Kadrovska rešenja

Na osnovu tačke 9. stav 4. Odluke o osnivanju Muzeja istorije Jugoslavije kao ustanove u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 106/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA

MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE

I

Razrešava se Nataša Vučković dužnosti vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Muzeja istorije Jugoslavije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8328/2009

U Beogradu, 17. decembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA VOĆARSTVO, ČAČAK

I

Razrešava se dr Milan Rakićević dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za voćarstvo, Čačak, zbog prestanka radnog odnosa u Institutu za voćarstvo, Čačak.

II

Imenuje se dr Slađana Marić, naučni saradnik u Institutu za voćarstvo, Čačak, za člana Upravnog odbora Instituta za voćarstvo, Čačak.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8307/2009

U Beogradu, 17. decembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINU I UPRAVNI ODBOR „JUGOINSPEKT” AD ZA KONTROLU KVALITETA

I KVANTITETA ROBE, BEOGRAD

I

U Skupštinu „Jugoinspekt” AD za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe, Beograd, imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Aleksandar Kotarac, diplomirani inženjer rudarstva iz Beograda;

2. Miroslav Jevtić, diplomirani saobraćajni inženjer, Pupin Telekom Datakom, Beograd;

3. Zoran Mladenović, diplomirani ekonovinar, JKP za vodovod i kanalizaciju Naissus, Niš.

Ovlašćenja predsednika Skupštine vršiće Aleksandar Kotarac.

II

U Upravni odbor „Jugoinspekt” AD za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe, Beograd, imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Borislav Andrić, građevinski tehničar iz Sombora;

2. Dragoljub Raičević, diplomirani defektolog iz Beograda;

3. dr Mia Pilipović, doktor medicine, savetnik potpredsednika Vlade;

4. Nenad Spasović, diplomirani menadžer, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja;

5. Aleksandar Mihajlović, diplomirani inženjer agroekonomije, Predškolska ustanova „Čika Jova Zmaj”, Smederevska Palanka.

Ovlašćenja predsednika Upravnog odbora vršiće Borislav Andrić.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8276/2009

U Beogradu, 17. decembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINU PREDUZEĆA ZA ZASTUPANjE I HIDROGRAĐEVINSKI INŽENjERING „HIDROZAVOD” DP, BEOGRAD

I

U Skupštinu Preduzeća za zastupanje i hidrograđevinski inženjering „Hidrozavod” DP, Beograd, imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Goran Kamčev, dipl. građevinski inženjer, načelnik Odeljenja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

2. Miloš Vukojević, vojni pilot u penziji iz Beograda;

3. Zvonko Cvitan, dipl. mašinski inženjer, JKP „Vodovod”, Smederevo.

Ovlašćenja predsednika Skupštine vršiće Goran Kamčev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8274/2009

U Beogradu, 17. decembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar