskom komitetu Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10796/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU NIŠ

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Klinike za stomatologiju Niš:

1. prim. dr Sonja Martinović,

2. dr Dragiša Ljubenović,

3. dr Zvonko Kučer.

II

U Upravni odbor Klinike za stomatologiju Niš imenuju se za članove:

1. prim. dr Sonja Martinović, Klinika za stomatologiju Niš,

2. dr Nataša Ivanov, Klinika za stomatologiju Niš,

3. ass. dr Jelena Popović, Klinika za stomatologiju Niš.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10801/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU NIŠ

I

Razrešavaju se dužnosti člana Nadzornog odbora Klinike za stomatologiju Niš:

1. prof. dr Tatjana Petrović Tanić,

2. ass. dr Olivera Tričković Janić.

II

U Nadzorni odbor Klinike za stomatologiju Niš imenuju se za članove:

1. dr Marija Bojović, Klinika za stomatologiju Niš,

2. dr Andrija Ćosić, Klinika za stomatologiju Niš.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10802/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar